8
Iesu Aitam Onoto Vo‑vi‑aiaiei
(Marika 1:40-45; Luke 5:12-16)
Ya nau‑wahena iakwa, e Iesu oyea opu‑me, ka yoko ananina ivi‑muniei. Ka aitam onoto wayahia ininina igoyo ananina aitam muya wayahina, vivane lepero. Ka Mosese yai veimea nihenina ivona deina, aituhu aviyaivia muyana epei, taui eha ai pata mani tomotau nui itapanono, ka mani tomotau eha ai pata ivo‑dadana. Ka tau leperona omo Iesu wayahina, vi‑tupa‑gum, ka viamei, ivona, “Kauvea, avaha anamanem, ka aituhu yam nuanua, memeanina wayahim evo‑vi‑aiaieu, avidoha.”
Akaka Iesu nimana tunei, e onotona ininina vo‑dadani, e ivona, “O ahiahina, yau nuanua deina. Evidoha!” Ka onotona a lepero iakwa‑kwayavoni ka ininina vi‑vovouna.
Ka Iesu vonei, ivona, “Ena‑ne, kate eha aitam koiaka kaduke dewana wayahina emataede. Ka ena‑ne tunutunuhina tau vi‑nomu wayahina, e tauna eviwavenem vivane avaha evidoha. Kadu aviani Mosese ya veimea veimeyeka vidohana wayahina, evi‑nomu Yaubada wayahina deina. Dewana na‑iakwa, e akanai tomotau habuhabui inꞌ‑anamanem avaha evi‑vovouna.” Lev 14:1-32; Mat 9:30; Luk 17:14.
Iesu Aitam Tau Nau‑havia A Tau Paisewa Vo‑vi‑aiaiei
(Luke 7:1-10; Ioni 4:43-54)
Ka Iesu omomo meagai Kapenaum wayahina, ka me Rom yai tau nau‑havia ai tau eta‑naonao aitam omo ka viama Iesu wayahina. Ka tauna ivona, “Kauvea, yau tau paisewa ana viha ani‑vainena wayahina bebebewa. Tauna yau manua nihenina dauva‑ohota.”
Akaka Iesu ivona, “Nui kana‑nei yam manua, e tenoke avo‑vi‑aiaiei.”
Ka tau eta‑naonaona Iesu ya vonana vona‑nau‑patei, ivona, “Kauvea, wamke ananim, ka yauke kikitu. Wayahina, eha nau‑wawaniu paisewa ananina avenem, eomo yau manua wayahina. Akanai baina evona‑ohota, e yam veimeata wayahina ana pata yau tau paisewa vidoha akanai. Iuna yauke avaha veimea a venavenau anamane‑yehai. Iuna, yauke au tau veimea mamaei, ka tuta tuta iveimeyeu, avi‑ateteyei. Kaduke tau nau‑havia tupwai aveimeyei, ka tuta tuta ivi‑ateteyeu aitamoata deina. Aitam aveimeyei, avona, ‘Ena‑nei!’ e tauna neine. E kadu aitam aveimeyei, avona, ‘Enꞌ‑omoi!’ e tauna omomo. Kaduke yau tau paisewa aveimeyei, avona, ‘Ataina edewei!’ e tauna dedewei deina.”
10 Ka avaha Iesu onotona ya vonana nononi, tauna nuana vi‑tupatupa dewa‑haiawa ananina wayahina. Akaka, magigino ka yokoia ivi‑muniei vonei, ivona, “Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi. Onoto taina ya vitumahana ani‑vainena! Eha kadu aitam koiaka ata‑vaniahe me Isiraeli wayahimia ya vitumahana deina. 11 Apaina, tomotau habuhabuna papani ponimanea kadu aunupua wayahia vivane papani aitamoata aitamoata wayahia iomomo wayahiua, ka Abaraham, ka Isaki, ka Iakobo nui inꞌ‑am, nau‑hohona ananina nihenina Yaubada ya pai veimea nihenina. Luk 13:29. 12 Ka tupwai wayahimia naona didikuna uvaniahei, kate nau‑hohonana uvihahaiei. Wayahina, apaina Yaubada na‑hapone‑yavunemi novanovana nihenina, e tenoke utou‑navonavovo, iuna viha‑vavaha wayahimia.” Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28.
13 Vonana iakwa, e Iesu tau nau‑havia ai tau eta‑naonao‑nana vonei, ivona, “Ana pata deina. Emavina yam manua wayahina. Yam viama avaha vinꞌ‑omo, iuna evitumahaneu au pata.”
Ka babau‑nana wayahina ya tau paisewa vidoha‑yehai.
Iesu Tomotau Habuhabui Vo‑vi‑aiaiei
(Marika 1:29-34; Luke 4:38-41)
14 Ka Iesu Pita ya manua inui ka Pita nawana dueyei ivi‑kwanaha. Inini nau‑genanava. 15 Wayahina, tauna ine, e nimai vo‑dadani, e ai kwanaha am‑niniei, iopu iakwa. Ka vavinena imini, e aniani Iesu ivenei.
16 Ka avaha babau ionu, tau maꞌ meagai yaiai tupwai iomaomanei, ka nua gawagawamina tomotau‑naia nihenia imamaei, yawai iveimeyei. Ka Iesu ya vonea nua‑naia si‑vi‑ni‑ubauei, ka tau kwanakwanaha habuhabui vo‑vi‑aiaiei ividoha. 17 Dewana vinꞌ‑omo tau apa‑taputapu Isaia ya iginuma deina, ivona,
 
