19
Wayahina, Pilate Iesu vi‑tunei ine tau nau‑havia wayahia, e Pilate ai veimea venei, e taui yavunai wayahina imoamoani. Ka tau nau‑havia‑naia kunu‑nabanaba tonatonana imetani, e Iesu unununa iboui, kadu kwama yabebenina wayahina ivi‑weteni. Luk 23:11. Ka iomo‑havihavine Iesu wayahina, e ivonavona, “Kaiwa ananina, me Iudea yai kiniV!” Ka nimaia ipiapiahi. Dewaia habuhabui wayahia ivinepei deina.
Ka dewaia iakwa, e Pilate ni‑ubau opu‑havine me Iudea yokoia wayahia, e vonei, ivona, “Udueyei, tauna aomanei wayahimia. Ka yau nuanua unꞌ‑anamanei, eha aitam tauna yana dewa goyona ata‑vaniahe. Wayahina, nau‑wawaniu ayavuhi akanai.” Ka Iesu ni‑ubau iopu wayahia, a kunu‑nabanaba tonatonana kadu ana kwama yabebenina ainua weteweteni. Ka Pilate yokoia vonei, ivona, “Onoto taina udueyei!”
Kate tutana tau vi‑nomu mata‑genai, kadu tau mini‑potapota idueyei, ivi‑honehone Pilate wayahina, “Etutu‑pwatei! Etutu‑pwatei!”
Wayahina, Pilate vona‑nau‑patei, ivona, “Aituhu itomi yami nuanua ututu‑pwatei, akanai, taumi ami heta uneiei, kadue ai nahenahea ututu‑pwatei! Kate yauke taua eha aitam iuna ata‑vaniahe itoai me Rom ama veimea nihenina, e tauna yanꞌ aniga nꞌ‑awaehe.”
Kate me Iudea ivona‑nau‑pata wayahina, “Aitam iuna mamaei itoai ama veimea nihenina yanꞌ aniga veimeyei. Iuna tauna ivona, ‘Yauke taua Yaubada Natu‑hoina.’ ”
Ka Pilate avaha vonana nononi, e yauna inovo, kadu matamatauta ananina. Wayahina, Pilate tauna ya manua ananina inu‑havinei, e Iesu vi‑tanaiei, ivona, “Aveta baina wayahina evinꞌ‑omo?”
Kate Iesu eha ta‑vona‑nau‑pata Pilate wayahina. Mat 27:12. 10 Wayahina, Pilate Iesu vi‑tanaiei, ivona, “Aviani wayahina eha evona‑nau‑patau? Vona ahiahina, awaeha mamaei wayahiua. Aituhu yau nuanua, ana‑ito‑yavuhim, o aituhu yau nuanua, atutu‑pwatam. Enua‑haui o eha?”
11 Ka Iesu ivona, “Ataina wamke eveimeyeu, iuna Yaubada wahuma avaha awaehem ededewei deina. Wayahina, onoto‑nana taua am‑veneneyem yana dewa goyona vivane ani‑vainena.” Ioni 10:18; Dew 2:23; Rom 13:1.
12 Ka babau‑nana a itoava dewa pai nau‑yehata wayahina, Pilate ya nuanua Iesu na‑ito‑yavuhi. Kate me Iudea ivi‑hone‑havihavine, “Aituhu onoto taina ena‑ito‑yavuhi, wamke eha SisaV a niam! Iuna aituhu aviyaivia ivonavona, ‘Yauke aitam kiniV,’ onoto taina vonavona deina, akanai taui vivane SisaV a havia, iuna SisaV ana heta yaka kiniV.” Luk 23:2; Dew 17:7.
13 Ka Pilate, avaha yai vonana nononi, ine, e Iesu taini omanei mataia. Ka Pilate omo tau vaneneha a pai manuena wayahina, e manuena. Ka papani‑nana ana wava Hanuhanuna (ka me Ebereu movia ana wava Gabataa Gabata anꞌ anamana bou‑vaneyei. Ka me Rom yai dewa vivane hanu ananina iai‑tai, e tano iaikayo, e hanuia ibouni tano nihenina, e nau‑peuna ahiahina inau‑vevewanei, taui ai atubou deina.). 14 Ka auyewana vivane Itouvuha Toneina a pai vo‑vi‑aiai, kadu avaha auyewa pouna. Ka Pilate me Iudea vonei, ivona, “Yami kiniV taina udueyei!”
15 Kate ivi‑honehone, “Enau‑vi‑anigi! Enau‑vi‑anigi! Ai nahenahea etutu‑pwatei!”
Akaka Pilate vi‑tanaiei, ivona, “Kaiwadi, aviani wayahina yami kiniV ai nahenahea atutu‑pwatei?”
Kate tau vi‑nomu mata‑genai ivona, “Eha kadu aitam yama kiniV! Akanai, SisaV ana heta.”
16 Ka dewa pai nau‑yehata wayahina Pilate yokoia yai nuanua awaehei, e Iesu a tutu‑pwata veimeyei kadu am‑veneneyei, e ai nahenahea itutu‑pwatei.
Iesu Ai Nahenahea Itutu‑pwatei
(Mateu 27:32-44; Marika 15:21-32; Luke 23:26-43)
Ka tau nau‑havia Iesu itaini, iveimeyei. 17 Akaka Iesu iopu, ine, e tauna anꞌ ai nahanahana avanei. Ka tauna omo papani‑nana ivi‑wahani “Ununu Kabwa.” (Ka me Ebereu movia ana wava Goligota.) 18 Ka tanoi ai nahenahea itutu‑pwatei, kadu onoto ainua nui, papani aitam, papanina aitam, ka Iesu niwania. 19 Ka Pilate aitam pai mataeda ginumi, kadu veimeyei vivane Iesu anꞌ ai nahanahana wayahina itutu‑pwatei. Ka pai mataedana ivona, “iesu tevana nasareta, me iudea yai kiniV.” 20 Ka pai mataedana movi aitonu wayahia ginumi, akanai me Ebereu movia, ka me Rom movia, ka kadue me Girisi movia. Ka papani‑nana meagai Ierusalem nepena, ka me Iudea habuhabui pai mataedana iaiaiavi. 21 Wayahina, me Iudea yai tau vi‑nomu mata‑genai iomo Pilate wayahina, e ivonei, ivona, “Yam iginuma, ‘Me Iudea Yai KiniV’ eha tunuhina. Kate nau‑wawanim eginumi, ‘Onoto taina ivona, “Yauke me Iudea yai KiniV.” ’ Aina tunutunuhina deina.”
22 Kate Pilate yai nuanuana vihahaiei, e vonei, ivona, “Aviani avaha aginumi, akanai tunutunuhina! Mamaei deina!”
23 Ka tau nau‑havia‑naia, avaha Iesu ai nahenahea itutu‑pwatei, ana kwama ivituei, e na nau‑punina wayahina ivo‑pateyei, vivane tau nau‑havia aitamoata aitamoata a vo‑pata. Kadu a pai vitana‑gavagava ana heta mamaei. Ka pai vitana‑gavagavana eha uya‑numina, si‑vivina‑ohoi.
24 Wayahina, tau nau‑havia‑naia matataui ivona, “Eha kwama taina kasi‑yehia kavi‑goyo. Kate nau‑wawanika kavimwa‑neneyei.” Ka taui yai vonana vinꞌ‑omo nonova Iginuma apa‑taputapuei deina, ivona,
 
