16
Paulo Me Rom Mataedai Poebe Wayahi
Yauke yau nuanua ahaeyemi novuka ai wava Poebe wayahi.a Tomotau sinasinapui ivona deina. Paulo me Rom yai leta taina Poebe venei vi‑tunei iomo Rom wayahina, ka me Rom eha Poebe itꞌ‑anamane. Wayahina, Paulo ai wava mai‑tomani yai leta nihenina, e inꞌ‑anamane vavine ahiahi. Vavinena taina aitam tau paisewa ahiahina, ka taui ai wava ananina meagai Kenikirea yai ekalesia nihenina.a Korinita aitam me Girisi yai meagai ananina, ka tupwana nihenina mamaei. Aituhu Korinita kani‑tawanei kana‑opu tania, meagai Kenikirea kavaniahei. Wae habuhabuna inuinu Kenikirea wayahina, ka tenoke gugua ivi‑opui meagai Korinita wayahina. Ka avi tuta Poebe iomo wayahimia, nau‑wawanimi unau‑kaiwei kadue udune‑vi‑avini ahiahina. Iuna itomi Yaubada natunatuna, ka vavinena kadu Yaubada natuna aitamoata deina. Ka apaina Poebe nau‑wawani nui umamaei meagai Rom nihenina a itoava yai mavina ana tuta wayahina. Ka tuta‑nana nihenina itomi nau‑wawanimi una‑ivaitei aniani, pai maꞌ, kina, aviani nau‑wawani wayahi. Dewana dewa tunutunuhina. Iuna tuta tuta Poebe tomotau iaivaitei. Ika, kadu taua iaivaiteu deina.
Paulo Ya Nau‑kaiwa Yaiana Wayahia
Ataina yauke yau nuanua yaiau habuhabui Rom wayahina anau‑kaiwei. Pirisikaa Paulo leta taina nihenina vavine taina ana wava tomani Pirisika. Tomotau yaiai ahiahina ai wava ivo‑vi‑kutei deina. Ana wava mamanaina kavaniahei Dew 18:2 wayahina, vivane Pirisikila. ka Akuila anau‑kaiwei. Yauke nui apaipaisewa Tau Ito‑yavuha Iesu wayahina. Dew 18:2. Nonova ainuai yai nuanua ina‑ivaiteu, ka idedewei, kate tutana iaivaiteu, eha ani‑hoina inusi. Wayahina, ataina ayaune au aga wayahia mamaei, ka tuta tuta yai dewa anuani ka anau‑kaiwei. Ka eha yauke au heta, ka tau ekalesia eha me Iudea habuhabui inau‑kaiwei yai ate‑vatu wayahina. Ka tau ekalesia tupwai inau‑hohona Pirisika ka Akuila yai manua nihenina. Kadu yau nuanua tau ekalesia‑naia unau‑kaiwei wayahiu.
Ka au niau ahiahina ana wava Epaenetusi unau‑kaiwei wayahiu. Tauna Tau Ito‑yavuha mai‑vitumahanei papani Asia nihenina.
Kadu vavine ai wava Mari unau‑kaiwei wayahiu. Taui yai paisewa toyoina taumi wayahimi.
Ka Anidoronikusi ka Iuniasi unau‑kaiwei wayahiu. Ainua me Iudea, yauke deina. Nonova taui naona ivi‑tau ekalesia, ka yauke munia. Ka aitam tuta tomotau iyohoniai, e manua yohona nihenina amamae. Itoai tau hae ananiai avaha ainuai anamanei ahiahina, ka ai wava asi‑nai.
Ka Ampiliatusi unau‑kaiwei wayahiu. Tauna vaneiu Tau Ito‑yavuha nihenina, ka adune‑nuanuaiei.
Ka Uribanusi unau‑kaiwei wayahiu. Tauna aitam tau paisewa Tau Ito‑yavuha wayahina, yauke deina.
Kadu au niau ahiahina ana wava Sitakusi unau‑kaiwei wayahiu.
10 Kadue Apelesi unau‑kaiwei wayahiu. Tutana tauna inahe vaniahei, akanai tauna Tau Ito‑yavuha vi‑ateteyei, ka ya vitumahana toyoina viwaveneka deina.
Ka Arisitobulusi yana yoko habuhabuna unau‑kaiwei wayahiu.
11 Ka Erodiona kadu aitam me Iudea yauke deina, ka unau‑kaiwei wayahiu.
Ka vavaneiu Narikisusi yana yoko tupwai Tau Ito‑yavuha nihenina imamaei, ka unau‑kaiwei wayahiu.
12 Ka vaivine ainua ai wava Tirupaena ka Tiruposa unau‑kaiwei wayahiu. Taui ipaipaisewa toyoina Kauvea nihenina.
Kadue au niau ahiahina ai wava Perisisi unau‑kaiwei wayahiu. Vavine taina yai paisewa Kauvea nihenina vivane ananina.
13 Kadue Rupusa unau‑kaiwei wayahiu. Tauna tau paisewa ahihi‑vainena Kauvea wayahina. Kadue tauna ayona unau‑kaiwei wayahiu. Taui yai dewa ahiahina wayahiu, ayou deina. Mar 15:21.
14 Ka Asunikiritusi, ka Pilegoni, ka Eremesi, ka Patirobasi, ka Eremasi unau‑kaiwei wayahiu. Kadue vavaneiu aitamoata aitamoata Tau Ito‑yavuha nihenina taui nui unau‑kaiwei wayahiu.
15 Ka Pilologusi ka Iulia unau‑kaiwei wayahiu.a Iulia aitam vavine, ka kaiwadi Pilologusi ya vavine. Eha katꞌ‑anamane ahiahina. Kadu onotona Nereusi tauna novuna nui unau‑kaiwei wayahiu. Ka Olimpasi kadu Yaubada ya tomotau habuhabui nui imamaei unau‑kaiwei wayahiu.
16 Ka yau nuanua habuhabumi unau‑kaiwemi tau ekalesia yai mao ahihinata wayahina.
