8
Ekalesia Papani Masedonia Nihenina Yai Dewa
1-2 Yaiau, yau nuanua ananina aviani vinꞌ‑omo ekalesia habuhabui papani Masedonia nihenina amataedami. Tuta ataina wayahina taui tau payapayaya, ka maꞌ vita ani‑vainena ivaniahei. Kate yai nuanua ananina yai kina aitonuata ivi‑nuia aitam am‑venena‑kavovo me Isiraeli wayahi. Ika, yai dewa‑haiawa ananina iwaiwahi deina, ka avaha kinaia iboui. Wayahina, avaha Yaubada yanꞌ am‑venena awawaehina taui wayahia kadueyei. Rom 15:26; 2Ko 9:1-2. 3-4 Vona tunuhina ahaeyemi, me Masedonia ai heta yai nuanua am‑venena‑kavovo iveneu me Isiraeli tau ekalesia Ierusalem imamaei wayahi, kadu ihidahida‑vaineai itoai awaehei ina‑ivaitei deina. Ka avaha awaehei, naona taui aviani ai pata iveneu, kadu munia ai nau‑wawani ibou hetana. Itoai nuai vi‑tupatupa taui yai dewa wayahina. Iuna taui yai dewa yama nuanua wayahi ivane‑tawanei. Naona taui yawai iawaehei Kauvea wayahina, ka kadu munia Yaubada ya nuanua wayahi ivi‑muniei, e yama vona wayahia iawaehei aitamoata, ka kadu idedewei.
Me Masedonia yai am‑venena‑kavovo habuhabuna inau‑yehai deina. Wayahina, Titusi ahidei, avona, “Nonova evi‑putu me Korinita eivaitei yai am‑venena‑kavovo me Ierusalem wayahi ivo‑vi‑aiaia. Ka am‑venena‑kavovona omo ate‑nuanuai wayahina. Ka tuta ataina wayahina nau‑wawanim ena‑ivaitei paisewana inau‑yehai.” Yau vonaia iakwa, e Titusi avi‑tunei omo wayahimia. Ka yauke avaha anamanemi apaina dewaia habuhabuna wayahia itomi yami ekalesia mani ekalesia uvane‑tawanei. Ika, aituhu vitumahana, o ipupu, o nua‑uya, o nua hadahadanina wayahina, o kadi aituhu dune‑nuanuai itoai wayahiai wayahina, o aituhu avi dewa kabou‑viwavenemi, akanai itomi uvane‑tawane‑neiei. Wayahina, kadu nau‑wawanimi am‑venena‑kavovona wayahina uvane‑tawane‑neiei deina. 1Ko 16:1-2. Eha aveimeyemi unꞌ‑am‑venena‑kavovo ananina deina. Kate yau nuanua aituhu itomi yami dewa mani ekalesia yai dewa abou‑viwavei, au pata adueyei yami dewa‑vidovidoha vavaneimi wayahi medeina. Kaiwadi, mani ekalesia yai dewa uvane‑tawane‑neiei, o kadi taui ivane‑tawanemi? Apaina kadueyei. Avonavona deina wayahimia, iuna avaha yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha yanꞌ am‑venena‑kavovo uanamanei. Am‑venena‑kavovona vinꞌ‑omo tauna yanꞌ ate‑nuanuai wayahina. Tauna ya kaikaiwabo ananina wahuma ni‑tawanei, ka iopu tanopia, ka vi‑tau payapayaya. Tauna ito‑yavuhimi deinake. Wayahina, kana‑vona itomi yami kaikaiwabo wahuma omo tauna ya vi‑payapayaya wayahina. Mat 8:20; Pili 2:6-7.
10 Ka yau vonana wayahina yau nuanua ana‑ivaitemi am‑venena‑kavovona uvo‑vi‑aiaia. Vona ahiahina, ponimana iakwa wayahina, itomi yami ekalesia vivane ekalesia naona ekalesia habuhabui wayahia nuanuami unꞌ‑am‑venena‑kavovo, kadu avaha uvi‑putu am‑venena‑kavovona uvo‑vi‑aiaia. 11 Nonova yami nuanua ananina paisewana uvi‑putu. Ka tuta ataina wayahina nau‑wawanimi paisewana unau‑yehai, e kadueyei yami nuanua kadu yami dewa vivane aitamoata. Ka nau‑wawanimi yami am‑venena‑kavovona omo ami pata deina. 12 Vona ahiahina, aituhu yami nuanua mamaei unꞌ‑am‑venena‑kavovo, ka aituhu avi gugua wayahimia uvenei aitamoata deina, akanai Yaubada dewana wayahina dewa‑haiawa. Aituhu uvi‑kutakuta, medeina kina eha wayahimia uvene? Eha ami pata. Mar 12:43-44.
13 Eha yau nuanua tuta tepakaia wayahina mani tomotau yai maꞌ vidoha, ka tuta aitamoata wayahina itomi uvi‑kutakuta ananina, iuna uam‑venena‑kavovo ani‑vainena wayahia. Kate yau nuanua tau ekalesia habuhabui yai maꞌ ahiahina ivaniahei. 14 Ka tuta ataina wayahina, itomi yami maꞌ ahiahina kadu tupwana hetana, ka me Ierusalem awakabi imamaei. Wayahina, aviani hetana mamaei wayahimia ana pata na‑ivaitei, ividoha. Ka kadu tuta tepakaia wayahina, kaiwadi, aviani wayahia hetana mamae ana pata awakabimi nau‑vi‑anaimi aitamoata deina. E taui itomi nui uvidoha aitamoata. 15 Ka Iginuma nihenina aitam vona mamaei, ivona,
 
