2
Wayahina, natu, avonem, am‑venena awawaehina Tau Ito‑yavuha Iesu wayahina mamaei. Ka yau nuanua wayahim am‑venena awawaehina wayahina ebagibagi. Ka tutana tau vaneneha habuhabui mataia anaunau‑wahei, aviani avaha enononi wayahiua deina, dewaia eviwavenei tau upu‑moimoiha wayahia. Ka apaina taui kadu ai pata mani tomotau iviwavenei aitamoata deinake. Wamke nau‑wawanim vitai habuhabui avaha wayahima etoha‑vi‑anaim, aitam Tau Ito‑yavuha Iesu ya tau nau‑havia ahiahina deina. 2Ti 1:8. Aituhu avi tau nau‑havia avaha awaehei na‑nau‑havia a tau veimea wayahina, akanai tauna yawaina habuhabuna awaehei paisewana wayahina. Iuna tau nau‑haviana ya nuanua ananina apa‑vidovidoha na‑vaniahei a tau veimea wayahina. Wayahina, tau nau‑haviana eha nau‑wawani nꞌ‑awaehe mani paisewa megeia yawaina na‑veimeye. Kadu deinake, aituhu avi tau viam‑wanene ya nuanua mani tau viam‑wanene nau‑bwanunua‑tawanei, e tau vane‑tawane a kunu‑nabanaba na‑vaniahei deina, tauna nau‑wawani nau‑bwanunua a veimea aitamoata aitamoata vi‑ateteyei. 2Ti 4:8. Ka kadu deinake, aituhu avi tau baguna avaha paisewa ananina dewei, tauna nau‑wawani naona uana nꞌ‑aihana, eha mani tomotau. 1Ko 9:7. Pai dune aitonu taina avaha avonem enuanuani. Iuna munia, yaka Kauvea am pai mini na‑si‑vinꞌ‑omanei wayahim am pata nua‑uyana habuhabuna enua‑haui. Kadu Iesu Tau Ito‑yavuha enuanuani. Tauna anigea mini‑havine, ka ya tupua vinꞌ‑omo Davida yana dede wayahina. Vaneana Ahiahina viwaveneka deinake, kadu Vaneana anaunau‑waheyei. 1Ko 15:4; Rom 1:3. Kate yau nau‑wahe wayahina, tomotau ivitavitau dewa hidahida habuhabui wayahia, kadu manawa kainumu wayahina iyohoniu aitam tau vainau deinake. Akanai iyohoniu, kate eha ai pata Yaubada yana vona iyohoni. Epe 3:1, 13; Pili 1:12-14. 10 Wayahina, dewaia habuhabui wayahia atoha‑vi‑anaiu. Iuna yau nuanua ananina taui Yaubada avaha vi‑nua‑dadanei inꞌ‑anamanei, e yai ito‑yavuha ivaniahei deina. Ito‑yavuhana vinꞌ‑omo Tau Ito‑yavuha Iesu wayahina, kadu didigaka maꞌ‑vavaha kavaniahei ito‑yavuhana wayahina. 11 Ahe taina vona tunutunuhina.
 
