5
Dewaia Timoti Nau‑wawani Ekalesia Nihenina
Kadu eha ononotoi anani vona‑panina wayahina evo‑vi‑tunuhi, ka eha eyapoyapoi. Kate avi tuta yawai evo‑vi‑tunuhi, nau‑wawanim eipupu‑tomotauei, taui amamam deina. Ka tupunata evi‑yaianei vavaneim deina. Ka kadu vaivine anani evi‑ayoyonei, ka ahahaba evi‑novunovunei, ka yam dewa ahihinata ahahabai wayahi. Nau‑wawanim wadawadae wayahimia enꞌ‑anamanei ahiahina, ka aituhu aviyaivia iwadae‑kea, taui ai heta itomi tau ekalesia udune‑vi‑avini. Kate aituhu aitam wadae natunatui o wawawai nui imamaei, natunatui nau‑wawani tapanono ana dewa idewa‑nubunubui, vivane yai yoko idune‑vi‑avini, ka amamai o ayoyoi yai dune‑vi‑avina inau‑patai deina. Iuna dewana wayahina Yaubada ivo‑vi‑dewa‑haiawi.
Ka vaivinei iwadae‑kea ai heta imamaei, taui yai nua‑vaniaha nui Yaubada ipotepotei. Ka tuta tuta, ioyoma kadu auyewa wayahina iviama, ka Yaubada ihidehidei na‑ivaitei. Kate avi wadae tuta tuta inuanua inini ai ayaunena a vo‑vi‑tunuha wayahina, taui imamaei tanopia, kate nuai avaha aniga.
7-8 Aituhu aviyaivia eha yai nuanua yai dede ina‑ivaitei, taui yai dewana eha ahiahina. Ka aituhu aviyaivia eha yai yoko ina‑ivaitei, taui ai heta inonoi. Iuna yai vitumahana awakabina. Aituhu aviyaivia eha yai vitumahana, akanai taui yai dewa vivane goyona, kate aituhu avi tau vitumahana eha yai yoko ina‑ivaitei, taui yai dewa vivane goyo‑vainena. Wayahina, tau vitumahana kadu dewaia eveimeyei, ka aituhu dewaia ivi‑ateteyei, eha aitam koiaka ana pata tau ekalesia‑naia yai dewa goyona wayahi na‑mana‑giboei.
Avi wadae avaha ai ponimana ai yau 60 ivaniahei, taui ai heta ai wava eginumi wadae ana buki nihenina, e ivaita ekalesia wayahina ivaniahei.a Taui sinasinapui ivona taina deina. Aituhu aviyaivia ai wava imamaei wadae ana buki nihenina, taui nau‑wawani naona yawai iawaehei Iesu wayahina, kadu taui nau‑wawani ipaipaisewa ekalesia nihenina. Aituhu deina, tau ekalesia ina‑ivaitei kina o aniani wayahina. Ka aitamoata aitamoata wadawadaei wayahia nau‑wawani nonova yai tavine ana tuta nihenina, vavine tunuhina imamaei, ka eha ivi‑tau kenekenene. 10 Ka kadu vaivinei nau‑wawani ai anamana kadu yai dewa avaha ahihinata, taina deina, vivane natunatui idune‑vi‑avini, ka tau bwanibwani iaivaitei yai manua wayahina, ka yai nua‑opu nui Yaubada ya tomotau iaivaitei, ka aituhu aviyaivia vita wayahia iaivaitei, ka kadu yawai iawaehei dewa ahiahi idedewei deina.
11 Kate avi wadae eha ai ponimana habuhabui, taui eha nau‑wawani ai wava eginumi wadae ana buki nihenina. Iuna, naona kadi yawai iawaehei Iesu wayahina, kate munia inini ai ayaunena wayahina inuanua ananina, itavine‑havine, ka yai awaehana Tau Ito‑yavuha wayahina itana‑bwegei deina. 12 Akaka, dewana wayahina taui ai dewa‑yaiyai ivaniahei. Iuna yai awaehana naona Iesu wayahina itana‑bwegei deina. 13 Ka kadue yai tuta ioneonei, ka ineine mani manua mani manua wayahia. Ivi‑putu deina, kate munia ivi‑bwanou kadu ivi‑tana‑pununu. Akaka, aituhu aviani eha nau‑wawani ina‑ipupuei, vonaia ivonevoneyei. 2Te 3:11. 14 Wayahina, avi wadae eha ai ponimana habuhabui, yauke yau nuanua ananina wayahi itavine‑havine, ivi‑natunatuna, ka yai manua nihenina idune‑vi‑avini. Aituhu idedewei deina, aka havia yai mana‑gibo ibou‑potepotei. 1Ko 7:9. 15 Yau nuanua ananina wayahi deina, iuna tupwai avaha imagigino, ka ataina Satana ivi‑muniei.
16 Avi vavine taui tau vitumahana ka aituhu wadawadae yai yoko nihenina imamaei, vaivinei nau‑wawani ina‑ivaitei, ka ekalesia eha vitai vaniahei. Aituhu ekalesia wadawadaei ina‑ivaitei, munia ekalesia vi‑kutakuta, ka eha ana pata taui iwadae‑kea ina‑ivaite.
17 Ka avi tau dune‑vi‑avina idune‑vi‑avini ahiahina, taui dewa tunutunuhi idedewei ekalesia nihenina. Wayahina, taui nau‑wawani ai awa‑dava kadue ai nau‑pata ainua ivaniahei. Ka aituhu aviyaivia wayahia yai paisewa nau‑wahe o viwavenena, taui nau‑wawani naona ai nau‑pata ivaniahei. 18 Ekalesia nihenina nau‑wawanika kadedewei deina, iuna Iginuma ivona,
 
