9
Iesu Aitam Tau Penapena Vo‑vi‑aiaiei
(Marika 2:1-12; Luke 5:17-26)
Wayahina Iesu igenu, ka waea ivi‑ata, ione‑tamane tauna ya megeia Kapenaum. Mat 4:13. Ka onoto tupwai iomo wayahina, e taui tau penapena aitam ya pai dauva hetana iavanei, iomanei Iesu wayahina. Ka Iesu avaha onoto‑naia yai vitumahana anamanei, tau penapenana vonei, ivona, “Au niau, enꞌ‑ate‑vatu ka edewa‑haiawa. Iuna yam dewa goyona avaha anua‑piahi.”
Ka veimea a tau viwavenena tupwai Iesu ya vonana inononi, ka imaga‑bawei, ka matataui ivonavona, “Onoto taina vivane Yaubada ana wava vainaui! Iuna vona ahiahina, baina tanopia Yaubada ana heta‑ohota ana pata dewa goyona na‑nua‑piahi.”
Ka Iesu yai nuanua avaha anamanei, wayahina vonei, ivona, “Aviani wayahina nuami nihenina unua‑goyo wayahiua? Yami nuanuana eha tunuhina. Luk 9:47; Ioni 2:25. Unuanua tutana avona, ‘Yam dewa goyona avaha anua‑piahi’ vonana vivane vonata. Iuna eha aitam aviani uta‑dueye, a? Wayahina, au veimea tanopia aviwavenemi, unꞌ‑anamanei vivane yauke, Tauna Vi‑tomotau, au pata tomotau yai dewa goyona anua‑piahi‑neiei.” Akaka tauna tau penapenana vonei, ivona, “Emini, e yam pai dauva eavanei, e emavina yam megeia.” Ioni 17:2. Ka tau penapenana mini, e mavina ya megeia. Ka yoko‑nana avaha paisewana idueyei, nuai vi‑tupatupa ananina, ka ivona, “Yaubada, kaiwa ananina! Yam veimea avaha tomotau wayahia eawaehei.”
Iesu Mateu Vi‑nua‑dadanei
(Marika 2:13-17; Luke 5:27-32)
Ka Iesu papani‑nana ni‑tawanei, ka neine, e aitam onoto dueyei ana wava Mateua Mateu taina vivane buki taina a tau ginuma. Tuta nonova buki ai tau ginuma yai dewa aituhu ai wava itomani yai viviwava nihenina, eha ita‑voneka, “Wava taina vivane yauke au wava.” takesiV a manua nihenina manuena, paipaisewa, ka vonei, ivona, “Evi‑muni‑waiwaieu.” Wayahina, Mateu mini, e Iesu vi‑muni‑waiwaiei.
10 Ka aitam tuta munia, Mateu aniani vo‑vi‑aiaia ya manua wayahina, e didikuna vi‑tunei omo Iesu kadu a tau vi‑muni‑waiwai nui wayahia, e taui iomoi. Ka Mateu kadu didikuna vi‑tunei iomo yaiana tupwai wayahia, ka taui vivane takesiV a tau vitue, ka kadu mani tomotau Parisi inuanua vivane tau goyogoyona. Ka taui iomoi, e habuhabui nui imanuena ka iamam. 11 Akaka tupwai Parisi, avaha dewana idueyei, iomo Iesu a tau vi‑muni‑waiwai wayahia, e ivi‑tanaiei, ivona, “Yami tau viwavenena takesiV a tau vitue, kadue tau goyogoyona tupwai nui iamam nau‑tamoata, a? Ka ya dewana viwaveneai vivane tauna aitam tau goyogoyona, taui deina.” Luk 15:2.
12 Kate Iesu yai vonana nononi, wayahina tauna vona‑nau‑patei vona tana‑minikuna wayahina, ivona, “Aituhu aviyaivia yawai ahiahina, taui eha nau‑wawani dokitaV ihone na‑omo na‑ivaite, kate tau kwanakwanaha nau‑wawani idedewei deina, ika? 13 Kate nau‑wawanimi Yaubada yana vona Iginuma nihenina unua‑haui, ivona,
 
‘Yauke yau nuanua udune‑nuanuaiemi,
ka eha yau nuanua uvi‑nomu wayahiua.’
 