“Tauna aka viha kadu aka kwanaha vitua‑yavunei.” Isa 53:4.
Tupwai Inuanua Iesu Ivi‑muniei
(Luke 9:57-62)
18 Ka munia, Iesu avaha yoko ananina dueyei imavimavinei, e a tau vi‑muni‑waiwai vonei, ivona, “Kaubo‑tamana mani papania navua.”
19 Ka eha ani‑hoina ini‑tawanei, ka veimea a tau viwavenena aitam omo ka vonei, ivona, “Tau Viwavenena, nuanuau avi‑muni‑waiwaiem, ka avi papania ena‑ne, yauke avi‑muni‑waiwaiem.” 20 Ka Iesu onotona yana vona nau‑patei vona tana‑minikuna wayahina, ivona,
 
“Kedewa udaudana yai pai dauva
vivane guba nihenina,
kadu manua yai pai dauva
vivane hiu nihenina.
Kate yauke, Tauna Vi‑tomotau,
eha yau manua,
ka eha yau pai dauva.
 
Wayahina, aituhu evi‑muni‑waiwaieu, eha yam pai dauva, yauke deina.” 2Ko 8:9.
21 Ka kadu aitam tau vi‑muni omo, ka Iesu viamei, ivona, “Kauvea, yau nuanua avi‑muni‑waiwaiem. Ka aituhu memeanina wayahima, naona eawaeheu amavina amau wayahina. Ka tauna yana tuta na‑iakwa, atavuni, e munia avinꞌ‑omo wayahima, ka auyewana avi‑putu avi‑muni‑waiwaiem.” 1Ki 19:20.
22 Ka Iesu ivona, “Avi tuta amam inusi, taui eha itꞌ‑anamaneu ai pata itavuni unuvovoa. Kate wamke avaha eanamaneu. Wayahina, ataina nau‑wawanim evi‑putu evi‑muni‑waiwaieu.”
Wedinia Vinꞌ‑omo Navu Wayahina
(Marika 4:35-41; Luke 8:22-25)
23 Ipupu‑naia iakwa, e tauna a tau vi‑muni‑waiwai nui igenu, ivi‑ata waea.
24 Ka tutana iaubo‑tamana mani papania, Iesu wae nihenina dauva ino‑ainei. Ka eha aitam pai iaiaya nui, wedinia ananina vi‑putu hunahuna, ka nupuna iaiwa‑tavutavuni waea, ka tuta eha ananina na‑iakwa wayahina igavivina. Ka a tau vi‑muni‑waiwai imatamatauta. Sam 4:8. 25 Wayahina, taui Iesu inau‑vi‑dagui, ka ivona, “Kauvea, eito‑yavuhika! Kagavivina!”
26 Ka tauna vonei, “Aviani wayahina umatamatauta? Yami vitumahana vivane kikituna, a?” E tauna mini, e yahina ka nupuna vonei, ivona, “Ugenuana!” Ka ana habuhabuna mana gomana. Mat 14:31; Sam 89:9.
27 Ka avaha a tau vi‑muni‑waiwai dewana idueyei, nuai vi‑tupatupa, ka matataui ivonavona, “Ia! Yahina kadue nupuna movina inononi! Avi onoto tauna?”
Nua Gawagawami Onoto Ainua Iveimeyei
(Marika 5:1-20; Luke 8:26-39)
28 Ka avaha iaubo‑tamana, me Gadara yai papani iduduna, e onoto ainua na nua gawagawami ivinꞌ‑omo wayahina. Taui unuvovo gubana nihenia imamaei, ka yai dewa manimanini‑vainena. Wayahina, me Gadara eha ai pata etawanana wayahina ivenavenau. 29 Ka onoto‑naia Iesu idueyei ka ivi‑hone, “Ia! Wamke Yaubada Natuna. Aviani wayahina eomoi baina wayahiaia? Kaiwadi, yam nuanua edewa‑yaiyaieai ataina, a? Vona ahiahina, auyewana vivane apaina.” Mar 1:24; Luk 4:41.
30 Ka nepeia pono habuhabui iduaduana, ka tau dune‑vi‑avina tupwai idune‑vivini. 31 Wayahina, nua‑naia gawagawami Iesu wayahina iviama, ivona, “Aituhu esi‑vinꞌ‑omaneai, memeanina pono tanoi nihenia eva‑tawaneai?”
32 Akaka tauna awaehei, e vonei, “Una‑nei!” Wayahina, nua‑naia onoto‑naia ainua ini‑tawanei ine ponoia wayahia, ka inui. Ka vo‑kwayavonina, ponoia habuhabui inau‑bwanunua kemana ananina wayahina ipeu navua, igavivina. 33 Wayahina, ponoia ai tau dune‑vi‑avinai yai matauta nui, inovo ine yai megeia, ka aviani tau vi‑nau‑wana wayahia vinꞌ‑omo idueyei, akanai dewaia habuhabui tau vi‑meagai‑naia imataedai. 34 Ka avaha inononi, tau vi‑meagai‑naia yai nuanua Iesu yai papani na‑ni‑tawanei. Wayahina, habuhabui ivinꞌ‑omo Iesu wayahina, ka avaha ivaniahei, iviama wayahina deina.

8:4: Lev 14:1-32; Mat 9:30; Luk 17:14.

8:11: Luk 13:29.

8:12: Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28.

8:17: Isa 53:4.

8:20: 2Ko 8:9.

8:21: 1Ki 19:20.

8:24: Sam 4:8.

8:26: Mat 14:31; Sam 89:9.

8:29: Mar 1:24; Luk 4:41.