9
Eha nau‑wawaniu yami leta taina nihenina am‑venena‑kavovona tau ekalesia wayahi amataedami, iuna avaha uanamanei. 2Ko 8:1-7. Ka kadu avaha yami nuanua ananina una‑ivaitei anamanei. Wayahina, avaha apa‑vidovidohemi me Masedonia wayahia. Ika, avonevonei deina, avona, “Taui papani Akaia nihenina avaha ibebewa yai am‑venena‑kavovo ivo‑vi‑aiaia ponimana iakwa wayahina.” Ka tutana yami dewa vaneana taina inononi, taui kadu ivi‑putu ibebewa deinake, ka avaha yai am‑venena‑kavovona avaniahei. Yauke apa‑vidovidohemi deina, kadu avaha avonei avi tuta avaniahami, itomi avaha yami am‑venena‑kavovona uvo‑vi‑aiai‑yehai. Wayahina, ataina amataedami unꞌ‑anamanei, apaina vavaneika tupwai Titusi nui avi‑tunei, ka eha yau nuanua taui yau vona‑vanevane wayahimi ivaniahe vivane vitupu. Iuna avaha avona‑vanevane wayahimi. Ka apaina tupwai me Masedonia yauke nui anꞌ‑omo wayahimia, ka avi tuta anꞌ‑omo aituhu yami am‑venena‑kavovona eha uta‑vo‑vi‑aiai‑yehai, dewana pai ini‑yauyau wayahiaia, ka kadu pai ini‑yauyau ananina wayahimia. Wayahina, yauke anuanua nau‑wawanimi vavaneika tupwai amai‑vi‑tunei inꞌ‑omo wayahimia inau‑vi‑taumi, e ina‑ivaitemi yami am‑venena‑kavovona ananina, nonova uvona‑dabedabeyei, uvo‑vi‑aiai‑yehai aitamoata deina. Na‑iakwa, e avi tuta yauke me Masedonia vavaneikaia nui anꞌ‑omo wayahimia, akanai yami dewa ana dune ahiahina habuhabuka matakaia. Ka aituhu avaniahami, ka aituhu eha uta‑vo‑vi‑aiai‑yehai, auyewana wayahina yami dewa ana dune vivane aveimeyemi udewei, kate eha yami nuanua. Wayahina dewana ana dune yami kina unua‑tania deina. Vona tana‑minikuna taina unuani. Am‑venena‑kavovo baguna deina.
 
Aituhu aviyaivia tuta ataina wayahina itavuni kikituna,
apaina taui inꞌ‑aikayo kikituna.
Ka aituhu aviyaivia tuta ataina wayahina itavuni ananina,
apaina taui inꞌ‑aikayo ananina. V.T 11:24-25.
 
Wayahina, aitamoata aitamoata wayahimia nau‑wawanimi naona aviani ami pata unꞌ‑am‑venena‑kavovo uvi‑nua‑dadani. Eha aitam veimea ta‑mamae na‑veimeyemi unꞌ‑am‑venena‑kavovo. Aituhu eha yami nuanua, akanai, eha udewe. Iuna Yaubada taui yai dewa‑haiawa nui inꞌ‑am‑venena‑kavovo dewa‑vidovidohei. Ka Yaubada ana pata am‑venena awawaehina ananina na‑venemi. Ka tauna na‑vo‑vi‑aiaimi deina. Wayahina, avi tuta nau‑wawanimi, o kadi avi dewa nau‑wawanimi, akanai itomi ami pata paisewa ahiahina aitamoata aitamoata udedewei deina. Aitam vona Iginuma nihenina, ivona,
 
“Aituhu aviyaivia avaha yai am‑venena‑kavovo
tau payapayaya habuhabui
papani tunina tunina wayahia ivene‑neiei,
tomotaui yai dewa tunutunuhina na‑maꞌ‑vavaha.” Sam 112:9.
 
10 Ka Yaubada waipei tau baguna venevenei, ka kadu munia waipeia wayahia aniani vinꞌ‑omo wayahika. Ka kadu waipei tunina venevenemi, vivane dewa ahiahina waipei, ka waipeia wayahia yami dewa tunuhina ivinꞌ‑omo, ka dewaia dewa tunutunuhina anꞌ aikayo ananina. Isa 55:10. 11 Ika. Tauna yami kaikaiwabo tunina tunina venevenemi, iuna ya nuanua tuta tuta ami pata unꞌ‑am‑venena‑kavovo ananina. Ka tuta ataina wayahina avi am‑venena‑kavovo uveneai, dewana wayahina mani tomotau Yaubada ina‑nau‑kaiwei ananina. 2Ko 1:11; 4:15. 12 Ka munia, yami am‑venena‑kavovona wayahina dewa ainua ivinꞌ‑omo. Naona mani tau ekalesia payapayaya una‑ivaitei, ividoha. Ka vꞌ‑inuana mani tomotau avaha yami dewana vaneana inononi, e taui Yaubada ina‑nau‑kaiwei ananina. 13 Ka tuta ataina wayahina yami dewana wayahina tomotau habuhabui uviwavenei yami vitumahana Vaneana Ahiahina Tau Ito‑yavuha wayahina eha vonata, kate vitumahana‑hoina. Ka tuta tepakaia wayahina tau payapayayaia una‑ivaitei taui Yaubada inꞌ‑apa‑vidovidohei. Ka eha taui ai heta, kate mani tomotau habuhabui una‑ivaitei Yaubada inꞌ‑apa‑vidovidohei deina. 14 Ka kadu munia, avaha Yaubada yanꞌ am‑venena awawaehina wayahimia inuani, e ayaunena ahiahina wayahina iviama bagibagina wayahimi. 15 Vona ahiahina, nau‑wawanika Yaubada kanau‑kaiwei yanꞌ am‑venena‑kavovo ani‑vainena wayahikaia wayahina, vivane Iesu Tau Ito‑yavuha. Itoka tomotau movikaia eha aka pata kasi‑vinꞌ‑omane tunuhina wayahina.

9:1: 2Ko 8:1-7.

9:6: V.T 11:24-25.

9:9: Sam 112:9.

9:10: Isa 55:10.

9:11: 2Ko 1:11; 4:15.