4
Yawai Tunutunuhina Yaubada Ivo‑vi‑dewa‑haiawi
Yaiai, yama vona pai nau‑yehata wayahimia taina. Nonova tutana nui kamamaei, itoai aviwavenemi medeina Yaubada uvo‑vi‑dewa‑haiawi. Ka nonova unononi, kadue tuta ataina wayahina yawaimi tunutunuhina deina. Ka ataina ahidahidami kadu anau‑wahemi, yaka Kauvea Iesu a wavea udune‑vivinimi, e dewaia aviwavenemi unꞌ‑awaehei inatanata yawaimi nihenina. Avonevonemi deina, iuna avaha veimeaia avenemi uanamanei. Ka ami veimeaia iomo Kauvea Iesu wayahina. Ka veimeaia deina. Yaubada ya nuanua wayahimi yawaimi tunutunuhina kadu ahihinata. Wayahina, nau‑wawanimi kenene habuhabuna uvihahaiei. 1Te 5:23; 1Pi 1:16. Ka kadu ya nuanua aitamoata aitamoata wayahimia ininimi uveimeyei, uvi‑tau ahihimiata, e mani tomotau inꞌ‑apa‑vidovidohemi yawaimi wayahina. 1Ko 6:13. Eha nau‑wawanimi kenene nuami nꞌ‑epe, mani tomotau taui eha Yaubada itꞌ‑anamane yai dewa deina. Ka eha nau‑wawanimi mani tau ekalesia awawai uvainaui, kadu eha nau‑wawanimi taui yawai uvi‑goyo kenene wayahina. Nonova aviwavenemi deina, kadu vona panina wayahina anau‑vi‑avinimi aituhu aviyaivia tuta ataina wayahina idedewei deina, akanai apaina taui ai dewa‑yaiyai ivaniahei Kauvea wayahina. Iuna Yaubada vi‑nua‑dadaneka kadu honeka yawaika ahihinata wayahina, eha yawaika gawagawamina wayahina. 1Pi 1:15-16; Ebe 12:14. Wayahina, aituhu aviyaivia viwavene‑nana ivihahaiei, taui eha aitam onoto ya nuanua ivihahaiei, kate taui Yaubada ya nuanua ivihahaiei. Ka Yaubada tauna Nuana Ahihinata veneveneka. Luk 10:16; 2Ko 1:22.
Yaiai, Yaubada avaha viwavenemi nau‑wawanimi udewa‑vidovidohemi. Wayahina, eha nau‑wawaniai dewana wayahina aginuma wayahimia. Avaha dewana uanamanei ahiahina. Ioni 13:34. 10 Ika. Vona ahiahina, tau ekalesia habuhabui papani Masedonia nihenina udewa‑vidovidohei. Ka ataina ahidahidami dewana unꞌ‑awaehei na‑nata yawaimi nihenina. 11 Ka kadu aitamoata aitamoata wayahimia nau‑wawanimi udewa‑dadani yawaimi gomagomanina, eha uvi‑tana‑pununu. Ka aituhu itomi ami heta yami paisewa udune‑vi‑avini, uvidoha deina. Eha nau‑wawanimi mani tomotau yai paisewa uveimeye. Ka nonova avonemi, aituhu nimami wayahia upaipaisewa, uvidoha deina. Epe 4:28. 12 Ka aituhu udedewei deina, akanai auyewa aitamoata aitamoata wayahina yawaimi vivane pai dune ahiahina. Ka avi tuta taui eha tau ekalesia yawaimi ahiahina idudueyei, akanai inꞌ‑anamanemi itomi tomotau ahiahimi. Kadu aituhu udedewei deina, tuta tuta mani tomotau eha nau‑wawani ina‑ivaitemi yami maꞌ wayahina, kate itomi tau ekalesia aitamoata aitamoata wayahimia ami pata deina.
Kauvea Ya Mavi‑havine Wayahina
13 Yaiai, eha yama nuanua umamae mwagemwagemi tau aniga wayahi. Kate yama nuanua vona tunutunuhina unꞌ‑anamanei taui avaha inusi wayahi. Iuna eha yama nuanua unua‑vita wayahi, tomotaui eha mini‑havine ita‑vitumahane inua‑vita deina. 14 Itoka kavitumahanei Iesu anigea mini‑havine. Wayahina, kavitumahanei avi tuta Iesu na‑mavi‑havine tanopia, Yaubada yaiaka habuhabui na‑omanei, e tauna nui kadudueyei. Nonova taui ivitumahanei, ka tuta ataina wayahina avaha anigea iaino‑ainei. Rom 14:9; 1Ko 15:3-4, 12. 15 Ka yaka Kauvea ya vonana ahaehaeyemi. Avi tuta tauna na‑mavi‑havine tanopia, akanai tau ekalesia tupwai wayahikaia yawayawaika kamamaei a itoava auyewana wayahina. Kate itoka eha aka pata yaiaka avaha iaino‑ainei kaeta‑naoe, e ininika vovouna kavaniahe. Eha. 1Ko 15:51-52. 16 Dewaia a venavenau taina deina. Naona yaka Kauvea na‑opu‑me wahuma wayahina, ka tuta aitamoata wayahina movina ananina dewaia na‑veimeyei, ka kadu anelose habuhabui ai tau eta‑naonao tauna movina ananina wayahina vi‑hone, ka kadue Yaubada ya bwegigi na‑vaini ananina, e Tau Ito‑yavuha a tau vitumahana habuhabui avaha anigea iaino‑ainei imini‑havine. 17 Na‑iakwa, e aituhu aviyaivia wayahikaia yawayawaika kamamaei, itoka taui nui kavanevane wahuma, e habuhabuka you nihenina yaka Kauvea wayahina kanau‑hohona. Ka tauna nui kamaꞌ‑vavaha. 18 Wayahina, eha unua‑vita, kate viwavene‑nana unuanuani, ka vonana wayahina uvo‑vi‑vatumi kadu uvo‑vi‑dewa‑haiawimi.

4:3: 1Te 5:23; 1Pi 1:16.

4:4: 1Ko 6:13.

4:7: 1Pi 1:15-16; Ebe 12:14.

4:8: Luk 10:16; 2Ko 1:22.

4:9: Ioni 13:34.

4:11: Epe 4:28.

4:14: Rom 14:9; 1Ko 15:3-4, 12.

4:15: 1Ko 15:51-52.