Timoti
Yana Leta
Vꞌ‑inuana
Paulo Wayahina
Buki Taina Wayahina
Buki taina a tau ginuma vivane Paulo, ka leta taina omo Timoti wayahina, ka taina yana leta vꞌ‑inuana Paulo wayahina. Ka tuta‑nana wayahina Timoti meagai Epesusi nihenina mamaei.
Ka Paulo anamanei Timoti a ponimana eha habuhabui, ka kadu anamanei tauna yanꞌ ate‑vatu eha ananina. Wayahina, Paulo ya pai mini ananina leta taina nihenina Timoti nau‑wawani gwagwaheyei kadu toha‑vi‑anai. Ka kadu Paulo ya nuanua Timoti yanꞌ ate‑vatu vo‑vi‑natei.
Ka Paulo ya nuanua Timoti ya paisewa tau viwavenena wayahina nua‑vi‑avini. Ka aituhu inahe vinꞌ‑omo paisewana wayahina, Timoti a veimea tauna gwagwaheyei, e Awaeha Vovouna naunau‑waheyei.
Ka Paulo Timoti nau‑vi‑avini vona‑kavokavovo kadu vona‑mwagemwage vihahaiei, ka kadu avi tau ekalesia ivi‑vonavona, Timoti nau‑wawani vihahaiei akanai. Ka kadu Paulo anamanei tuta pai nau‑yehata vivane tuta vitana. Tomotau nuai vi‑toyoa, ka eha yai nuanua vona tunutunuhina ivi‑ateteye.
Ka Paulo avaha Timoti a tau nau‑seana vi‑tunei omomo meagai Epesusi wayahina. Ka ya nuanua Timoti na‑omo meagai Rom wayahina, e tenoke na‑ivaitei.
1
Nau‑kaiwa
Yauke Paulo, Tau Ito‑yavuha Iesu ya tau hae ananina aitam. Iuna Yaubada ya nuanua deina. Ka Yaubada vona‑dabadaba veneka vivane yawai‑vavaha kavaniahei yaka Tau Ito‑yavuha Iesu nihenina. Ka wamke, Timoti, adewa‑vidovidohem natu deina, ka yam leta taina aginumi. Yau nuanua am‑venena awawaehina, ka ate‑nuanuai, ka kadu nua gomagomanina evaniahei Amaka Yaubada wayahina kadu Tau Ito‑yavuha Iesu yaka Kauvea wayahina. Dew 16:1; 1Ti 1:2.
Paulo Ya Nau‑kaiwa Yaubada Wayahina
Ka ataina yauke apaipaisewa tunuhina Yaubada wayahina, ka au ayaunena hadahadanina. Eha aitam aviani wayahina aini‑yauyau. Nonova yau tupua‑nenenehi ipaipaisewa Yaubada wayahina deina. Ka avi tuta aviama, vivane auyewa kadu ioyoma, anuanuanim kadu Yaubada anau‑kaiwei wayahim. Dew 23:1. Ka avi tuta yam tou kadu yam mata‑inu tuta nonova wayahina anuani, nuanuau ananina adueyem, iuna aituhu adueyem, adewa‑haiawa.
Ka yam vitumahana Yaubada wayahina anuani, vivane vitumahana‑hoina. Naona, tuta nonova wayahina, wam vavinena, ai wava Loise, yai vitumahana mamaei. Ka munia ayom, ai wava Eunise, yai vitumahana Yaubada wayahina mamaei. Kadu tuta ataina wayahina anuanua vitumahana aitamoata taum nihenima mamaei deinake. Dew 16:1. Wayahina, yam leta taina aginumi, ka yau nuanua yam am‑venena‑kavovo enuani. Nonova Yaubada am‑venena‑kavovona venem evaniahei. Ka tuta ataina wayahina yam am‑venena‑kavovona vivane ai eha ani‑hoina na‑weu deina, ka yau nuanua evaivaini nꞌ‑anata havine. Am‑venena‑kavovona taum nihenima mamaei, iuna nimau ununuma abouni. 1Ti 4:14. Avonem deina, iuna Yaubada eha tauka ya tomotau aitam nua matamatauta ta‑veneveneka, kate Yaubada tauna Nuana Ahihinata veneka. Ka tauna wayahina dewa aitonu ivinꞌ‑omo wayahika, vivane bagibagi, ka dewa‑vidovidoha, ka kadu aka heta aka pata dewa goyona kavihahaiei. Rom 8:15.
