4
Ka Parisi yai yoko vane inononi vivane Iesu tauna ya bapitaiso wayahina a tau vi‑muni‑waiwai ai yau natanata. Ika, taui ai yau Ioni a tau vi‑muni‑waiwai ai yau nata‑tawanei. Ioni 3:22. (Kate Iesu ana heta eha bapitaiso‑nana ta‑dedewe, kate a tau vi‑muni‑waiwai ai heta idedewei.) Ka tutana Kauvea dewaia habuhabui anamane‑yehai, tauna papani Iudea ni‑tawanei, ka mavi‑havine papani Galili wayahina.
Iesu Ka Vavine Samaria
Ka Iesu ya mavina Galili wayahina, tauna nau‑wawani papani Samaria niwanina neine. Ka papani Samaria nihenina aitam meagai ivaniahei, ana wava Sikari. Ka meagai‑nana eha bana aitam tano wayahina, kadu nonova Iakobo tanona natuna Iosepa venei. Nao 33:19; Ios 24:32. Ka papani‑nana nihenina aitam tovoha mamaei, e nonova Iakobo kayoi. Ka avaha auyewa pouna, e Iesu papani‑nana wayahina vinꞌ‑omo, e tauna avaha ihanua, wayahina manuena, e vi‑yawai.
7-8 Ka a tau vi‑muni‑waiwai ine meagai ananina wayahina ai maꞌ ina‑imwane. Ka tuta aya‑kituna iakwa wayahina, aitam vavine Samaria omo daudau na‑goi. Ka Iesu vavinena dueyei, e wayahina ivona, “Daudau egoia, eveneu ana‑nim.”
Ka vavinena Iesu wayahina ivona, “Edu, wamke onoto Iudea ka yauke vavine Samaria. Wayahina, aviani iuna daudau eviameu, avenem?” (Vavinena ivona deina iuna me Iudea ka me Samaria eha ita‑vi‑yaiana.) Esir 4:1-5.
10 Ka Iesu vona‑nau‑patei, ivona, “Wamke eha etꞌ‑anamaneu, kadu Yaubada yanꞌ am‑venena eha etꞌ‑anamane ahiahina. Aituhu eanamanei vivane yauke koiaka, akanai, wamke nau‑wawanim eviameu, e yawai a daudau avenem.” Ioni 7:37-38; SiV 21:6.
11 Wayahina, vavinena ivona, “Bada, eha yam pai goi, kadue daudau guba taina opu‑vaine. Wayahina, medeina yawai a daudau eveneu? 12 Nonova waka Iakobo itoai ama daudau guba taina kayoi, e tauna kadue natunatuna kadue taui yai vahitau daudau taina yai pai nim. Tauna guba taina veneai, ka medeina, wamke Iakobo evane‑tawanei?” Ioni 8:53.
13 Ka Iesu nau‑patei, ivona, “Aituhu aviyaivia daudau taina inimnim, taui magai nꞌ‑ayaya‑havine. 14 Kate aituhu aviyaivia daudau‑nana avenei inimnim, taui eha kadu aitam tuta magai nꞌ‑ayaya. Iuna daudau‑nana avenei nuai nihenina na‑nu, kadu nuai nihenina vi‑tovoha. Wayahina, taui nihenia yawai‑vavaha nꞌ‑am‑iwaiwahi.” Ioni 6:35.
15 Ka vavinena Iesu wayahina ivona, “Bada, daudau‑nana eveneu! Akaka magau eha nꞌ‑ayaya, kadu eha nau‑wawaniu amavi‑havihavine daudau taina wayahina agoigoia.”
16 Wayahina Iesu ivona, “Ena‑ne, e awam etaini eomanei baina.”
17 Ka vavinena Iesu vonei, ivona, “Yauke eha aitam awau.”
Wayahina Iesu ivona, “Yam vonana tupwana ahiahina kadu tupwana vitupu vivane eha aitam awam. 18 Iuna, nonova a itoava tuta ataina wayahina awawam ai yau nima papanina, kadu ataina onoto‑nana ami inua megeia umamaei tauna eha awa‑hoim. Wayahina, aviani evoneu, tupwana evona ahiahina deinake.”
