2
Yaubada Ya Vi‑nua‑dadana Wayahika Tunutunuhina
Aituhu aviyaivia dewa goyona idedewei, kadu aituhu taui vavanei iapa‑goyogoyoei, eha aitam vona‑yavuha mamae taui wayahi. Taui kadu yai dewa iapa‑goyogoyoei deina, iuna taui yai dewa ka vavanei yai dewa vivane aitamoata. Mat 7:1-2; Ioni 8:7. Yaubada avaha voneka, aituhu aviyaivia dewa goyonaia idedewei, akanai taui nau‑wawani dewa‑yaiyai ivaniahei. Kadu avaha kanamanei Yaubada ya vonana tunutunuhina. Itomi eha Yaubada. Itomi vivane tomotau. Wayahina, aituhu itomi yami dewa goyona, kadu aituhu itomi vavaneimi unau‑yanahi, eha nau‑wawanimi unuanua vivane ami dewa‑yaiyai Yaubada wayahina una‑novo‑tawane. Eha ami pata. Apaina uvaniahei akanai. Yaubada yana dewa bigana wayahikaia ani‑vainena, ka tauna nua‑piahika, ka kadu tauna yaka nua‑vinana wayahina potapotaka. Avaha uanamanei, o eha? Aituhu itomi eha unua‑vinana, vona ahiahina, Yaubada ya dewaia ahiahina wayahika umana‑giboei deina. Ka kana‑vona itomi mwagemwagemi. Iuna Yaubada ya dewaia ahiahina tainimi kadu eta‑naoemi unua‑vinana. Epe 1:7; 2Pi 3:15.
Ataina nuami toyoina, ka kadu itomi yami nuanua eha unua‑vinana. Wayahina, ataina itomi dewa‑yaiyai ananina utotohi potapotami. Apaina Yaubada ya nua‑goyo dewa goyona wayahina kadueyei, ka auyewana wayahina ami dewa‑yaiyai itomi yami dewa goyona wayahina uvaniahei akanai. Ka Yaubada ya nau‑yanahina vivane tunutunuhina. Ka Yaubada
 
“tomotau aitamoata aitamoata
ai nau‑pata vene‑neiei,
taui yai dewa aitamoata deina.” Sam 62:12; V.T 24:12; Mat 16:27; 2Ko 5:10.
 
Aituhu aviyaivia yai nuanua apaina Yaubada tauna ya bagibagi vo‑patai, ka aituhu aviyaivia yai nuanua apaina Yaubada awa‑vidovidohei, ka kadu aituhu aviyaivia yai nuanua apaina Yaubada yawai‑vavaha venei, akanai tomotaui dewa ahiahina idewa‑nubunubui tuta ataina a itoava auyewa pai nau‑yehata wayahina. Ka munia, taui yawai‑vavaha ivaniahei Yaubada matana. Kate aituhu aviyaivia ai heta inuanua, ka aituhu aviyaivia vona tunutunuhina ivihahaiei ka dewa goyona ivi‑muniei, akanai apaina taui dewa‑yaiyai kadu nua‑goyo ivaniahei Yaubada matana. 2Te 1:8. Iuna aituhu aviyaivia dewa goyona idedewei, taui inahe kadu nua‑vita ivaniahei. Ika, taui me Iudea ivaniahei deina, kadu taui eha me Iudea ivaniahei aitamoata deina. 10 Kate aituhu aviyaivia dewa ahiahina idedewei, taui bagibagi ivaniahei, ka awa‑vidovidoha ivaniahei, ka kadu nua gomagomanina ivaniahei. Ika, taui me Iudea ivaniahei deina, kadu taui eha me Iudea ivaniahei aitamoata deina. 11 Iuna Yaubada ya veimea eha ainua, ka ya nuanua eha ainua. Yaubada ya veimea vivane aitamoata itoka tomotau habuhabuka wayahika, ka kadu ya nuanua aitamoata tomotau habuhabuka wayahika. Ka tauna eha ya nuanua ta‑vo‑vinevine.
12 Aituhu aviyaivia avaha Yaubada ya veimea ianamanei, ka aituhu taui dewa goyona idedewei, akanai munia, avi tuta inꞌ‑aniga, akanai Yaubada taui yai dewa aitamoata aitamoata nau‑yanahi tauna ya veimea wayahina, ka taui ai dewa‑yaiyai ivaniahei. Ka kadu aituhu aviyaivia eha Yaubada ya veimea itꞌ‑anamane, ka aituhu taui dewa goyona idedewei, munia taui ai dewa‑yaiyai yai dewa goyona wayahi ivaniahei aitamoata deina. 13 Iuna aituhu aviyaivia Yaubada ya veimea inononi, ianamanei, kate aituhu eha ita‑dedewe, taui yai anamana eha aitam aviani Yaubada matana. Kate, aituhu aviyaivia Yaubada ya veimea ivi‑ateteyei, apaina Yaubada vonei, “Itomi tunutunuhimi.” 14-15 (Ika! Taui eha me Iudea eha Yaubada ya veimea itꞌ‑anamane, kate tupwai tuta taui yai dewa aitamoata Yaubada ya nuanua wayahi deina. Wayahina, kana‑vona Yaubada ya veimea mamaei taui nuai nihenina, ka taui yai dewa viwaveneka vivane taui Yaubada ivi‑ateteyei deina. Ka kadu taui ai ayaunena haehaeyei deina. Iuna aituhu dewa goyona idedewei, akanai ai ayaunena taui mana‑giboei. O aituhu dewa ahiahina idedewei, akanai ai ayaunena taui apa‑vidovidohei.) Dew 10:35. 16 Ka apaina aitam auyewa omomo, ka auyewana wayahina Yaubada tomotau yai nua‑hivahiva si‑vinꞌ‑omanei ka na‑nau‑yanahi, ka taui nua‑hivahiva‑naia ai nau‑pata ivaniahei. Ka Yaubada awaehei Iesu Tau Ito‑yavuha ai dewa‑yaiyai vi‑nua‑dadani, venei deina. Ka Vaneana Ahiahina anaunau‑waheyei awaehei apaina dewaia iomomo.
Me Isiraeli Ka Yaubada Ya Veimea
17 Yau ipupu taina itomi me Iudea wayahimi. Itomi me Iudea aitamoata aitamoata unuanua kadu uvonavona deina,
“Yauke Yaubada ya veimea anamane‑yehai, kadu Yaubada apa‑vidovidoheu iuna veimeana wayahiua mamaei. 18 Wayahina, yauke avaha Yaubada ya nuanua anamanei, ka kadu au pata dewa ahiahina ka dewa goyona ainua atana‑vewani, iuna veimeana viwaveneu deina. 19 Ka kadu avitumahaneu yauke au pata tau mata‑goyogoyo aeta‑naonaoei, ka yauke aitam maheta taui novanovana nihenina wayahi. 20 Ka kadu yauke aitam tau viwavenena taui mwagemwagei wayahi, kadu taui meameai wayahi. Iuna Yaubada ya veimea wayahiua mamaei.” 2Ti 3:5.
21 Itomi me Iudea aitamoata aitamoata unononi. Yauke yau vi‑tanai aitamoata aitamoata wayahimia taina. Itomi yami dewa medeina? Itomi mani tomotau uviwavenei akanai, kate itomi yawaimi medeina? Kaiwadi, taumi uviwavenemi, o eha? Itomi mani tomotau unaunau‑wahei taui eha nau‑wawani ivainau, kate itomi medeina? Kaiwadi, itomi tau vainau? Mat 23:3-4. 22 Ka kadu itomi mani tomotau unaunau‑wahei taui eha nau‑wawani yaiai awawai nui ikenekenene. Kate itomi medeina? Kaiwadi, itomi tau kenekenene? Ka kadu itomi itupwana unau‑nikonikoiei, kate yami dewa medeina? Kaiwadi, itupwana ai manua tapanono a gugua uvainaui? 23 Ka kadu itomi uvona‑vanevane, iuna itomi Yaubada ya veimea uanamanei, kate medeina? Aituhu itomi Yaubada ya veimea utana‑bwegebwegei, vona ahiahina, tauna uapa‑goyogoyoei yami dewa wayahina. 24 Tau apa‑taputapu avaha Iginuma nihenina ginumi deina,
 
