11
Pita Me Iudea Vo‑vi‑mahetei
Ka munia, Iesu a tau hae anani habuhabui, ka tau ekalesia habuhabui papani Iudea nihenina imamaei vaneana inononi vivane taui eha me Iudea avaha Yaubada yana vona iawaehei tunutunuhina, e ivitumahanei. Wayahina, tutana Pita vane‑havine Ierusalem wayahina, tau ekalesia taui yai aidaba mamaei Pita inau‑vonuvonuei. Ivona, “Wamke avaha aka veimea etana‑bwegei. Iuna taui eha yai aidaba yai manua nihenina enu, kadue nui uamam.” Dew 10:28; Gal 2:12. Akaka Pita vi‑putu dewaia habuhabuna medeina ivinꞌ‑omo nau‑viviwavei, ivona,
“Yaiau, nonova yauke meagai Iopa wayahina amamaei, ka aviama Yaubada wayahina. Ka yau dune‑yavava nihenina yau dune epau. Ka ino‑dunedune‑nana nihenina aitam amane adueyei kaleko ananina deina, ka mutuna na nau‑punina. Ka wahuma wayahina opu‑me wayahiua. Dew 10:9-48. Ka matau aonei amanena nihenina, ka vahitau tunina tunina adudueyei. Ka tupwai aei na nau‑punina, ka tupwai pono udaudana, ka tupwai mwata, ka kadu tupwai manua iyaveyaveha wahuma. Vahitau aitamoata aitamoata amanena nihenina vito‑potana itoka me Iudea wayahika. Ka movina anononi veimeyeu, ivona, ‘Pita, emini, ka vahitau‑naia evunu‑neiei, enꞌ‑ania.’
Ka yauke vonana anau‑patei, avona, ‘Kauvea, eha‑ohota! Eha nau‑wawaniu adedewe deina. Iuna yau tupua a itoava ataina wayahina, eha aitam tuta vahitau vito‑potana deinake atꞌ‑ani.’
Ka vonana wahuma wayahina vona‑havineu, ivona, ‘Yaubada avaha vahitau‑naia awa‑vidovidohei. Wayahina, eha nau‑wawanim enꞌ‑apa‑goyogoyoe.’ 10 Dewana vinꞌ‑omo wayahiua tuta aitonu wayahina, kadu movina ipupueu tuta aitonu wayahina deinake. Ka munia, amanena ivane wahuma, e maiova.
11 Ka tuta aitamoata wayahina, onoto aitonu ivinꞌ‑omo manua‑nana amamaei wayahina. Taui ai tau vi‑tune Sisarea wayahina mamaei, e taui meagaina ini‑tawanei iomo wayahiu. 12 Ka Nuana Ahihinata ipupueu, ivona, ‘Emini, ka ena‑opu wayahia, ka nui una‑ne. Ka eha eva‑hamwahamwana dewana wayahina.’ Ka vavaneika ai yau 6 taina imimini matamia tuta ataina wayahina kadu nui aomo onotona ya manua wayahina, e anui. 13 Ka onoto‑nana aviani vinꞌ‑omo tauna wayahina vo‑vi‑maheteai, ivona, ‘Nonova anelose aitam vinꞌ‑omo wayahiua, ka adueyei yau manua nihenina mimini mataua. Ka ivona, “Korineliusi, wamke yam tau paisewa tupwai evi‑tunei ine meagai Iopa wayahina. Ka aitam onoto ana wava Simoni mamaei, ka tauna ivi‑wahani Pita. Ka yam tau paisewa nau‑wawani Pita‑nana itua‑yauni imavinei baina wayahima. 14 Ka tauna wamke yam yoko nui nau‑wahemi, ka aituhu aviyaivia wayahimia nau‑wahe‑nana uvitumahanei, taumi ito‑yavuha Yaubada wayahina uvaniahei deina.” ’ Dew 16:31.
15 Ka yauke avi‑putu anau‑wahei eha ta‑vi‑manamana, ka Nuana Ahihinata iopu wayahia, inu nihenia, tauna iopu wayahikaia ka inu nihenikaia tuta naona wayahina deina. Dew 2:4. 16 Ka dewana iakwa, e yauke Kauvea yana vona anuani, ivona, ‘Naona Ioni tomotau daudau wayahina vi‑bapitaisoei, ka apaina Yaubada tauna Nuana Ahihinata wayahina vi‑bapitaisoemi.’ Dew 1:5. 17 Tutana itoka kamai‑vitumahana Kauvea Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina, Yaubada tauna Nuana Ahihinata veneka, am‑venena‑kavovo deina, a? Udueyei! Yaubada avaha taui Nuana Ahihinata vene‑kavokavovoi, itoka aitamoata deina. Wayahina, yauke taua koiaka? Medeina Yaubada ya dewana avito‑pote? Eha au pata!”