19 Wayahina vavinena Iesu vonei, ivona, “Bada, yam vonana wayahiu tunuhina. Wayahina, avaha anamanem wamke tau apa‑taputapu aitam. 20 Yau vi‑tanai taina. Avi papani wayahina nau‑wawanika Yaubada kaiwaodu tunuhina? Iuna itoai me Samaria yama tupua‑nenenehi oya taina wayahina itapatapanono, kate itomi me Iudea uvonavona meagai Ierusalem ana heta pai tapanono tunuhina.” V.V 12:5-14; Sam 122:1-5.
21 Ka Iesu ivona,
“Vavinem, yau vona enononi, evitumahanei, iuna tuta tepakaia tomotau eha Yaubada wayahina ina‑iwaodu Samaria oya taina wayahina, kadu eha ina‑iwaodu meagai Ierusalem wayahina. 22 Itomi me Samaria eha utꞌ‑anamane‑vidoha koiaka wayahina uaiwaodu, kate itoai me Iudea anamanei koiaka wayahina aiwaodu, iuna ito‑yavuha wayahiaia vinꞌ‑omo. 2Ki 17:29-41; Isa 2:3; Rom 9:4-5. 23 Kate tuta tepakaia wayahina, vivane ataina tuta avaha vi‑putu, aituhu aviyaivia yai nuanua Amaka wayahina ina‑iwaodu, taui nau‑wawani ina‑iwaodu nuai wayahia, kadu ina‑iwaodu vona tunuhina wayahina, eha vitupu wayahina. Iuna Yaubada ya nuanua tomotau ina‑iwaodu wayahina deina. 24 Yaubada vivane Nua, wayahina aituhu aviyaivia yai nuanua ina‑iwaodu Yaubada wayahina, taui nau‑wawani ina‑iwaodu nuai wayahina, kadue nau‑wawani ina‑iwaodu vona tunuhina wayahina.” 2Ko 3:17; Rom 12:1; Pili 3:3.
25 Ka vavinena Iesu vonei, ivona, “Avaha anamanei apaina MesaiaV na‑omo, (tauna ivi‑wahani me Girisi movia ‘Keriso’ V), ka avi tuta tauna na‑omo, tauna nua‑uya habuhabuna na‑vo‑vi‑maheteka.” Ioni 1:41.
26 Ka Iesu vavinena vonei, ivona, “Tauna yauke, taua avonavona wayahima.” Mar 14:61-62.
27 Tuta‑nana wayahina Iesu a tau vi‑muni‑waiwai imavina, e tauna vavinena ainua iaipuipupu idudueyei, e nuai vi‑tupatupa ananina. Kate akanai, eha aitam koiaka wayahia vavinena wayahina ta‑vona deina, “Aviani yam nuanua?”, ka eha aitam wayahia Iesu wayahina ta‑vona, “Aviani wayahina vavinena ami inua uaipuipupu?”.
28 Ka vavinena ya pai goi venau‑tawanei, e omo megeia, e tomotau vonei, ivona, 29 “Unꞌ‑omoi, e aitam onoto udueyei! Tauna avaha yau dewa habuhabuna tuta nonova a itoava tuta ataina wayahina voneu. Kaiwadi, tauna Tau Ito‑yavuha‑nana?” 30 Wayahina, tomotaui meagai‑nana ini‑tawanei, iomo Iesu wayahina.
31 Ka tuta aitamoata nihenina Iesu a tau vi‑muni‑waiwai ivonavona, “Tau Viwavenena, aniani taina enꞌ‑am!”
32 Ka tauna yai vonana nau‑patei, ivona, “Au maꞌ mamaei, kate itomi eha utꞌ‑anamane.”
33 Ka a tau vi‑muni‑waiwai nuai vi‑tupatupa, e matataui ivi‑vonavona, ivona, “Kaiwadi, koiaka avaha ana maꞌ omanei venei?”
34 Ka Iesu wayahia ivona, “Au maꞌ taina deina. Nau‑wawaniu au tau vi‑tune ya nuanua adedewei, kadue nau‑wawaniu avi paisewa tauna veneu anau‑yehai.” Ioni 6:38.
35 Ka kadu wayahia ivona,
“Yami vona tana‑minikuna aitam mamaei vivane
 