“Tupwai ikwakwei ananina,
kate eha aitam aviani itupwa.
Ka tupwai ikwakwei kikituna,
kate eha ita‑vi‑kutakuta.” NiT 16:18.
 
16 Yaubada anau‑kaiwei, iuna tauna avaha Titusi dune‑nuanuai ananina venei wayahimi, yauke yau dune‑nuanuai ananina wayahimi deina. 17 Wayahina, tutana am‑venena‑kavovona wayahina avonevonei, tauna awaeha aitamoata yau vonana wayahimia wayahina. Ka kadu ya dewa‑haiawa ananina wayahina ya nuanua ananina na‑nau‑vi‑taumi, e mataedami.
18 Ka kadu, vaneika aitam Titusi nui avi‑tunei iomomo wayahimia. Ekalesia habuhabui vaneikana iawa‑davedavei. Iuna ya paisewa Tau Ito‑yavuha Vaneana Ahiahina wayahina ianamanei. 19 Ka kadu ekalesia habuhabui avaha tauna ivi‑nua‑dadanei, ka avi tuta am‑venena‑kavovona anau‑hohoni‑yehai, tauna nui aomanei Ierusalema. Am‑venena‑kavovo‑nana adune‑vi‑avini, iuna yama nuanua Kauvea ana heta ana wava asi‑nai, ka kadu yama nuanua ananina vavaneika Ierusalema ana‑ivaitei. Ka munia, mani tomotau yama dewaia idueyei, e taui yama nuanua tomotau ana‑ivaitei inꞌ‑anamanei. 20 Yama nuanua taina deina. Aituhu tomotau yama dune‑vi‑avini am‑venena‑kavovo‑nana ananina idune‑vi‑anai, eha ai pata aitam aviani goyona ivaniahei. Wayahina, eha ai pata inꞌ‑apa‑goyogoyoeai. 21 Wayahina, yama dewa aitamoata aitamoata adune‑vi‑avini ahiahina, e Kauvea matana kadu tomotau mataia yama dewaia ai dune ahiahina ana noe.
22 Kadu vaneika vꞌ‑itonuna Titusi nui avi‑tunei. Tuta habuhabuna wayahina vaneikana avaha yana dewa habuhabui wayahia viwaveneai paisewa Tau Ito‑yavuha wayahina nuana epei toyoina. Ka ataina tuta wayahina tauna avaha itomi yami dewa ahiahina nononi, e vitumahanemi apaina dewa ahiahina udewei. Wayahina, Tau Ito‑yavuha ya paisewa nuana epei toyoina kadu hetana.
23 Ka avaha Titusi uanamanei. Tauna au niau ahiahina, kadu tauna avaha Tau Ito‑yavuha ya paisewa paisewei yami ekalesia nihenina, yauke deina. Ka tauna vavaneika nui iomomo, ka taui vivane tau hae ekalesia wayahia, ka Tau Ito‑yavuha ana wava isi‑nai. 24 Wayahina, itomi nau‑wawanimi yami am‑venena‑kavovona uvo‑vi‑aiaia tunuhina, e ononotoi taina habuhabui yami pai dune‑nuanuai uviwavenei deina. E idueyei, inꞌ‑anamanei aitam iuna mamaei yama awa‑vidovidoha yami dewa wayahina. E munia, ekalesia habuhabui yami dewa vaneana inononi inꞌ‑anamanemi tau ekalesia udune‑nuanuaiei, wayahina inꞌ‑awa‑vidovidohemi. 2Ko 7:13-14.

8:1-2: Rom 15:26; 2Ko 9:1-2.

8:7: 1Ko 16:1-2.

8:9: Mat 8:20; Pili 2:6-7.

8:12: Mar 12:43-44.

8:15: NiT 16:18.

8:24: 2Ko 7:13-14.