11
Ioni Tau Bapitaiso
(Luke 7:18-35)
Ka avaha Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai ai yau 12 ai veimeana nau‑yehai, e papani tanoi ni‑tawanei, omo papani Galili a meagai wayahia, e inuinu, e tau vi‑meagai‑naia viwavenena ka naunau‑wahei.
Ka Ioni Tau Bapitaiso manua yohona nihenina mamaei. Ka Ioni avaha Tau Ito‑yavuha vaneana nononi, e tauna a tau vi‑muni‑waiwai vi‑tunei iomo Iesu wayahina, e ivi‑tanaiei, ivona, “Yama tau viwavenena ya vi‑tanai taina, ‘Wamke vivane Tau Ito‑yavuha‑nana, nonova a itoava ataina wayahina apotapotam, o kaiwadi, mani onoto Tau Ito‑yavuha‑nana, e nau‑wawaniai tauna apotepotei?’ ”
Ka Iesu yai vonana vona‑nau‑patei, ivona, “Una‑nei, e dewa‑naia avaha unononi kadu dewa‑naia avaha udueyei unau‑viviwavei Ioni wayahina. Yau dewaia vivane tau mata‑goyogoyo iduedue, ka tau penapena ini‑awana, kadu tau lepero ividoha, ka taui tanihai am‑potapotana inononona, kadu tau mate imimini, ka taui eha kaikaiwabo Vaneana Ahiahina inonononi. Dewaia iviwavenemi taua koiaka. Isa 35:5-6; 61:1. Ka aituhu aviyaivia yau viwavenena inononi, ka aituhu eha yai vitumahana ivo‑haini, taui avaha nau‑iaiava ivaniahei.”
Ka Ioni Tau Bapitaiso a tau vi‑muni‑waiwai ineine, e Iesu yokoia habuhabui vo‑vi‑mahetei Ioni wayahina, ivona,
“Tutana unei anata, e Ioni ya nau‑wahe unononi, tauna avi onoto? Kaiwadi, tauna vivane ihanuana, vekuvekuna na yahinina nau‑yueyue? Eha. Ka tutana unei anata, e Ioni udueyei, avi onoto udueyei? Kaiwadi, tauna vivane kaikaiwabo aitam, onoto na kwama bigana vovouna? Eha. Iuna taui ai kwama bigana kadu vovouna iweteweteni vivane kiniV, kadu taui kiniV yai manua nihenia imamaei. Ka Ioni medeina? Tauna avi onoto? Tauna aitam tau apa‑taputapu, a? Vona ahiahina avonemi, tauna tau apa‑taputapu aitamoata aitamoata vane‑tawanei. 10 Iuna nonova iginuma tauna wayahina deina,
 
‘Apaina yau tau mataeda avi‑tunei, na‑eta‑naoem.
Ka naona tauna yam etawana na‑hadani,
e yam paisewa vo‑vi‑meani.’ Mal 3:1; Luk 1:76.
 
11 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, nonova a itoava Ioni Tau Bapitaiso ya tupua wayahina, eha kadu aitam onoto tauna deina. Tauna habuhabui vane‑tawanei. Kate vona ahiahina taina, aituhu aviyaivia inuinu Yaubada ya pai veimea nihenina, taui Ioni inata‑tawanei. 12-13 Tau apa‑taputapu yai iginuma Iginuma nihenina, kadu Yaubada ya veimea Iginuma nihenina, ainua iapa‑taputapu tomotau wayahia a itoava Ioni ana tuta wayahina, e Ioni Tau Bapitaiso ya paisewa vi‑putui. Kate auyewana wayahina a itoava tuta ataina wayahina, Yaubada ya pai veimea na bagibagina omomoi, tau nau‑havia bagibagina deina. Ka aituhu aviyaivia ibagibagi, akanai taui ipoyꞌ‑avini. Luk 16:16. 14 Ka aituhu yami nuanua uvitumahaneu, avonemi Ioni‑nana aitam mataina Iginuma nihenina nau‑yehai, vivane ivona, ‘Apaina Elidia na‑omo.’ Mal 4:5; Mat 17:10-13; Mar 9:11-13. 15 Aituhu aviyaivia yai nuanua vonana inononi, akanai yau nuanua ina‑nua‑haui.
16 Tomotau ataina imamaei yai dewa medeina? Ka aviani wayahina abou‑viwavei? Aitam pai dune avenemi taina. Taui yai dewa yaheyahe imanuena maketia deina, e ivivi‑hone mani tomotau wayahia, ivonavona,
 
17 ‘Itoai inava ainaua,
kate eha yami nuanua nui katavona.
Wayahina, itoai avi‑mohai,
kate eha yami nuanua nui kavi‑mohai.’
 