“Tutana bulumakauV witiV utuna va‑guaguani,
eha awana uaumei, kate bulumakauV unꞌ‑awaehei
witiV utuna nꞌ‑ania.”
 
ka kadu Iginuma ivona,
 
“Tau paisewa nau‑wawani
a nau‑pata na‑vaniahei.” V.V 25:4; 1Ko 9:9; Mat 10:10.
 
19 Aituhu koiaka aitam tau dune‑vi‑avina mana‑giboei, e voneyei, “Tauna dewa goyona dewei,” eha enononi. Ka aituhu tau hae ainua o aitonu tau dune‑vi‑avina imana‑giboei, akanai nau‑wawanim enononi. 2Ko 13:1. 20 Ka aituhu tau hae‑naia yai ipupu tunuhina, nau‑wawanim tau dune‑vi‑avinana evi‑au‑mini ekalesia habuhabui mataia, e yana dewa goyona esi‑vinꞌ‑omanei vona‑vuvunaha wayahina. Akaka, tau ekalesia imatamatauta, ka eha yai nuanua pai dune‑nana goyona ivi‑muniei. Epe 5:11.
21 Timoti, am veimea taina avenevenem. Ka Yaubada, ka Tau Ito‑yavuha Iesu, ka anelose ahihinata, taui habuhabui iawaehei am veimeana vivane veimea tunuhina. Ka avi veimea avaha avonevonem, aveimeyem ededewei aitamoata deina. Dewaia ededewei, ka eha eawaehe mani tomotau nuam epepei dewaia wayahi, kadue eha yaiam yai goyona ehivehivei.
22 Ka avi tuta tau vitumahana edune‑vidovidohei, e munia taui wayahia tau eta‑naonao tupwai evi‑nua‑dadanei, eha evo‑kwayavoni, kate mai‑nuam nimam eboui wayahia, e enau‑iaiavai Kauvea ya paisewa wayahina deina. Mai‑nuam, iuna eha yau nuanua mani tomotau goyona idedewei nui upaipaisewa, kate yau nuanua taum wayahim yawaim ahihinata mamaei.
23 Timoti, eha daudau ana heta enimnim, ka wainaV tupwana nui enimnim. Iuna tuta tuta kwanaha madim epepei, ka wainaV madim na‑ivaitei.
24 Tupwai tomotau yai goyona vuvunaha imamaei kadudueyei, e munia dewa‑yaiyai ivaniahei Yaubada wayahina. Kate tupwai tomotau yai goyona hivahivai imamaei tanopia, kate munia dewa‑yaiyai aitamoata ivaniahei Yaubada wayahina. 25 Ka kadu deinake, tupwai tomotau yai dewa ahiahi vuvunaha imamaei kadudueyei, e munia ai nau‑pata ahiahina ivaniahei Yaubada wayahina. Ka tupwai tomotau yai dewa ahiahi hivahivai imamaei tanopia, kate munia ai nau‑pata ahiahina aitamoata ivaniahei Yaubada wayahina.

a5:9: Taui sinasinapui ivona taina deina. Aituhu aviyaivia ai wava imamaei wadae ana buki nihenina, taui nau‑wawani naona yawai iawaehei Iesu wayahina, kadu taui nau‑wawani ipaipaisewa ekalesia nihenina. Aituhu deina, tau ekalesia ina‑ivaitei kina o aniani wayahina.

5:13: 2Te 3:11.

5:14: 1Ko 7:9.

5:18: V.V 25:4; 1Ko 9:9; Mat 10:10.

5:19: 2Ko 13:1.

5:20: Epe 5:11.