23
Ka Paulo taui inau‑hohona dune‑vi‑anai, ka ivona, “Vavaneiu, yauke avaha anamaneu, nonova a itoava ataina wayahina aviani Yaubada veimeyeu adedewei, deina adedewei. Wayahina, au ayaunena mamaei hadahadanina dewaia wayahina.” Ka tau vi‑nomu ananina ana wava Ananiasi taui imimini nepena veimeyei Paulo awana ipiahi, ka idewei deina. Ioni 18:22-23. Wayahina, Paulo tau vi‑nomu ananina vonei, ivona, “Apaina Yaubada na‑piahim akanai, iuna wamke vivane unuvovo mavunum. Wamke yam paisewa vivane Yaubada ya veimea esi‑nai, kadu nau‑wawanim enau‑yanahi tunuhina. Kate veimea‑nana etana‑bwegebwegei yam dewana wayahina!” Mat 23:27.
Ka taui imimini nepena ivona, “Yaubada ya tau vi‑nomu ananina emana‑giboei. Wayahina, wamke kadu aitam veimea etana‑bwegebwegei deina!”
Wayahina, Paulo ya goyona awaehei, e ivona, “Vavaneiu, eha atꞌ‑anamane tauna vivane tau vi‑nomu ananina. Vona ahiahina, Iginuma nihenina ivona,
 
‘Itomi tomotau eha ami tau veimea uapa‑goyogoyoe.’ ” NiT 22:28.
 