Ka kadu tau ekalesia papani aitamoata aitamoata nihenia yai nau‑kaiwa iva‑tawanei omomo itomi tau ekalesia Rom nihenina wayahimia. 1Ko 16:20; 1Pi 5:14.
Paulo Ya Viwavenena Pai Nau‑yehata
17 Yauke yau vona panina taina wayahina amai‑vonemi, vivane udune‑vivinimi ahiahina. Iuna tupwai tomotau yai dewa goyona. Taui iomomo inuinu ekalesia aitamoata aitamoata nihenia, e ivi‑putu inau‑wahe kadu iviwavenena, kate taui yai viwavenena eha tunuhina. Aituhu itomi tau ekalesia yai viwavenena bwagona unononi, apaina taui yami vitumahana ivo‑vꞌ‑ihanuei, ka kadu taui itana‑vewanimi deina. Nonova viwavenena tunutunuhina unononi, uvitumahanei, ka ataina viwavenena tunutunuhina wayahimia mamaei. Kate tomotaui vivane viwavenena tunutunuhina a havia. Eha taui nui uvi‑yaiana! Mat 7:15; Tit 3:10.
18 Taui tau viwavenena vitupu, ka eha ipaipaisewa yaka Kauvea Tau Ito‑yavuha wayahina. Eha. Yai dewa vinꞌ‑omo yai nuanua ananina wayahina. O kadi aviani nuai epei ananina, akanai taui dewaia idewa‑dadani ivaniahei yai vitupu wayahina. Taui tau ipupu ahiahi. Wayahina, memeanina wayahia tomotau iana‑dibidibiei. Tau ekalesia tupwai vivane tomotau ahiahi, kate eha sinasinapui. Ka memeanina tau viwavenena vitupu tau ekalesia‑naia inonoi. Pili 3:19; 2Pi 2:3. 19 Kate itomi tau ekalesia Rom wayahina yami dewa eha tau vitupu‑naia yai dewa deina. Tau ekalesia habuhabui papani tunina tunina wayahina avaha inononi itomi Yaubada uvi‑ateteyei tunuhina. Wayahina, yauke adewa‑haiawa ananina wayahimi. Ka yau nuanua wayahimi dewa ahiahina unꞌ‑anamane‑yehai, kate dewa goyona wayahina mwagemwagemi umamaei akanai. Iuna yau nuanua dewa ahiahina udedewei, ka kadu yau nuanua eha aitam dewa goyona udewe. Rom 1:8; 1Ko 14:20.
20 Itoka tau ekalesia yaka nua gomagomanina vinꞌ‑omo Yaubada wayahina. Ka tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina tauna na‑ivaitemi Satana kadu tauna ya tau paisewa uva‑taunei. Ka tuta tuta yaka Kauvea Iesu aviamei tauna am‑venena awawaehina venevenemi. Nao 3:15.
Mani Tomotau Yai Nau‑kaiwa Yaiai Wayahia
21 Timoti baina nui apaipaisewa, kadu tauna ya nau‑kaiwa va‑tawanei omo habuhabumi wayahimi.
Ka kadu Lukiusi, ka Iasoni, ka Sosipateri inau‑kaiwemi. Taui aitonu me Iudea. Dew 16:1-2; 19:22; 20:4.
22 Ka yauke au wava Teritiusi yami leta taina aginumi nimaua Paulo wayahina, ka avona, “Anau‑kaiwemi Kauvea nihenina.”
23 Yauke Paulo Gaiusi nui amamaei tauna ya manua nihenina. Ka tauna kadu tau ekalesia papani taina nihenina awaehei inau‑hohona itapanono ya manua taina nihenina. Ka Gaiusi kadu nau‑kaiwemi.
Erasitusi kina habuhabuna a tau dune‑vi‑avina meagai taina wayahina.a Tomotau sinasinapui ivona Paulo leta taina ginumi meagai Korinita nihenina. Ka tauna nau‑kaiwemi.
Ka kadu aitam vavaneika ana wava Kuaritusi nau‑kaiwemi. Dew 19:22; 1Ko 1:14. 24 a Vo‑vina tupwai nihenia mataina 24 mamaei. Kate Iginuma me Girisi movia tutuaina nihenia eha ta‑mamae. Wayahina, tomotau sinasinapui ivona matainana eha Paulo ya iginuma, kate munia mani tomotau itotohi iginuma nihenina. Wayahina, tuta ataina wayahina vo‑vina habuhabui yai dewa mataina 24 ini‑tawanei.
Paulo Yaubada Awa‑davei Ya Viama Wayahina
25 Yauke Iesu Tau Ito‑yavuha Vaneana Ahiahina anaunau‑waheyei, ka vaneana kadu awaehei Yaubada ana pata na‑ivaitemi umamaei toyoina Iesu nihenina. Tuta nonova Yaubada ya tau apa‑taputapu dewana wayahina iginuginumi. Ka tuta nonova a itoava tuta ataina wayahina eha aitam koiaka iginuma‑naia ai anamana tꞌ‑anamane‑vidoha, ka eha aitam koiaka iginuma‑naia ta‑nua‑hau. Iuna Yaubada dewana hivehivei. Epe 1:9; 3:5, 9; Kol 1:26; Rom 1:5. 26 Kate tuta ataina Yaubada avaha veimeyeai dewana avo‑vi‑mahetemi tauna ya tau apa‑taputapu‑naia yai iginuma wayahina. Iuna Yaubada ya nuanua ananina tau maꞌ papani habuhabui nihenia Vaneana Ahiahina inononi, ivitumahanei, e tauna ivi‑ateteyei deina. 27 Nua‑uya habuhabuna mamaei Yaubada a heta‑ohota wayahina. Ka yau nuanua habuhabuka Iesu Tau Ito‑yavuha nihenina Yaubada didigana kavo‑vi‑natei tuta tuta eha a ito‑vewana wayahina!
Ana pata deina.
Yauke Paulo