Eha yau paisewa tau tunutunuhina avi‑hone ana‑ivaite, kate yau paisewa vivane tau goyogoyona avi‑honei ana‑ivaitei.” Ose 6:6.
Tomotau Ivi‑tanaiei Dewa‑didiguna Wayahina
(Marika 2:18-22; Luke 5:33-39)
14 Ka munia, Ioni Tau Bapitaiso a tau vi‑muni‑waiwai iomo, e Iesu ivi‑tanaiei, ivona, “Itoai yama yoko kadu Parisi yai yoko am wayahina adewa‑didiguna yama tapanono wayahi. Kate medeina wamke am tau vi‑muni‑waiwai eha idewa‑didiguna?” Luk 18:12.
15 Ka Iesu vona‑nau‑patei vona tana‑minikuna wayahina, ivona, “Eha memeanina tau tavine yaiana ivi‑mohai tauna matana. Iuna taui nau‑wawani nui idewa‑haiawa. Kate tuta tepakaia tau tavinena nau‑wawani ni‑tawanei. Ka auyewana wayahina yaiana idewa‑didiguna akanai.”
16 Ka kadu aitam vona tana‑minikuna wayahia vo‑vi‑mahetei, ivona, “Aituhu aitam kwama am‑yehia tupwana, eha nau‑wawanika kaleko vovouna kanꞌ‑epe, e kwama tutuaina kabwadi wayahina. Apaina kwamana nꞌ‑am‑yehia ananina. Iuna vovouna bagibagina, ka tutuaina ihanuana. 17 Ka aituhu wainaV vovouna kanau‑vevewanei, eha nau‑wawanika kana‑iwaha pai iwaha tutuaina nihenina. Iuna wainanaV punopunono bagibagina, ka pai iwaha tutuaina ihanuana. Apaina pai iwaha wagana nꞌ‑am‑yehia, kadue wainanaV na‑iwaha na‑opu na‑iakwa. Kate nau‑wawanika wainaV vovouna kana‑iwahi pai iwaha vovouna nihenina, e ainua ahiahina deinake.”
Iesu ya vonana wayahina viwavenei eha ana pata ya viwavenena vovouna viwavenena tutuaina nui inau‑tamoia.
Ahabana Ka Vavine Ainua Kwanakwanahi
(Marika 5:21-43; Luke 8:40-56)
18 Ka Iesu vonana vonavona, ka aitam tau veimea omo, e Iesu matana aena vi‑tupa‑gum, e ivona, “Kauvea, ataina natu vavinena aniga, kate nuanuau enꞌ‑omo, e ininina evo‑dadani na‑mini‑havine.” 19 Ka Iesu mini, e tau veimeana nui ivi‑putu ineine, ka kadu Iesu a tau vi‑muni‑waiwai nui ineine. 20 E ineine ka aitam vavine, dayahi ponimana ai yau 12 nihenia taitaina, munia iomomo, e vavinena Iesu ana kwama ivo‑dadani. 21 Vavinena idewei deina iuna nuai nihenina ivonavona, “Aituhu Iesu ana kwama upuna avo‑dadani, akanai, avidoha.” Mat 14:36.
22 Ka Iesu magigino, e vavinena dueyei ka ivona, “Kaiwa ananina, Natu, kadu unꞌ‑ate‑vatu. Yami vitumahana wayahina avaha uvidoha.” Ka vavine‑nana avaha ividoha‑yehai.
23 Dewana iakwa, e Iesu tau veimeana ya manua vaniahei, e tau vi‑mohai ivi‑mohai dueyei, ka tumo a tau vaina tumo ivaivaina, e movi nata‑vaine. 24 Ka Iesu vonei, ivona, “Ugenuana, una‑opu. Iuna tevana taina eha tꞌ‑aniga, kate ino‑ainei.” Ka tomotaui ivinepei. 25 Ka avaha yokoia ini‑ubau iakwa, e Iesu inui, e tevanina nimana vo‑epei, e tevanina na yawaina mini. 26 Ka munia, tau vi‑meagai habuhabui papani‑nana nihenina vaneana inononi.
