Pilemoni
Yana Leta
Paulo Wayahina
Buki Taina Wayahina
Buki taina a tau ginuma vivane Paulo. Ka leta taina omo aitam onoto ana wava Pilemoni wayahina. Pilemoni aitam me Kolose, ka tauna avaha Iesu a tau vitumahana aitam.
Nonova Pilemoni ya tau paisewa‑kavokavovo onotona ana wava Onesimo novo‑tawanei. Ka munia, Paulo Onesimo ainua ivi‑vaniaha meagai Rom nihenina, e Paulo Onesimo Yaubada vaneana viwavenei, e Onesimo vitumahanei. Ka tuta munia, Paulo Pilemoni yana leta taina ginumi, ka ya nuanua Pilemoni Onesimo ya dewana goyona na‑nua‑piahi, e ya dewa‑haiawa nui nꞌ‑epa‑havinei ya manua nihenina.
1
Pai Vi‑putu
Yauke Paulo, ka ataina Iesu Tau Ito‑yavuha ya paisewa wayahina manua yohona nihenina amamaei. Ka kadu vaneika ana wava Timoti baina wayahiua mamaei, ka ivaiteu yam leta taina aginumi. Ka Pilemoni, wamke vivane ama niai, ka kadu aka itonu Yaubada wayahina kapaipaisewa. Ka wamke yam leta taina aginumi omomo wayahima. Kadu leta taina ava‑tawanei omomo novuka Apia wayahia kadu omomo vaneika Arikipusi wayahina. Tauna nui abebebewa tau nau‑havia deina Iesu Tau Ito‑yavuha ya paisewa wayahina. Ka kadu leta taina ava‑tawanei omomo tau ekalesia habuhabui yam manua nihenina nui utapatapanono wayahia. Kol 4:17; 2Ti 2:3. Yama nuanua am‑venena awawaehina, kadu nua gomagomanina ainua uvaniahei Amaka Yaubada wayahina kadu yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina.
Pilemoni Ya Dune‑nuanuai Ka Ya Vitumahana
4-5 Yauke avaha vaneam anononi vivane yaka Kauvea Iesu evitumahanei, kadu wamke Yaubada ya tomotau habuhabui edewa‑vidovidohei ahiahina. Ka aituhu avi tuta yau viama nihenina am wava atomani, anau‑kaiwa Yaubada wayahina wayahim. Ka kadu aviama wayahim aituhu avi tuta yam vitumahana mani tomotau evo‑patai, munia kadu taui nau‑iaiava habuhabui Tau Ito‑yavuha avaha veneka ivaniahei aitamoata deina. Au niau, adewa‑haiawa yam dewa‑vidovidoha wayahina, ka yam dewa‑vidovidoha vo‑vi‑vatu. Iuna avaha Yaubada ya tomotau habuhabui eivaitei ividoha. 2Ko 7:4.
Paulo Ya Viama Onesimo Wayahina
8-9 Wayahina, yauke, Paulo, yam onoto ananiu Tau Ito‑yavuha nihenina, au pata aviani nau‑wawanim aitam dewa wayahina aveimeyem edewei. Au niau, au pata adewei deina, kate eha yau nuanua aveimeyem deinake. Yau nuanua ananina aviamem edewei, iuna adewa‑vidovidohem. Yauke Paulo avaha avi‑nainai, kadu tuta ataina wayahina Tau Ito‑yavuha Iesu ya paisewa wayahina iyohoniu amamaei manua yohona nihenina. 10 Wayahina, ataina aviamem Onesimo wayahina. Tauna natu deina, iuna tutana baina manua yohona nihenina amamaei, yau vitumahana Iesu wayahina avo‑patei, e tauna vitumahanei. Wayahina, ataina yauke amana deina vitumahana wayahina, ka tauna natu deina. Kol 4:9; 1Ko 4:15. 11 Nonova Onesimo yana dewa wayahima eha ta‑ivaitem, kate tauna avaha nua‑vinana. Wayahina, tuta ataina wayahina yana dewa vivane pai ivaita wayahiu kadu wayahim.