“Taui au kwama wayahia ivo‑pateyei,
kadu yau pai vitana‑gavagava wayahina
ivimwa‑neneyei.”
 
Wayahina, tau nau‑havia idewei deina. Sam 22:18.
25 Ka Iesu anꞌ ai nahanaha nepena vaivine tupwai imimini. Taui wayahia na nau‑punina, vivane Iesu ayona, ka ayona vanei, ka kadu aitam Mari (taui Kilopasi awana), ka kadue Mari me Magidala. Mat 27:55-56. 26 Ka Iesu tomotau ainua dueyei, imimini nepena, e taui ayona kadu a tau vi‑muni‑waiwai‑nana (Iesu tauna dune‑nuanuaiei). Ka ayona wayahia ivona, “Vavinemi, onoto taina vivane natumi.” Ioni 13:23.
27 Ka Iesu tauna a tau vi‑muni‑waiwai‑nana wayahina ivona, “Vavine taina vivane ayom.” Wayahina, munia tau vi‑muni‑waiwai‑nana Iesu ayona taini neiei tauna ya manua wayahina, e tauna dune‑vi‑avini. Ka auyewana a itoava ayona ai tuta iakwa wayahina nui imamaei.
Iesu Yanꞌ Aniga
(Mateu 27:45-56; Marika 15:33-41; Luke 23:44-49)
28 Ka dewana iakwa, ka Iesu avaha anamanei tuta nonova wayahina aviani tau apa‑taputapu Iginuma nihenina iapa‑taputapuei tauna ana heta wayahina, akanai tauna dewa‑naia habuhabui avaha nau‑yehai. Ka kadu aitam vona Iginuma nihenina mamaei, ka Iesu nau‑wawani kadu dewana na‑nau‑yehai. Wayahina Iesu ivona,
 
“Magau ayaya.” Sam 22:15.
 
