3
Dewa Tunutunuhi‑hoina
Yaiau, pai nau‑yehata wayahina nau‑wawanimi Kauvea nihenina udewa‑haiawa! Avi veimea avaha aginumi, eha paisewa ananina wayahiua aginumi‑havine wayahimi. Kadu dewana ahiahina wayahimi, iuna aituhu una‑iavi tuta ainua wayahina, eha memeanina nuami na‑pani deina. Udune‑vivinimi ahiahina. Iuna tau goyogoyona tupwai yai dewa vivane kedewa manimaninina deina. Iuna taui tau aidaba, ka yai nuanua idabadabami. Ka eha nau‑wawanimi dewana unꞌ‑awaehe. Iuna itoka tau ekalesia tau vitumahana‑hoika. Itoka Yaubada wayahina kaiwaodu tauna Nuana Ahihinata ya bagibagi wayahina, ka didigaka vinꞌ‑omo Tau Ito‑yavuha Iesu wayahina. Ka avaha kanamanei yaka dewa ininikaia eha ai pata ina‑ito‑yavuhika. Rom 2:29. Vona ahiahina, aituhu aitam koiaka ana pata na‑vona‑vanevane ya dewana ininina wayahina, akanai yauke avane‑tawanei. Dew 22:3; 2Ko 11:18. Iuna yauke me Isiraeli‑hoiu, yau dede Beniamina, ka yau tupua munia, akanai auyewa ai yau 7 iakwa, ininiu idabei auyewa vi‑8‑na wayahina. Ka dewa habuhabuna wayahina yauke me Ebereu habuhabui avane‑tawanei. Tupwai wayahia Mosese ya veimea ivi‑muniei, kate yauke vivane Parisi aitam. Luk 1:59; 2Ko 11:22; Dew 23:6. Tupwai wayahia yai ate‑vatu mamaei, kate yauke yau ate‑vatu ananina. Wayahina, tuta nonova wayahina tau ekalesia adewa‑yaiyaiei. Ka me Iudea tupwai wayahia veimea ivi‑ateteyei, kate yauke aupu‑moimoiha veimea aitamoata aitamoata avi‑ateteyei, eha aitam ata‑vo‑haini. Dew 8:3.
Nonova anuanua aituhu dewaia habuhabui adedewei, akanai avidoha Yaubada matana wayahi. Kate tuta ataina wayahina dewaia eha aitam aviani wayahiua. Iuna avaha anamanei, Tau Ito‑yavuha ana heta wayahina avidoha. Wayahina, avaha dewaia ahaponei, eha aitam aviani. Mat 13:44-46. Vona ahiahina, yau nuanua ananina Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha anꞌ‑anamanei, ka dewana mani dewa habuhabui vane‑tawanei. Ika, tauna wayahina avaha dewa habuhabui baina tanopia ahaponei iakwa. Ka habuhabui wayahiua haina deina, iuna yau nuanua Tau Ito‑yavuha avaniahei. Ka kadu nuanuau Tau Ito‑yavuha nꞌ‑awaeheu yauke tauna nihenina amamaei. Iuna eha yau nuanua yau tunuha Yaubada matana vinꞌ‑omo iuna Mosese ya veimea avi‑ateteye. Eha. Yauke yau nuanua avi‑tau tunutunuha Yaubada matana iuna Tau Ito‑yavuha avitumahanei. Ka tunutunuhana omo Yaubada wayahina, ka vitumahana ana heta wayahina kavaniahei. Rom 3:21-22. 10 Nuanuau Tau Ito‑yavuha anꞌ‑anamanei, kadu nuanuau Yaubada ya bagibagi anꞌ‑anamanei. Bagibagi‑nana Iesu si‑vi‑mini‑havinei. Ka nuanuau Iesu tauna ana inahe vo‑patau, e tupwana avaniahei, ka nuanuau tauna yanꞌ aniga ka yauke yau aniga aitamoata deina. Rom 6:3-5; 8:17. 11 Ka aituhu ana pata, apaina Yaubada nꞌ‑awaeheu kadu yauke anigea amini‑havine.