12 Ka ataina Onesimo avi‑tunei na‑mavi‑havine wamke wayahima, ka dewana eha memeanina wayahiu, iuna tauna wayahina adewa‑haiawa ananina. 13 Ka yau nuanua ananina tauna yauke nui baina amamaei, e tauna na‑vo‑taitaieu manua yohona nihenina. Ika, tauna am tau nau‑seana paisewana Vaneana Ahiahina wayahina deina, ka wamke eivaiteu tauna ya paisewa wayahina deina. Yauke manua yohona nihenina amamaei iuna Vaneana Ahiahina anaunau‑waheyei. 14 Kate eha yau nuanua tauna anua‑tania deinake. Aituhu aveimeyem edewei, aina eha ahiahina wayahim. Nuanuau naona amataedam, e yau nuanua enononi, ka aituhu kawaehei aitamoata, akanai dewana ahiahina vinꞌ‑omo yam dewa‑haiawa wayahina, ka eha am veimea wayahina. 15 Kaiwadi, nonova Onesimo novo‑tawanem, ka tuta kutakutana wayahina eha eta‑dueye. Ka tauna vitumahana Iesu wayahina vaniahei. Ka apaina tauna nui umaꞌ‑vavaha. 16 Nonova tauna yam tau paisewa‑kavokavovo, ka ataina tuta wayahina Kauvea nihenina tauna vivane vaneim edewa‑vidovidohei. Dewa taina ahiahina wayahiu, kadu ahihi‑vainena wayahim. Iuna ainua wayahina edewa‑haiawa, vivane tauna yam tau paisewa, kadu tauna vaneim Kauvea nihenina. 1Ti 6:2.
17 Pilemoni, wamke au niau ahiahim. Wayahina, aituhu yauke am niam aitamoata deina, Onesimo enau‑kaiwei, yauke enau‑kaiweu aitamoata deina. 18 Ka aituhu nonova tauna dewa goyona deweyem, o aituhu anꞌ aga mamaei wayahima, yau nuanua habuhabuna ebou‑tamani taua au aga. 19 Yauke Paulo, nimaua vona taina aginuma vivane, HABUHABUNA AHEU‑NEIEI. Kate am aga wayahiua eha ata‑tomani, iuna nonova yauke yau nau‑wahea ito‑yavuha evaniahei. Wayahina, am aga wayahiua vivane taum habuhabum. 20 Ika, vaneiu, nuanuau Kauvea a wavea dewa ahiahina aitam edewei wayahiu, kadu yau nuanua nuau evo‑vi‑bagibagi yaka Tau Ito‑yavuha nihenina. 21 Ka avaha anamanem, apaina yau nuanuana edewei, kadu anuanua dewana evane‑tawanei, kadu ebou hetana. Wayahina, yam leta taina aginumi. 22 Ka yau viama vꞌ‑inuana tuta aitamoata wayahina aitam bubuna‑honota evo‑vi‑aiaia yauke yau pai dauva wayahina. Iuna avitumahana aituhu uviama wayahiu, manua yohona taina wayahina iyavuhiu, ani‑ubau anꞌ‑omo wayahimia, e anau‑vi‑taumi. Pili 1:25; 2:24.
Pai Nau‑yehata
23 Ka au niau ana wava Epapirasi baina nui iyohoniai, iuna tauna Tau Ito‑yavuha Iesu vitumahanei. Tauna ya nau‑kaiwa va‑tawanei omomo wayahimia. Kol 1:7. 24 Kadu yaiau Marika, ka Arisitakusi, ka Demasi, ka Luke baina imamaei. Taui habuhabui ipaipaisewa Iesu wayahina, ka yai nau‑kaiwa iva‑tawanei omomo wayahimia. Kol 4:10-14. 25 Ka yau viama wayahimi nuami nihenina am‑venena awawaehina yaka Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina uvaniahei.
Ana pata deina.
Yauke Paulo

1:2: Kol 4:17; 2Ti 2:3.

1:7: 2Ko 7:4.

1:10: Kol 4:9; 1Ko 4:15.

1:16: 1Ti 6:2.

1:22: Pili 1:25; 2:24.

1:23: Kol 1:7.

1:24: Kol 4:10-14.