Wayahina, avi tuta yaka Kauvea ehaehaeyei, eha nau‑wawanim ena‑ini‑yauyau dewana wayahina. Tomotau iyohoniu ka ataina manua yohona nihenina amamaei. Kate eha nau‑wawanim ena‑ini‑yauyau yauke taua wayahiu. Ataina tuta wayahina avonem, nau‑wawanim etoha‑vi‑anaim Iesu Vaneana Ahiahina wayahina, yauke deina. Ka aka inua aka pata dewana wayahina, iuna Yaubada tauna ya bagibagi vo‑pataka. Tauna avaha ito‑yavuhika, ka vi‑nua‑dadaneka, ka honeka, iuna ya nuanua wayahika yawaika ahihinata. Tauna ya dewaia ivinꞌ‑omo wayahikaia, kate tauna eha ta‑nau‑pataka yaka dewa ahiahi wayahi. Eha‑ohota. Tauna ya dewaia ivinꞌ‑omo wayahikaia, iuna Yaubada ya nuanua am‑venena awawaehina na‑veneka. Tuta naona wayahina, Yaubada vi‑nua‑dadani am‑venena awawaehina na‑veneka Tau Ito‑yavuha Iesu nihenina. Ka munia, tauna ya vevewana habuhabuna vevewanei. Epe 2:8-9; Tit 3:5. 10 Ka tuta ataina wayahina Yaubada am‑venena awawaehina si‑vinꞌ‑omanei kadueyei yaka Tau Ito‑yavuha Iesu ya vinꞌ‑omana wayahina. Iesu avaha Aniga vita‑vovoni, kadu Yawai‑vavaha mataedaka Vaneana Ahiahina wayahina. Ebe 2:14.
11 Yaubada vi‑nua‑dadaneu avi‑tau nau‑wahe, ka avi‑tau hae, kadu avi‑tau viwavenena Vaneana Ahiahina wayahina. 1Ti 2:7. 12 Wayahina, tuta ataina wayahina inahe ananina avaniahei. Ka enononi. Yauke eha ata‑ini‑yauyau inaheia wayahi. Iuna tauna avitumahanei avaha anamane‑yehai, kadu avitumahanei aviani avaha avenei, tauna dewaia na‑dune‑vi‑avini ahiahina a itoava auyewa pai nau‑yehata wayahina. 13 Wayahina, avi viwavenena wayahiua avaha enononi, viwavene‑nana yam pai dune viwavenena tunutunuhina wayahina, ka enua‑vi‑avini. Kadu nau‑wawanim Tau Ito‑yavuha Iesu evitumahanei kadu edewa‑vidovidohei ahiahina. 14 Ka nau‑wawanim dewana ahiahina Yaubada avaha venem edune‑vi‑avini ahiahina. Nuana Ahihinata mamaei nihenikaia, ka tauna ana pata na‑ivaitem edune‑vi‑anai. 1Ti 6:20.
15 Avaha eanamanei nonova tupwai tomotau papani Asia wayahina baina nui amamaei. Kate tuta ataina wayahina taui habuhabui avaha ivihahaieu ini‑tawaneu. Ononotoi ainua wayahia ai wava vivane Pigelusi ka Erimogenesi. 16 Kate yau nuanua Kauvea onoto ana wava Onesiporusi ate‑nuanuai na‑venei, tauna yana yoko habuhabuna nui. Iuna tuta habuhabuna wayahina onotona dewa‑vidovidoheu. Kadu tutana tauna vaneau nononi, vivane manua yohona nihenina amamaei, tauna eha ta‑ini‑yauyau wayahiu, kate nau‑vi‑tau. 17 Ika. Tutana tauna omo baina meagai Rom wayahina, tauna bagibagi ka naunau‑nene wayahiu a itoava vaniahau wayahina. 18 Yau viama Kauvea wayahina auyewa pai nau‑yehata wayahina Onesiporusi ate‑nuanuai na‑vaniahei Kauvea wayahina. Avaha eanamane‑yehai, tutana meagai Epesusi wayahina kamamaei, tauna ivaiteu dewa habuhabuna wayahia.

1:2: Dew 16:1; 1Ti 1:2.

1:3: Dew 23:1.

1:5: Dew 16:1.

1:6: 1Ti 4:14.

1:7: Rom 8:15.

1:9: Epe 2:8-9; Tit 3:5.

1:10: Ebe 2:14.

1:11: 1Ti 2:7.

1:14: 1Ti 6:20.