Iesu Tau Mata‑goyo Ainua Vo‑vi‑aiaiei
27 Ka Iesu papani tanoi ni‑tawanei, e neine, ka tau mata‑goyo ainua ivi‑muniei, e ivi‑honehone movi ananina wayahina, ivonavona, “Davida wana, edune‑nuanuaieai.” Mat 20:29-34.
28 Ka Iesu aitam manua inui, e tau mata‑goyoi iomo wayahina, e Iesu vi‑tanaiei, ivona, “Itomi medeina? Uvitumahaneu vivane au pata matami avo‑vi‑aiaia, a?” Ka, taui ivona, “Kauvea, ika, am pata.”
29 Akaka matai vo‑dadani, e vonei, ivona, “Akanai, ataina yami vidoha vinꞌ‑omo yami vitumahana aitamoata deinake.” 30 E ivi‑putu idunedune. Kate Iesu ai veimea toyoina venei, ivona, “Eha aitam koiaka umataede.” Mat 8:4. 31 Kate taui ine, ka Iesu ya veimea toyoina ibwegei, ka tauna vaneana iaipupuei papani habuhabuna wayahina.
32 Ka tutana Iesu a tau vi‑muni‑waiwai nui manuana ini‑tawanei, tupwai tomotau aitam onoto iomanei Iesu wayahina. Ka nua gawagawamina onotona veimeyei, ka eha ana pata na‑ipupu. 33 Ka avaha Iesu nua gawagawamina one‑yavunei, e onotona vidoha, e vi‑putu ipuipupu. Ka yokoia nuai vi‑tupatupa ananina, ka idewa‑haiawa, ivona, “Nonova a itoava ataina wayahina, eha aitam koiaka ya paisewana deina kata‑dueye papani Isiraeli nihenina.” Mar 2:12.
34 Kate Parisi yoko ivona, “Tauna nua gawagawami one‑yavunei nua gawagawami yai kauvea ya bagibagi wayahina, eha Yaubada ya bagibagi wayahina.” Mat 12:24; Mar 3:22; Luk 11:15.
Iesu Tomotau Ate‑nuanuaiei
35 Ka Iesu meagai anani kadue mwatutukui wayahia tutu‑vivina, ka yai manua tapanono nihenia viwavenena, ka Vaneana Ahiahina Yaubada ya pai veimea wayahina naunau‑waheyei, ka kadu kwanaha aitamoata aitamoata wayahia tomotau vo‑vi‑aiai‑neiei. Mat 4:23; Mar 1:39. 36 Ka avi tuta tauna yoko dudueyei, e ate‑nuanuaiei. Iuna taui ai vita habuhabui, ka eha aitam koiaka ta‑ivaite. Taui vivane sipiV nini‑vi‑pani deina, iuna eha ai tau dune‑vi‑avina. Sek 10:2; Yau 27:17; 1Ki 22:17; Mat 14:14; Mar 6:34. 37 Ka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai vonei, ivona, “Tomotau taina aihana ananina, kate tau aihana eha yoko. Luk 10:2. 38 Wayahina, Tau Vi‑baguna uviamei tauna tau aihana tupwai na‑va‑tawanei ina‑nu ya baguna nihenina, inꞌ‑aikayo.”

9:1: Mat 4:13.

9:4: Luk 9:47; Ioni 2:25.

9:6: Ioni 17:2.

a9:9: Mateu taina vivane buki taina a tau ginuma. Tuta nonova buki ai tau ginuma yai dewa aituhu ai wava itomani yai viviwava nihenina, eha ita‑voneka, “Wava taina vivane yauke au wava.”

9:11: Luk 15:2.

9:13: Ose 6:6.

9:14: Luk 18:12.

9:21: Mat 14:36.

9:27: Mat 20:29-34.

9:30: Mat 8:4.

9:33: Mar 2:12.

9:34: Mat 12:24; Mar 3:22; Luk 11:15.

9:35: Mat 4:23; Mar 1:39.

9:36: Sek 10:2; Yau 27:17; 1Ki 22:17; Mat 14:14; Mar 6:34.

9:37: Luk 10:2.