“Taui eha me Iudea Yaubada ana wava
iapa‑goyogoyoei.
Iuna itomi me Iudea yami dewa
eha tunuhina.” Isa 52:5.
 
25 Itoka me Iudea yaka dewa tutuaina taina deina. Itoka ononotoka ininika kadabei, iuna aidaba‑nana viwaveneka itoka vivane Yaubada yana yoko. Ka aituhu itomi Yaubada ya veimea habuhabuna udedewei, akanai aidaba‑nana ahiahina wayahim. Kate aituhu itomi Yaubada ya veimea utana‑bwegebwegei, akanai itomi taui eha me Iudea deina, ka yami aidaba eha aitam aviani ta‑viwaveneka. 26 Wayahina, aituhu aviyaivia eha yai aidaba, kate aituhu taui Yaubada ya nuanua ya veimea nihenina idedewei, akanai Yaubada awaehei taui yana yoko. Gal 5:6. 27 Ka ataina itomi me Iudea yami aidaba mamaei, ka kadu Yaubada ya veimea wayahimia mamaei, kate tupwami veimeana utana‑bwegebwegei. Ka mani tomotau eha yai aidaba, kate taui Yaubada ya veimea ivi‑ateteyei. Ka apaina, avi tuta Yaubada tomotau yai dewa ai nau‑pata vi‑nua‑dadani, taui eha yai aidaba iviwavenemi itomi yami dewa eha tunutunuhina. Iuna taui ai nau‑pata ahiahina ivaniahei, kate itomi ami nau‑pata goyona uvaniahei.
28 Vona ahiahina, me Iudea‑hoina eha tauna yanꞌ aidaba ininina ana heta mamaei. Iuna dewa‑dabadaba‑hoina eha ininika nihenina. 29 Eha. Aituhu aitam onoto avaha nuana dabadabana, akanai tauna vivane me Iudea‑hoina. Iuna dewa‑dabadaba‑hoina nuaka nihenina. Yaubada ya veimea eha ana pata na‑dabaka deina, kate Yaubada nuaka dabei Nuana Ahihinata wayahina. Ka aituhu aviyaivia yai aidaba nuai nihenina mamaei, apaina taui ai awa‑dava ivaniahei Yaubada wayahina, eha tomotau ai heta wayahia. V.V 30:6; Kol 2:11.

2:1: Mat 7:1-2; Ioni 8:7.

2:4: Epe 1:7; 2Pi 3:15.

2:6: Sam 62:12; V.T 24:12; Mat 16:27; 2Ko 5:10.

2:8: 2Te 1:8.

2:14-15: Dew 10:35.

2:20: 2Ti 3:5.

2:21: Mat 23:3-4.

2:24: Isa 52:5.

2:26: Gal 5:6.

2:29: V.V 30:6; Kol 2:11.