18 Ka tau ekalesia‑naia, avaha Pita ya vonana inononi, nuai vidoha, ka eha kadu aitam yai vi‑tanai. Ka Yaubada iapa‑vidovidohei, ivona, “Vona ahiahina, Yaubada avaha awaehei taui eha me Iudea kadu inua‑vinana ka yawai‑vavaha ivaniahei.” Dew 13:48; 14:27.
Ekalesia Meagai Anitioki Wayahina
19 Nonova me Iudea Sitiveni inau‑vi‑anigi. Iakwa, ivi‑putu tau ekalesia habuhabui ivunuvunu‑neiei. Wayahina, tau ekalesia‑naia inovo ine mani meagai mani meagai bana mamanaina wayahia. Ka tupwai ine papania Poenisia wayahina, ka tupwai ine bonabona Sipirusi wayahina, ka tupwai ine meagai Anitioki wayahina. Ka habuhabui yai meagai vovouna nihenina vavanei me Iudea ai heta inaunau‑wahei. Kate taui eha me Iudea Vaneana Ahiahina eha ita‑nononi. Dew 8:1-4. 20 Ka munia, tupwai tau ekalesia yai tupua bonabona Sipirusi wayahina, ka tupwai yai tupua meagai Sirene wayahina iomo meagai Anitioki wayahina. Ka ivi‑putu Kauvea Iesu Vaneana Ahiahina inaunau‑waheyei me Girisi wayahia. 21 Ka Kauvea ivaitei, e yai nau‑wahe‑nana vo‑vi‑bagibagi. Ka tomotau ai yau ani‑vainena yai nau‑wahe‑nana inononi, ivitumahanei, inua‑vinana, e ivi‑putu Kauvea ivi‑muni‑waiwaiei.
22 Ka dewana vaneana omo meagai Ierusalem wayahina. Ka tau hae anani avaha inononi, Banabasi ivi‑nua‑dadanei ivi‑tunei ine meagai Anitioki wayahina, e tauna na‑nau‑vi‑taui. Dew 4:36. 23 Ka tutana Banabasi omo Anitioki wayahina, tau ekalesia‑naia yai dewa tunutunuhi dueyei, e tauna dewa‑haiawa ananina. Iuna tauna anamanei yai dewa‑naia tunutunuhi ivinꞌ‑omo Yaubada yanꞌ ate‑nuanuai wayahina. Wayahina, Banabasi naunau‑wahei kadue vo‑vi‑vatui, nau‑wawani ivenavenau Yaubada ya etawana ana heta wayahina, eha imagigino yai etawana tutuaina wayahina. 24 Banabasi onoto ahiahina, ka Nuana Ahihinata nau‑vi‑anai, ka ya vitumahana Iesu wayahina vivane toyoina. Ka tomotau habuhabui tauna ya nau‑wahe inononi, ivitumahanei, e ivi‑putu Kauvea ivi‑muni‑waiwaiei.
25 Ka aitam tuta Banabasi omo meagai Tasusi wayahina, e Saulo nenenei. Dew 9:30. 26 Ka avaha vaniahei, ainuai imavina Anitioki wayahina, ka ponimana aitamoata nihenina ekalesia nui itapatapanono, ka tuta tuta tomotau habu‑vainei meagai Anitioki nihenina iviwavenei. Akaka, meagai‑nana nihenina taui ekalesia upuna wayahina imamaei ivi‑putu tau vi‑muni‑waiwai ivi‑wahani KirisitianiV.
27 Ka ponimanana nihenina tau apa‑taputapu tupwai yai meagai Ierusalem ini‑tawanei, iomo meagai Anitioki wayahina. 28 Ka aitam wayahia ana wava Agabusi. Ka aitam tuta tau ekalesia inau‑hohona, ka Nuana Ahihinata onotona nau‑vi‑anai. Wayahina, tauna mini, ka apa‑taputapuei gomana ananina omomo papani aitamoata aitamoata wayahina, aveta baina me Rom iveimeyei. (Ka munia, SisaV Kalaudiusi yana tuta Rom veimeyei nihenina, gomanana ananina vinꞌ‑omo, Agabusi yanꞌ apa‑taputapu aitamoata deina.) Dew 21:10. 29 Ka tau ekalesia, avaha Agabusi yanꞌ apa‑taputapu‑nana inononi, inuanua ananina medeina vavanei papani Iudea wayahina ina‑ivaitei. Ka aitamoata aitamoata wayahia ivi‑nua‑dadani medeina yai bagibagi, akanai am‑venena‑kavovo me Iudea ivenei deina. 30 Akaka, tau ekalesia Anitioki ivo‑vi‑aiaia deina, e am‑venena‑kavovo‑nana imai‑vituei. Ka Banabasi kadu Saulo ainua ivenei, e yai nuanua ainuai ineiei papani Iudea wayahina, ka ekalesia Ierusalem nihenina a tau dune‑vi‑avina ivenei. Dew 12:25.

11:3: Dew 10:28; Gal 2:12.

11:5: Dew 10:9-48.

11:14: Dew 16:31.

11:15: Dew 2:4.

11:16: Dew 1:5.

11:18: Dew 13:48; 14:27.

11:19: Dew 8:1-4.

11:22: Dew 4:36.

11:25: Dew 9:30.

11:28: Dew 21:10.

11:30: Dew 12:25.