15
Viwavenena Tutuaina
(Marika 7:1-13)
Ka munia, Parisi tupwai kadu veimea a tau viwavenena tupwai Ierusalem wayahina iomo Iesu wayahina, ka ivona, “Aviani iuna am tau vi‑muni‑waiwai eha nimai inosinosi, kate iamam? Yai dewana yaka tupua‑nenenehi yai dewa am‑nosi habuhabuka nau‑wawanika bwegebwegei, ka wamke eawaehei, a?” Ka vonei, ivona,
“Yami tupua‑nenenehi yai dewa uvi‑muniei, ka itomi Yaubada ya veimea ubwegebwegei deina. Iuna Yaubada ya veimea ainua mamaei. Aitam ivona,
 
‘Amam kadu ayom evi‑ateteyei,’
 
ka vꞌ‑inuana kadu ivona,
 
‘Aituhu koiaka amana o kadi ayona apa‑goyoei,
nau‑wawanimi tomotauna unau‑vi‑anigi.’ NiT 20:12; 21:17; V.V 5:16.
 
Kate itomi yami viwavenena vitupu wayahina uvonavona, ‘Aituhu koiaka amana ka ayona vonei, “Yau gugua avaha awaehei Yaubada wayahina. Eha au pata ana‑ivaitemi guguana wayahina,” tauna onoto ahiahina. Ka aituhu tauna eha amana na‑ivaite, dewana eha aitam aviani matamia, iuna unuanua tauna avaha Yaubada ivaitei.’ Yami dewa tutuaina uvi‑muniei deina, kate dewana wayahina Yaubada ya veimea udewa‑kavokavovoei. Vona ahiahina, itomi tau vitupu! Nonova tau apa‑taputapu Isaia apa‑taputapu tunuhina wayahimi tutana Yaubada yana vona haeyei, ivona,
 