29 Ka wainaV yuyuna na biahoina mamaei. Wayahina, aitam banou nihenina isi‑utuvi, e guna tabona iboui, e isi‑nai Iesu awana wayahina. Sam 69:21. 30 Ka avaha Iesu nim‑dadani, ivona, “Avaha!” Akaka unununa iwaodu, ka nuana yavuhi, e yawaina iakwa.
Iesu Baimina Itonei
31 Ka auyewana wayahina me Isiraeli ivo‑vi‑aiai SabataV ananina wayahina, vivane Itouvuha Toneina a pai vi‑putu. Ka taui ai veimea aitam mamaei, e veimeana tomotau ai nahenahea imamaei vito‑potei. Wayahina, me Iudea yai nuanua, me Rom ivisina, e tomotau aitonu inini ivi‑opui ai nahenahea. Wayahina, me Iudea iomo Pilate wayahina, e iviamei tauna tau nau‑havia vi‑tunei, e aei itutu‑dobwedobwei, e deina inꞌ‑aniga‑kwayavoni, e inini inꞌ‑epai. V.V 21:22-23. 32 Ka Pilate yai viamana awaehei.
Wayahina, tau nau‑havia iomo, e onotona Iesu papanina aena itutu‑dobwei. Kadu omo, e onotona papani‑nana wayahina aena itutu‑dobwei. 33 Ka tutana Iesu wayahina iomo, tauna avaha aniga. Wayahina, eha aena ita‑tutu‑dobwe. 34 Kate aitam tau nau‑havia apia epei, e Iesu baimina tonei. Vo‑kwayavonina dayaha ka daudau ainua itaina iopu. 35 (Ka aitam onoto matana dewaia dueyei. Ka tauna avaha dewaia haeyei, ka tauna yana hae tunuhina. Ka onotona anamane‑vidohei vivane tauna yana hae tunuhina, ka tauna dewana haehaeyei. Wayahina, itomi kadu ami pata uvitumahanei vivane Iesu yanꞌ aniga eha vitupu.) Ioni 21:24. 36 Dewaia tanoi ivinꞌ‑omo, ka apa‑taputapu Iginuma nihenina inau‑yehai. Aitam apa‑taputapu ivona,
 
“Eha aitam numanumana dobwadobwana.” Sam 34:20; NiT 12:46; Yau 9:12.
 
37 Ka kadu aitam ivona,
 
“Tauna itonei idudueyei.” Sek 12:10; SiV 1:7.
Iesu Tau Matena Unuvovoa Iboui
(Mateu 27:57-61; Marika 15:42-47; Luke 23:50-56)
38 Ka dewaia munia, Iosepa me Arimatea omo Pilate wayahina, e tauna Iesu tau matena viamei. (Iosepa aitam Iesu a tau vi‑muni, kate tauna vi‑muni‑hivehivei, iuna tauna me Iudea yai tau eta‑naonao matamatautei.) Ka Pilate ya viamana awaehei, e Iosepa omo, e Iesu tau matena epei.
39 Ka Iosepa a niam Nikodemusi nui iomo. (Nonova, aitam ioyoma, Nikodemusi omo Iesu wayahina.) Ka Nikodemusi nau‑tamoina omanei, gugua ainua manina ani‑vainena kadu ahiahina wayahia inau‑vevewanei. Ka guguaia ainuai ai wava muroV kadu aloeV. Ka nau‑tamoina ana vita ai yau 34 kiloV deina. Ioni 3:1-2. 40 Ka ononotoi ainuai Iesu tau matena iepei, e kaleko lineniV mamanaina nau‑tamoina nui iaumei. Dewana vivane me Iudea yai dewa, ka tau mate ivo‑vi‑aiaia a pai vi‑ai wayahina deina.
41 Ka papani‑nana aveta itutu‑nahenahei wayahina, aitam baguna nepena mamaei. Ka bagunana nihenina aitam unuvovo guba mamaei. Ka unuvovona vivane vovouna. Eha aitam tau mate nihenina ita‑bou. 42 Ka me Iudea SabatanaV ananina wayahina ivo‑vi‑aiai, kadu unuvovona nepena. Wayahina, ononotoia ainuai Iesu tau matena unuvovona nihenina iboui akanai.

19:2: Luk 23:11.

19:9: Mat 27:12.

19:11: Ioni 10:18; Dew 2:23; Rom 13:1.

19:12: Luk 23:2; Dew 17:7.

a19:13: Gabata anꞌ anamana bou‑vaneyei. Ka me Rom yai dewa vivane hanu ananina iai‑tai, e tano iaikayo, e hanuia ibouni tano nihenina, e nau‑peuna ahiahina inau‑vevewanei, taui ai atubou deina.

19:24: Sam 22:18.

19:25: Mat 27:55-56.

19:26: Ioni 13:23.

19:28: Sam 22:15.

19:29: Sam 69:21.

19:31: V.V 21:22-23.

19:35: Ioni 21:24.

19:36: Sam 34:20; NiT 12:46; Yau 9:12.

19:37: Sek 12:10; SiV 1:7.

19:39: Ioni 3:1-2.