a16:1: Tomotau sinasinapui ivona deina. Paulo me Rom yai leta taina Poebe venei vi‑tunei iomo Rom wayahina, ka me Rom eha Poebe itꞌ‑anamane. Wayahina, Paulo ai wava mai‑tomani yai leta nihenina, e inꞌ‑anamane vavine ahiahi.

a16:1: Korinita aitam me Girisi yai meagai ananina, ka tupwana nihenina mamaei. Aituhu Korinita kani‑tawanei kana‑opu tania, meagai Kenikirea kavaniahei. Wae habuhabuna inuinu Kenikirea wayahina, ka tenoke gugua ivi‑opui meagai Korinita wayahina.

a16:3: Paulo leta taina nihenina vavine taina ana wava tomani Pirisika. Tomotau yaiai ahiahina ai wava ivo‑vi‑kutei deina. Ana wava mamanaina kavaniahei Dew 18:2 wayahina, vivane Pirisikila.

16:3: Dew 18:2.

16:13: Mar 15:21.

a16:15: Iulia aitam vavine, ka kaiwadi Pilologusi ya vavine. Eha katꞌ‑anamane ahiahina.

16:16: 1Ko 16:20; 1Pi 5:14.

16:17: Mat 7:15; Tit 3:10.

16:18: Pili 3:19; 2Pi 2:3.

16:19: Rom 1:8; 1Ko 14:20.

16:20: Nao 3:15.

16:21: Dew 16:1-2; 19:22; 20:4.

a16:23: Tomotau sinasinapui ivona Paulo leta taina ginumi meagai Korinita nihenina.

16:23: Dew 19:22; 1Ko 1:14.

a16:24: Vo‑vina tupwai nihenia mataina 24 mamaei. Kate Iginuma me Girisi movia tutuaina nihenia eha ta‑mamae. Wayahina, tomotau sinasinapui ivona matainana eha Paulo ya iginuma, kate munia mani tomotau itotohi iginuma nihenina. Wayahina, tuta ataina wayahina vo‑vina habuhabui yai dewa mataina 24 ini‑tawanei.

16:25: Epe 1:9; 3:5, 9; Kol 1:26; Rom 1:5.