‘Tomotau taina awaia iapa‑vidovidoheu,
kate nuai wayahina eha ivi‑ateteyeu. Isa 29:13.
Ka itapanono‑wayoheu,
iuna yai tapanono vinꞌ‑omo
tomotau yai nuenuea.’ ”
Tomotau Yawai Igoyo Iuna
(Marika 7:14-23)
10 Kadu Iesu yoko honei, ka vonei, ivona, “Vona taina unononi, unua‑haui. 11 Yaubada ya veimea voneka, aituhu nuaka ivi‑gawama Yaubada matana dewana eha ahiahina. Ka avonemi, aituhu aviyaivia aniani awaia iboui, anianina eha ana pata tomotaui nuai na‑vo‑vi‑gawami Yaubada matana. Kate vona goyona tomotau awaia ivinꞌ‑omo, vonaia ana pata tomotaui nuai ivo‑vi‑gawami Yaubada matana.” Mat 12:34.
12 Iesu ya vonana iakwa, ka a tau vi‑muni‑waiwai iomo wayahina, e ivonei, ivona, “Kauvea, enononi. Parisi yoko avaha inua‑goyo, iuna yam vonana wayahi.”
13 Ka Iesu ivona, “Aviani ataina tabotabo, ka aituhu Amau eha ta‑baguna, Parisi deina, apaina aitamoata aitamoata na‑si‑apu‑yavunei. 14 Akanai. Eha Parisi yai viwavenena unononi. Taui tau eta‑naonao kadu tau mata‑goyo deina. Aituhu aviyaivia tau mata‑goyo, o kadi Parisi ivi‑muniei, apaina ainua ina‑peu kemana ina‑opu.” Luk 6:39; Rom 2:19.
15 Ka Pita viamei, ivona, “Vona tana‑minikuna tanoi anꞌ anamana evo‑vi‑mahetei wayahiaia.”
16 Ka Iesu ivona,
“Ia! Eha uta‑nua‑hau, a? 17 Unononi. Aviani awamia na‑nu madimia, haina wayahina na‑opu, na‑ne, na‑iakwa. 18 Ka aviani awamia vinꞌ‑omo, aina vinꞌ‑omo nuami wayahina. Ka aituhu nuami goyona, apaina yami vona yawaimi na‑vo‑vi‑gawami. 19 Nua‑goyo, nau‑vi‑aniga, kenene, ni‑awana‑kavokavovo, vainau, vona vitupu, awa‑viaoha, kadu mabonu. Dewaia habuhabui ivinꞌ‑omo tomotau nuai wayahia. 20 Ka dewaia tomotau nuai ivo‑vi‑gawami Yaubada matana. Kate aituhu nimaka eha kata‑nosi, ka aituhu apaina kanꞌ‑am, dewana eha ana pata nuaka na‑vo‑vi‑gawami Yaubada matana.”
Aitam Vavine Yai Vitumahana
(Marika 7:24-30)
21 Ka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai nui papani tanoi ini‑tawanei, iomo meagai Taia kadu meagai Sidoni ai papani wayahina. 22 Ka papani‑nana nihenina vavine aitam papani Kanaani wayahina ivinꞌ‑omo, ka ivi‑hone Iesu wayahina, ivona, “Kauvea, wamke Davida yana yoko, edune‑nuanuaieai! Natuai vavinena yawaina igoyo‑vaine, iuna nua gawagawamina veimeyei, ka vitevitei ka nua‑nana yana dewa wayahina natuai vi‑kwavakwava.”
23 Kate Iesu eha Kanaani vavinena yai vi‑hone ta‑nau‑pate, ka genuana. Ka munia, a tau vi‑muni‑waiwai iomo wayahina, ka ihidei, ivona, “Vavinena avaha ivi‑honehone wayahima, ka ataina taui ivi‑munieai, ka ivi‑honehone ananina. Wayahina, nau‑wawanim evihahaiei, evi‑tunei ina‑opu.”
24 Ka Iesu ivona, “Yaubada vi‑tuneu aomo me Isiraeli ini‑tupatupai wayahia, iuna taui sipiV ini‑tupatupai deina. Ka nau‑wawaniu taui ai heta aivaitei, eha mani tomotau.” Mat 10:6.
25 Ka vavinena iomo Iesu matana, aei ivi‑tupa‑gumi, e ivona, “Kauvea, eivaiteai!”
26 Ka Iesu ivona, “Eha nau‑wawaniu yaheyahe ai maꞌ anꞌ‑epei avenei kedewa wayahia.”
27 Ka vavinena ivona, “Kauvea, yam vonana vona tunuhina. Ka edueyei. Aniani kamukamumuna ipeupeu kaikaiwabo ya pai am wayahina. Ka vona ahiahina, ya kedewa nau‑wawani kamukamumu‑naia iamam, a?”
28 Kadu Iesu vavinena yai vonana vona‑nau‑patei, ivona, “Wamike tau vitumahana bagibagimi akanai. Wayahina, avaha yami viamana awaehei.” E babau‑nana wayahina vavinena natui vidoha.
Iesu Tomotau Habuhabui Vo‑vi‑aiaiei
29 Ka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai nui papani Taia ka Sidoni ini‑tawanei iomo Navu Galili, ka tania ini‑awana. Ka tauna oya kikituna ivane, manuena. 30 Ka yoko ani‑vainena iomo wayahina, ka yai tau kwanakwanaha iomanei, ka Iesu nepena ibouni. Taui aei goyona, ka matai goyona, ka tau penapena, ka taui meai danui, kadu mani tau kwanakwanaha nui. Ka Iesu habuhabui vo‑vi‑aiaiei, ividoha. 31 Ka yokoia idudueyei vivane taui meai danui ipuipupu, ka tau penapena ividoha, ka taui aei goyona ini‑tunutunuha, ka kadu taui matai goyona idunedune ahiahina. Wayahina, yokoia nuai vi‑tupatupa ananina, ka me Isiraeli yai Yaubada iawa‑davedavei. Mar 7:37.
Iesu Tomotau Ai Yau 4000 Vi‑am‑neiei
(Marika 8:1-10)
32 Ka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai hone‑hohoni, iomo, e vonei, ivona, “Yauke yoko taina ate‑nuanuaiei. Iuna avaha auyewa aitonu baina nui kamamaei, ka eha ai maꞌ. Wayahina, eha nuanuau am inavovo avi‑tune imavina yai megeia. Iuna apaina etawana matai nꞌ‑am‑honohonoi.” Mat 14:14.
33 Akaka a tau vi‑muni‑waiwai nuai vi‑tupatupa, ka ivonei, ivona, “Papani taina eha meagai, kate ana. Kaiwadi, yoko taina ananina, ka medeina aniani ana pata wayahi kavaniahe?”
34 Ka Iesu vi‑tanaiei, ivona, “Ami palaua ai vi‑am mamae?”
Ka taui ivona, “Wayahiaia palaua ai yau 7, kadu iana kikituna aitonuata.”
35 Ka yoko veimeyei tanopia imanuena. 36 Iakwa, e palaua ai yau 7 iana nui epei, ka wayahi vona nau‑kaiwa Yaubada wayahina, ka gibui, e a tau vi‑muni‑waiwai venei, e taui yokoia ivo‑patai. 37 Ka habuhabui iam‑iaua, ka kamukamumuna ikwakwei venuana ai yau 7 ivi‑nau‑vi‑anai. 38 Ka tau am ononotoata ai yau vivane 4000, ka yaheyahe vaivine habuhabui eha ita‑iavi. 39 Ka avaha iam‑iaua, e Iesu yokoia vonei, ivona, “Kaiwa ananina. Ataina nau‑wawanimi umavina yami megeia.” Wayahina, imavina.
Ka tauna waea igenu, ka a tau vi‑muni‑waiwai nui ivi‑ata, iomo meagai Magadani ya papani wayahina.

15:4: NiT 20:12; 21:17; V.V 5:16.

15:8: Isa 29:13.

15:11: Mat 12:34.

15:14: Luk 6:39; Rom 2:19.

15:24: Mat 10:6.

15:31: Mar 7:37.

15:32: Mat 14:14.