18 Pai dune‑nana avenemi iuna tutana Ioni omo, tauna yana dewa deina. Eha na dewa‑haiawana tꞌ‑amam, ka eha na dewa‑haiawana ta‑nimnim, ka tomotau ivonavona, ‘Tauna yana dewa deina iuna nua gawagawamina yawaina veimeyei.’ 19 Kate tutana yauke, Tauna Vi‑tomotau, aomo, yauke yau dewa tunina. Yauke na dewa‑haiawiu amam kadu na dewa‑haiawiu animnim, kate tomotaui ivonavona, ‘Udueyei, tau am aitam kadu wainaV a tau nim. Tauna eha onoto ahiahina iuna yaiana vivane takesiV a tau vitue kadu tau goyogoyona!’ Taui ivonavona deina, kate avonemi,
 
‘Yaubada ya tau nua‑uya kanꞌ‑anamanei
taui yai dewa sinasinapuna wayahina.’ ” Mat 9:14.
Tau Vi‑meagai Tupwai Eha Ita‑vitumahane
(Luke 10:13-15)
20 Vonana iakwa, e Iesu vi‑putu tomotau tupwai apa‑goyogoyoei. Tau vi‑meagai‑naia imamaei aveta tauna avaha ya dewa‑bagibagi habuhabui dedewei, kate taui eha ita‑vitumahane, kadu eha ita‑nua‑vinana. Wayahina, ivona,
21 “Aioi, meagai Korasini! Goyona wayahimia! Aioi, meagai Betesaida! Goyona wayahimia! Iuna dewa‑bagibagi habuhabui avaha adedewei wayahimi, kate eha uta‑nua‑vinana yami dewa goyona wayahia. Aituhu nonova dewa‑bagibagi‑naia ata‑dewe meagai Taia nihenina, o kadi meagai Sidoni nihenina, avaha anamanei nonova tau vi‑meagai‑naia ita‑nua‑vinana, kwama moimoiana kadu hanavua, e yai nua‑vita ananina iviwavenei deina. Isa 23; Ese 26–28; Ioe 3:4-8; Amo 1:9-10; Sek 9:2-4. 22 Ka avonemi, vitana matana anꞌ auyewa na‑omo, ka auyewana wayahina, tau vi‑meagai Taia kadu tau vi‑meagai Sidoni ai dewa‑yaiyai ivaniahei, kate itomi ami dewa‑yaiyai ananina uvaniahei. 23 Ka aioi, meagai Kapenaum! Goyona wayahimia! Itomi unuanua apaina wahuma wayahina una‑vane, a? Kate avonemi eha. Apaina una‑opu ai ananata a papani HadesiV nihenina. Iuna dewa‑bagibagi habuhabui avaha adedewei wayahimi, kate eha uta‑nua‑vinana yami dewa goyona wayahia. Aituhu nonova dewa‑bagibagi‑naia ata‑dewe meagai Sodom nihenina, avaha anamanei nonova tau vi‑meagai‑naia ita‑nua‑vinana, ka ataina yai meagai ta‑mimini. Isa 14:13-15; Nao 19:24-28. 24 Ka avonemi, vitana matana anꞌ auyewa wayahina, tau vi‑meagai Sodom ai dewa‑yaiyai ivaniahei, kate itomi ami dewa‑yaiyai ananina uvaniahei.” Mat 10:15; Luk 10:12.
Unꞌ‑omo Wayahiua Uvi‑yawai
(Luke 10:21-22)
25 Vonana iakwa, e Iesu viama, ivona,
“Amau, wamke wahuma ka tanopi ai Kauvea, awa‑davem, iuna dewaia tau nua‑uya kadu tau anamana wayahia ehivehivei. Kate taui eha yai nua‑uya, meameai deina, taui wayahia esi‑vinꞌ‑omanei. 1Ko 1:26-29. 26 Ika, Amau, yam dewana deina, iuna dewana vo‑vi‑dewa‑haiawim.”
27 Ka Iesu ivona,
“Amau avaha dewa habuhabuna awaeheu aveimeyei. Ka eha kadu aitam koiaka tꞌ‑anamaneu, Amau ana heta akanai. Ka eha kadu aitam koiaka Amau tꞌ‑anamane, kate Natuna au heta akanai. Ka aituhu aviyaivia yau nuanua, akanai Amau asi‑vinꞌ‑omanei inꞌ‑anamanei aitamoata deina. Mat 28:18; Ioni 3:35; 17:2; Ioni 1:18; 10:15.
28 Wayahina, aituhu aviyaivia habuhabumi uaihanua, o aituhu ami vita ananina, akanai wayahiua unꞌ‑omo, e avo‑vi‑aiaiemi, uvidoha, uvi‑yawai. Ier 31:25. 29 Itomi nau‑wawanimi unꞌ‑awaeheu aveimeyemi, kadu nua‑uya wayahiua unꞌ‑epei. Iuna yauke yau dewa vivane bigana kadu nuau nihenina anua‑opu. Wayahina, aituhu uvinꞌ‑omo wayahiua, vona ahiahina, nua gomagomanina uvaniahei. 30 Iuna aviani aveimeyemi eha vitana, kadu avi pai avana avenemi aina memeanina.” 1Io 5:3.

11:5: Isa 35:5-6; 61:1.

11:10: Mal 3:1; Luk 1:76.

11:12-13: Luk 16:16.

11:14: Mal 4:5; Mat 17:10-13; Mar 9:11-13.

11:19: Mat 9:14.

11:21: Isa 23; Ese 26–28; Ioe 3:4-8; Amo 1:9-10; Sek 9:2-4.

11:23: Isa 14:13-15; Nao 19:24-28.

11:24: Mat 10:15; Luk 10:12.

11:25: 1Ko 1:26-29.

11:27: Mat 28:18; Ioni 3:35; 17:2; Ioni 1:18; 10:15.

11:28: Ier 31:25.

11:30: 1Io 5:3.