Ka Paulo avaha anamanei taui inau‑hohona tupwai Sadusi yai yoko, ka kadu tupwai Parisi yai yoko. Wayahina, tauna vi‑hone, ivona, “Vavaneiu, yauke aitam Parisi, kadu amau aitam Parisi aitamoata deina. Ka ataina tuta vitana matana taina vinꞌ‑omo iuna yauke avitumahana itoka tomotau kamini‑havine.” Dew 26:5. Ka avaha Paulo ivona deina, Parisi ka Sadusi yoko ainua ivi‑putu ivi‑naua, ka taui inau‑hohona itana‑vewani. (Iuna Sadusi yoko eha ita‑vitumahana tomotau imini‑havine, ka eha ita‑vitumahana anelose imamae, ka kadu eha ita‑vitumahana nua imamae. Kate Parisi yoko dewaia aitonu iawaehei imamaei akanai.) Mat 22:23.
Ka vitana‑wahewahe ananina vinꞌ‑omo, ka Parisi yai tau viwavenena tupwai imini, ka yai vona panina wayahina ivi‑vonavona, “Onoto taina wayahina eha aitam goyona ata‑vaniahe! Kaiwadi, eha katꞌ‑anamane. Aituhu nua o anelose vonei, medeina kadewe?” 10 Ka ivi‑heyoheyo, ivi‑vonavona, ivi‑naua, ivitana‑wahewahe ananina. Akaka me Rom yai tau nau‑havia ai tau veimea ananina matamatauta, e tomotaui Paulo isi‑wagewagei. Wayahina, tauna ya tau nau‑havia veimeyei iopu, e Paulo ipoyꞌ‑avini, itaini imavinei yai manua nihenina.
11 Ka mana navia. Ka ioyomana Kauvea omo, e Paulo nepena mini ka vonei, ivona, “Eate‑vatu! Avaha wayahiu tomotau ehaehaeyei baina Ierusalem nihenina. Ka apaina wayahiu mani tomotau ehaehaeyei kadu meagai Rom nihenina.” Dew 27:24; 28:16, 23.
Me Isiraeli Iawaehei Paulo Ina‑nau‑vi‑anigi
12 Ka mana navia, me Iudea tupwai taui iahi‑potapotai. Iawaehei naona ai veimea mamaei Paulo inau‑vi‑anigi, ka munia, ai pata inꞌ‑am kadu ina‑nim. Ka aituhu eha Paulo inau‑vi‑anigi, eha inꞌ‑am kadu eha ina‑nim. 13 Ka tomotau‑naia vi‑nua‑hauhauna iawaehei ai yau vivane 40 kadu tupwai hetana deina. 14 Ka iomo tau vi‑nomu mata‑genai ka ononotoi anani wayahia, e ivona, “Itoai avaha ahi‑potapotai vivane eha anꞌ‑am kadu eha ana‑nim a itoava Paulo anau‑vi‑anigi wayahina. 15 Akaka itomi kadu Sanederini inau‑hohona nui nau‑wawanimi una‑ivaiteai deina. Yami viama viam‑nonona uginumi uva‑tawanei ine me Rom yai tau nau‑havia ai tau veimea ananina wayahina vivane yami nuanua Paulo uvi‑tanatanaiei ana vita wayahina. Ka itoai hivahivai apotapota, ka tutana Paulo iomanei, itoai abagibagi, avunui etawana.” Dew 25:3.
16 Taui iahi‑potapotai yai nuanua deina. Kate Paulo novuna natui onotona taui yai nuanuana hivahivana nononi. Wayahina, tauna omo me Rom yai tau nau‑havia yai manua wayahina, inui, e avuna mataedei.
17 Ka Paulo avaha vaneana nononi, tauna tau nau‑havia ai tau eta‑naonao aitam honei, ivona, “Tupunaina taina eomanei am tau veimea ananina wayahina. Iuna vona ananina aitam wayahina.” 18 Wayahina, tau eta‑naonao‑nana Paulo avuna omanei a tau veimea ananina wayahina.
Ka vonei, ivona, “Paulo, tauna yohoyohonina mamaei, honeu, e viameu tupunaina taina aomanei wayahima, iuna vona ananina aitam wayahina.”
19 Akaka tau veimea‑nana tupunaina nimana ivoa, ka ine tunina, ka vona‑genuanei, ivona, “Aviani yam nuanua emataedau?”
20 Ka Paulo avuna ivona, “Me Iudea avaha iawaehei mana na‑navi iviamem avu evi‑tunei na‑omo yai nau‑hohona wayahina, e ivi‑tanatanaiei inꞌ‑anamane‑vidoha ana vita wayahina. 21 Kate eha enꞌ‑awaehe, iuna yai viamana vivane viam‑nonona. Ononotoi ai yau 40 kadu tupwai hetana hivahivai ipotapota, ka yai nuanua vivane etawana avu inau‑vi‑anigi. Taui avaha ivona‑dabadaba kadu iahi‑potapotai, aituhu eha inau‑vi‑anigi, eha inꞌ‑am kadu eha ina‑nim. Ka ataina taui ipotapotam, yai viama viam‑nononana enꞌ‑awaehei.”
22 Ka tau veimea‑nana Paulo avuna ya vonana habuhabuna nononi, e vonei, ivona, “Akanai. Ana pata deina. Ena‑ne. Kate enononi ahiahina! Eha kadu aitam koiaka emataede vivane avaha dewana emataedau.”
Paulo Iaubo‑tamanei Meagai Sisarea Wayahina
23-24 Ka tau veimea‑nana tauna ya tau eta‑naonao ainua honei, e veimeyei, ivona, “Itomi tau nau‑havia yoko aitonu uvo‑vi‑aiaia deina. Naona tau nau‑havia aeia ivenavenau na inamai ai yau 200, ka vꞌ‑inuana tau nau‑havia osiV ivi‑ata ai yau 70, ka vꞌ‑itonuna tau nau‑havia aeia ivenavenau na apiai ai yau 200. Na‑iakwa, e kadu aitam osiV uvo‑vi‑aiaia Paulo vi‑ata wayahina. Ka ioyoma taina Paulo nui uni‑tawanei unꞌ‑omanei meagai Sisarea wayahina. Ka etawana wayahina udune‑vi‑avini ahiahina. Ka avaha Sisarea uvaniahei, aka tau veimea ana wava Pelikesa uvenei, mamaei tanoi.”
25 Ka tau veimea‑nana Pelikesa yana leta ginumi deina,
26 “Yauke Kalaudiusi Lisiasi.
Wamke Ahihi‑vainem, Tau Veimea Pelikesa.
Kaiwa ananina!
27 Bada, yam leta taina aginumi ava‑tawanei na‑omo wayahima, iuna aitam onoto, ana wava Paulo, avi‑tunei na‑omo wayahima. Me Iudea onoto taina ipoyꞌ‑avini, ivunuvunui, ka yai nuanua ina‑nau‑vi‑anigi. Kate yauke yau tau nau‑havia nui aomo, e ayavuhi taui nimaia, iuna avaha anononi, e tauna itoka me Rom yaka pai veimea nihenina mamaei. Dew 21:30-33; 22:25-27. 28 Ka yauke yau nuanua aviani wayahina me Iudea ivitevitei anꞌ‑anamanei. Wayahina, tauna aomanei taui yai nau‑hohona ana wava Sanederini wayahina. Dew 22:30. 29 Ka avaniahei taui ai heta ai veimea wayahina ivitevitei deina. Kate eha aitam yana dewa goyona ananina wayahina, kadu eha nau‑wawani anau‑vi‑anigi o adewa‑yaiyaie.
30 Kate me Iudea yai nuanua hivahivana anononi, e ivunui. Wayahina, avi‑tune‑kwayavoni na‑omo wayahima. Kadue yauke taui ivitevitei aveimeyei ina‑opu wayahima, e matama ivitevitei, e wamke enau‑yanahi.
Ana pata deina.” Dew 23:16-23; 24:1-9.
31 Ka leta‑nana nau‑yehai, e tau nau‑havia ai tau eta‑naonao‑naia iomo, e Paulo kadu leta‑nana iepei, e ai veimea ivi‑muniei. Ka ioyomana Ierusalem ini‑tawanei iomo meagai Anitipatarisi wayahina, e ivi‑yawai. 32 Ka mana navia, tau eta‑naonao‑naia iawaehei tau nau‑havia‑naia habuhabui aeia ivenavenau ai yau 400 imavina Ierusalem wayahina. Ka taui osiV ivi‑ata ai heta Paulo nui iopuopu. 33 Ka avaha iomo meagai Sisarea wayahina, Pelikesa ya leta‑nana ivenei, kadu Paulo ivenei. 34 Ka Pelikesa leta‑nana iaiavi, e tauna Paulo vi‑tanaiei, ivona, “Wamke yam papani aveta?”
Ka Paulo ivona, “Yauke yau papani Silisia.”
35 Ka Pelikesa vonei, ivona, “Apaina, avi tuta taui ivitavitam inꞌ‑omo, akanai yam vitana matana aveimeyei.” Iakwa, tauna ya tau nau‑havia honei, ivona, “Onoto taina udune‑vi‑avini ahiahina KiniV Erodi ya manua ananina nihenina.”

23:2: Ioni 18:22-23.

23:3: Mat 23:27.

23:5: NiT 22:28.

23:6: Dew 26:5.

23:8: Mat 22:23.

23:11: Dew 27:24; 28:16, 23.

23:15: Dew 25:3.

23:27: Dew 21:30-33; 22:25-27.

23:28: Dew 22:30.

23:30: Dew 23:16-23; 24:1-9.