Nau‑pata Ahiahina
12 Eha avaha dewaia habuhabui ata‑vaniahe, kadu yau dewa habuhabui eha ahiahina ana noe tauna matana, kate abebebewa, avitapewa nau‑pata pai nau‑yehata avaniahei, iuna Tau Ito‑yavuha Iesu honeu nau‑patana wayahina. 1Ti 6:12, 19. 13 Yaiau, eha avonavona avaha nau‑patana avaniahe, kate dewa aitamoata taina adedewei. Avi dewa avaha ivinꞌ‑omo wayahiua, dewai avi‑nua‑pani, ka avi dewa tepaua potapotau, avitapewa‑bagibagi avaniahei. 14 Ika, abebebewa yau paisewa a nau‑patana avaniahei. Iuna Yaubada vi‑honeu avanevane wahuma, e nau‑pata‑nana avaniahei Tau Ito‑yavuha Iesu nihenina. 1Ko 9:24. 15 Ka aituhu aviyaivia itoka tau ekalesia wayahikaia yaka nua‑uya mamaei, akanai nau‑wawanika kanuanua aitamoata dewaia wayahi. Ka aituhu tuta ataina wayahina tupwami unuanua tunina, apaina Yaubada na‑vo‑vi‑mahetemi nuami nꞌ‑am‑haui dewana wayahina. 1Ko 2:6. 16 Kate dewaia avaha kavaniahei, kadu dewaia avaha kawaehei aitamoata wayahina, nau‑wawanika dewaia kadedewei, eha kamagigino.
17 Yaiau, aituhu aviyaivia yau pai dune ivꞌ‑iunei, taui yawai udune‑vi‑anai kadu unuanuani. Aituhu itomi yau pai dune‑nana uvꞌ‑iunei, uvidoha deina. Iuna pai dune‑nana avenemi pai dune ahiahina. 1Ko 4:16. 18 Tuta nonova wayahina vona taina avonevonemi tuta habuhabuna wayahina, ka ataina tuta wayahina mata‑inu wayahina avona‑havinemi, vivane tupwai tomotau yai dewa viwaveneka taui Tau Ito‑yavuha yanꞌ ai nahanahana a havia. 19 Tuta pai nau‑yehata wayahina tomotaui vita‑vovoni ivaniahei. Taui yai yaubada ai ayaunena, kadu didigai yai ini‑yauyau. Tanopi a gugua avaha nuai epei. Rom 16:18. 20 Kate itoka tunina. Iuna yaka papani eha tanopi, kate wahuma. Ka ataina tuta wayahina yaka Tau Ito‑yavuha wahuma mamaei. Ka yaka nua‑vaniaha ananina nui ya mavi‑havine kapotepotei. Tauna Kauvea Iesu. Epe 2:6, 19. 21 Ka tauna ya bagibagi eha a ito‑vewana. Wayahina, tauna ana pata dewa habuhabuna veimeyei ivi‑ateteyei. Ka avi tuta tauna na‑mavi‑havine, akanai ininika tutuaina taina ihanua na‑vo‑vinei, na‑vo‑vi‑vovoui, tauna ininina vovouna bagibagina kadu didigana aitamoata deina. 1Ko 15:28, 42-53.

3:3: Rom 2:29.

3:4: Dew 22:3; 2Ko 11:18.

3:5: Luk 1:59; 2Ko 11:22; Dew 23:6.

3:6: Dew 8:3.

3:7: Mat 13:44-46.

3:9: Rom 3:21-22.

3:10: Rom 6:3-5; 8:17.

3:12: 1Ti 6:12, 19.

3:14: 1Ko 9:24.

3:15: 1Ko 2:6.

3:17: 1Ko 4:16.

3:19: Rom 16:18.

3:20: Epe 2:6, 19.

3:21: 1Ko 15:28, 42-53.