‘Wahava ai yau na nau‑punina na‑iakwa,
e aihana ana tuta vi‑putu,’
 
kate avona ahiahina wayahimia, udune‑nau‑nene, e tomotau taina ududueyei. Taui aitam baguna deina, ka avaha aniani pani. Wayahina, aihana ana tuta avaha vinꞌ‑omo. Luk 10:2. 36 Ka aituhu aviyaivia wayahimia unꞌ‑aihana, apaina taumi ami nau‑pata uvaniahei, kadu aihana‑nana vivane yawai‑vavaha tomotau wayahi. Wayahina, taui nonova imamaei ibagubaguna, kadu taumi ataina uaiaihane. Ka munia nui udewa‑haiawa. 37 Vona tana‑minikuna taina vona ahiahina vivane,
 
‘Aitam onoto bagubaguna,
ka kadu aitam onoto aiaihana.’
 
38 Wayahina, baguna taina nihenina avi‑tunemi, unꞌ‑aihana. Ka aviani ataina uaiaihana, taumi eha uta‑baguna, kate nonova mani tomotau ibagubaguni, ka ataina yai vo‑vi‑aiai wayahina uaiaihana.”
39 Ka meagai tanoi wayahina me Samaria habuhabui Iesu ivitumahanei, iuna vavinena mataedai, ivona, “Tauna yau dewa habuhabuna tuta nonova a itoava tuta ataina wayahina voneu.” 40 Wayahina, me Samaria iomo Iesu wayahina, e iviamei nui imamaei. Ka Iesu awaehei, e auyewa ainua wayahia Iesu tanoi mamaei.
41 Ka kadu mani tomotau yokoia hetaia Iesu ya nau‑wahe inononi, e ivitumahanei. 42 Ka yokoia vavinena ivonei, ivona, “Ataina tauna avitumahanei, kate eha vivane yam vonata wayahina. Itoai tauai avaha ya nau‑wahe anononi. Wayahina anamanei ahiahina vivane tauna Tau Ito‑yavuha‑nana, tau maꞌ tanopi habuhabuka wayahika.” 1Io 4:14.
Iesu Aitam Tau Veimea Ananina Natuna Vo‑vi‑aiaiei
(Mateu 8:5-13; Luke 7:1-10)
43 Ka auyewaia ainua munia, Iesu papani‑nana ni‑tawanei, e ine papani Galili wayahina. 44 (Ka Iesu yana vona aitam deina, “Eha aitam tau apa‑taputapu ana pata awa‑dava na‑vaniahe tau vi‑meagai tauna ya papani wayahina.”) Mat 13:57. 45 Ka tutana papani Galili wayahina vinꞌ‑omo, me Galili idewa‑haiawa yana omana wayahina, iuna nonova taui Itouvuha Toneina Ierusalem wayahina ine, e avaha Iesu yana dewa habuhabuna idueyei. Ioni 2:23.
46 Ka Iesu mavina meagai Kana wayahina, Galili a papani nihenina. Nonova meagai‑nana nihenina tauna daudau vo‑vi‑aiaia vi‑wainaV. Ka aitam tau veimea ananina Kana mamaei, ka natuna onotona vi‑kwanaha meagai Kapenaum wayahina. Ioni 2:1-11. 47 Ka tutana tau veimea‑nana vane nononi vivane Iesu avaha papani Iudea ni‑tawanei, e papani Galili nihenina mamaei, tauna omo Iesu wayahina, e hidei vivane ina‑ne Kapenaum wayahina, e natuna onotona na‑vo‑vi‑aiaiei, iuna tuta eha ani‑hoina na‑iakwa wayahina, e yawaina na‑iakwa. Mat 8:5-6.
48 Ka Iesu onotona vonei, ivona, “Eha aitam tomotau itomi wayahimia evitumahaneu. Aituhu iaiaya kadu dewa‑bagibagi adedewei ududueyei, akanai uvitumahaneu.” Ioni 2:18; 1Ko 1:22.
49 Wayahina tau veimea‑nana vonei, ivona, “Bada, kavisina, e kana‑ne. Apaiku natu nꞌ‑aniga.”
50 Ka Iesu ivona, “Emavina yam manua, e natum edueyei, vidoha.” Akaka onotona Iesu yana vona vitumahanei, e ni‑tawanei. Mat 8:13. 51 Ka tutana onotona etawana, ya tau paisewa tupwai ivi‑vaniaha, e imataedei, ivona, “Natum a kwanaha avaha iakwa!” 52 Wayahina, onotona vi‑tanaiei, ivona, “Avi tuta wayahina natu a kwanaha venau‑tawanei?” E taui ivona, “Navinavi, auyewa pouna eha ani‑hoina munina.”
53 Ka onotona nuani, tuta‑nana wayahina Iesu ivona, “Natum vidoha, edueyei.” Wayahina, onotona yana yoko habuhabui, kadu ya tau paisewa habuhabui Iesu ivitumahanei.
54 Dewana dewa‑bagibagina vꞌ‑inuana Iesu dewei meagai Kana nihenina. Tauna Iudea a papani ni‑tawanei, e Galili a papani wayahina vinꞌ‑omo, e munia dewei. Ioni 2:11.

4:1: Ioni 3:22.

4:5: Nao 33:19; Ios 24:32.

4:9: Esir 4:1-5.

4:10: Ioni 7:37-38; SiV 21:6.

4:12: Ioni 8:53.

4:14: Ioni 6:35.

4:20: V.V 12:5-14; Sam 122:1-5.

4:22: 2Ki 17:29-41; Isa 2:3; Rom 9:4-5.

4:24: 2Ko 3:17; Rom 12:1; Pili 3:3.

4:25: Ioni 1:41.

4:26: Mar 14:61-62.

4:34: Ioni 6:38.

4:35: Luk 10:2.

4:42: 1Io 4:14.

4:44: Mat 13:57.

4:45: Ioni 2:23.

4:46: Ioni 2:1-11.

4:47: Mat 8:5-6.

4:48: Ioni 2:18; 1Ko 1:22.

4:50: Mat 8:13.

4:54: Ioni 2:11.