Aituhu avaha nui kaniga,
Apaina kadu nui kamamae. 2Ko 4:11.
12 Aituhu katoha‑vi‑anaika,
Apaina kadu tauna nui kaveimeyei.
Aituhu tauna katana‑tavuni,
Apaina kadu na‑tana‑tavunika deina. Mat 10:33.
13 Aituhu eha kavi‑ateteye tunuhina,
tuta tuta tauna yana vona kadu yana dewa aitamoata.
Yana dewa deina, iuna eha ana pata
tauna ana heta na‑tana‑tavuni. Rom 3:3-4; Tit 1:2.
Yaubada Tauna Ya Tau Paisewa Apa‑vidovidohei
14 Wamke tau ekalesia habuhabui tenoke edune‑vi‑avini. Ka yau nuanua eveimeyei vonaia inuanuani. Kadu enau‑vi‑avini ahiahina Yaubada matana eha ivito‑patapata vona ai anamana wayahi. Eha aitam aviani ahiahina ana pata vinꞌ‑omo vito‑patapata wayahina. Ka vona ahiahina, vito‑patapata tau vaneneha yawai na‑nau‑putei. 1Ti 6:4; Tit 3:9. 15 Ka kadu nau‑wawanim yam paisewa ededewei tunuhina Yaubada matana, e apaina tauna nꞌ‑apa‑vidovidohem yam dewa habuhabuna wayahina. Vaneana Ahiahina vivane Yaubada yana vona tunutunuhina, ka aituhu eviwavenei tunuhina deina, apaina eha ena‑ini‑yauyau yam paisewa wayahina. 1Ti 4:6. 16 Kate aituhu avi tuta tomotau ivona‑kavokavovo o aituhu ivona‑mwagemwage, vonaia eha Yaubada wayahina ivinꞌ‑omo. Wayahina, nau‑wawanim vonaia evihahaiei. Iuna aituhu avi tuta tomotau ivi‑vonavona deina, dewana a pai nau‑yehata taina. Aituhu avi tomotau imamaei tupwana bana mamanaina Yaubada wayahina, vonaia mani tomotau wayahia ivo‑tahoi ineine bana mamanai‑vainena tauna wayahina. 1Ti 4:7. 17 Taui yai viwavenena bwagona muya bagibagi‑vainena deina, ka muyana wayahina tomotau eha ai pata ividoha. Ka tuta ataina wayahina avaha muyana bou‑tamatamana. Onoto ainua avaha vona bwagona iviwavenei deinake, ai wava vivane Humenaeusi ka Piletusi. 1Ti 1:20. 18 Taui avaha vona tunuhina a etawana ini‑tawanei, ka yai vitupu wayahina mani tau vitumahana yai vitumahana ivita‑vovoni. Iuna ivonavona itoka tau vitumahana yaka mini‑havine ana tuta avaha iakwa. 19 Kate Yaubada yanꞌ avutu toyoina mamaei. Ka avutuna hetana vona ainua taina imamaei. Aitam ivona, “Kauvea tauna ya tomotau anamane‑yehai,” ka kadu aitam ivona, “Aituhu aviyaivia ivonavona, ‘Yauke taua Kauvea ya tomotau aitam,’ taui nau‑wawani dewa goyona ivihahaiei”. Yau 16:5; Ioni 10:14; 1Ko 8:3; Isa 52:11.
20 Manua ananina nihenina vei kadu gaeba habuhabuna imamaei. Tupwai vei goulaV, ka tupwai vei silivaV. Ka avi paisewa ana wava ananina, vei goulaV kadu vei silivaV paisewana ana heta ana pata. Ka tupwai vei ai, o kadi vei tanopi, ka wayahi paisewai ai wava kikituna ai heta ai pata. 21 Ka tomotau vei deina. Iuna aituhu aviyaivia yawai ivo‑vi‑aiaia, ka aituhu dewa goyona ione‑yavunei, taui nau‑wawani paisewa ananina wayahi. Iuna avaha yawai ivo‑vi‑aiaiei tunuhina yai Kauvea ya paisewa wayahina, ka ai pata dewa ahiahina habuhabuna wayahi. 22 Wayahina, tubuao yai nuanua bagibagina enovo‑tawanei, kate ebebebewa dewa tunutunuhina wayahina, ka vitumahana wayahina, ka dewa‑vidovidoha wayahina, kadu nua gomagomanina yawaim nihenina etotohi. Ka wamke kadu tau ekalesia tupwai nuai ahihiata nui yaka Kauvea uviamei na‑ivaitemi. 1Ti 6:11. 23 Kate vi‑vonavona kwavakwavai ka mwagemwagei evihahaiei. Avaha eanamanei vi‑vonavonaia vi‑naua ivo‑vi‑natei. 1Ti 4:7. 24 Kate wamke Kauvea ya tau paisewa aitam. Wayahina, nau‑wawanim eha evi‑naua. Ka nau‑wawanim tomotau habuhabui wayahia yam dewa bigana. Ka tomotau yam dewa ahiahina kadu yam toha‑vi‑anai idudueyei, ai pata inꞌ‑anamanem wamke tau viwavenena ahiahina deina. 25 Ka yam dewa bigana wayahina, am havia yai dewa goyona evo‑vi‑tunutunuhi. Ka yam nua‑vaniaha nui epotapota, ka apaina Yaubada ya nuanua nua‑vinana a etawana na‑si‑vinꞌ‑omanei wayahia. Aituhu tauna dewei deina, munia vona tunutunuhina a nua‑uya inua‑haui. 26 Nonova Satana vi‑daei ivi‑tau paisewa‑kavokavovo tauna ya nuanua wayahina. Kate aituhu Yaubada na‑nau‑vi‑dagui imini, e nuai ividoha, ka taui ai pata dae‑nana wayahina inovo‑tawanei.

2:3: 2Ti 1:8.

2:5: 2Ti 4:8.

2:6: 1Ko 9:7.

2:8: 1Ko 15:4; Rom 1:3.

2:9: Epe 3:1, 13; Pili 1:12-14.

2:11: 2Ko 4:11.

2:12: Mat 10:33.

2:13: Rom 3:3-4; Tit 1:2.

2:14: 1Ti 6:4; Tit 3:9.

2:15: 1Ti 4:6.

2:16: 1Ti 4:7.

2:17: 1Ti 1:20.

2:19: Yau 16:5; Ioni 10:14; 1Ko 8:3; Isa 52:11.

2:22: 1Ti 6:11.

2:23: 1Ti 4:7.