2
Viwavenena Tunutunuhina Wayahina
Titusi, wamke nau‑wawanim viwavenena tunutunuhina eviwavenei, eha mani viwavenena. Nau‑wawanim ononotoi anani eviwavenei eha inim‑kavokavovo. Taui nau‑wawani yawai vi‑pai dune mani tau ekalesia wayahi. Ka nau‑wawani taui ai heta ai pata inini iveimeyei, eha idewa‑kavokavovo. Ka taui nau‑wawani yai vitumahana, kadu yai dewa‑vidovidoha, ka kadu yai toha‑vi‑anata aitonu toyoina imamaei. Ka wamke nau‑wawanim vaivine anani eviwavenei aitamoata deina. Taui nau‑wawani yawai ahihinata. Eha mani tomotau iapa‑goyogoyoe, kadu eha wainaV habuhabuna inimnim. Kate taui nau‑wawani natunatui dewa tunutunuhina iviwavenei. 1Ti 3:11. Aituhu taui yawai ahihinata deina, munia ai pata kadu taitai vavinei iviwavenei yai onoto kadu natunatui idune‑nuanuaiei aitamoata deina. Ka tavine‑vou nau‑wawani ai heta ai pata inini iveimeyei ahihinata. Taui nau‑wawani yai manua idune‑vi‑avini, kadu tenoke ipaipaisewa. Ka taui nau‑wawani yai dewa bigana, eha manimaninina, kadu nau‑wawani taui yai onoto yai vona ivi‑ateteyei. Aituhu yai dewa deinake, e mani tomotau eha ai pata Yaubada yana vona inꞌ‑apa‑goyogoyoe. Epe 5:22.
Ka dewa aitamoata deina, wamke nau‑wawanim tubuao evo‑vi‑vatui taui ai heta ai pata inini iveimeyei, eha idewa‑kavokavovo. Titusi, wamke me Kirete yai pai dune. Wayahina, aituhu avi dewa ededewei, wamke nau‑wawanim dewa ahiahina ededewei. Ka yam viwavenena aitamoata aitamoata nau‑wawani inꞌ‑awaehei aitamoata vivane vona tunutunuhina. Kadu aituhu avi tuta eviwavenei, yam tau vaneneha nau‑wawani inꞌ‑anamanei Yaubada yana vona eha aitam pai vi‑waipo. 1Ti 4:12. Kadu yam viwavenena nihenina yam vona nau‑wawani tunutunuhina ana noe. Iuna yaka nuanua mani tomotau eha ai pata vona bwagona aitamoata ivaniahe yam viwavenena nihenina. Ka aituhu yam viwavenena tunutunuhina ana noe, apaina am havia ini‑yauyau ivaniahei. Iuna taui eha ai pata aitam aviani goyona ivaniahe. Wayahina, taui eha ai pata inꞌ‑apa‑goyogoyoeka. 1Pi 2:15.
Nau‑wawanim tau paisewa‑kavokavovo eviwavenei taui nau‑wawani ai tau veimea ivi‑ateteyei dewa habuhabui wayahia. Tau paisewa‑kavokavovo nau‑wawani ai tau veimea ivo‑vi‑dewa‑haiawi, ka eha ivona‑nau‑pate wayahia. 1Ti 6:1. 10 Ka kadu tau paisewa‑kavokavovo nau‑wawani eha ivainau ai tau veimea wayahia, kate nau‑wawani tau veimea‑naia iviwavenei vivane taui ai pata ivitumahanei dewa habuhabuna wayahina. Aituhu idedewei deina, akanai yaka viwavenena Yaubada yaka Tau Ito‑yavuha wayahina ina‑ivaitei ana dune ahiahina. 11 Iuna am‑venena awawaehina Yaubada wayahina ito‑yavuha omanei wayahikaia. Ka Yaubada avaha yanꞌ am‑venena awawaehina tomotau habuhabui wayahia si‑vinꞌ‑omanei. 12 Ka am‑venena awawaehina tanoi viwaveneka, nau‑wawanika avi dewa Yaubada nau‑nikonikoiei, dewaia wayahia kavona‑nau‑pata, “Eha!” Kadu nau‑wawanika nuanua bagibagina ka goyona tanopia imamaei wayahia kavona‑nau‑pata, “Eha!” Kate itoka tau ekalesia aitamoata aitamoata nau‑wawanika aka heta aka pata ininika kaveimeyei, kadu nau‑wawanika tuta ataina wayahina yawaika tunutunuhina, Yaubada ya nuanua wayahika aitamoata deina. 1Io 2:16. 13 Iuna tuta ataina wayahina itoka tau ekalesia avaha nau‑iaiava kavaniahei Yaubada wayahina. Ika, tuta ataina wayahina itoka yaka nua‑vaniaha nui kapotapota a itoava Yaubada ya vona‑dabadaba wayahikaia kavaniahei wayahina. Yaka Yaubada Ahihi‑vainena vivane yaka Tau Ito‑yavuha Iesu. Ka ataina kapotapota tauna ya vinꞌ‑omana na didigana tanopia kadueyei. 14 Iuna Iesu ininina awaehei itoka wayahika. Ka tauna dewei deina, iuna ya nuanua dewa goyona habuhabui wayahia na‑hadanika, ka kadu ya nuanua itoka ya tomotau habuhabuka ahihikata, tauna deina. Ka aituhu vonana tunutunuhina ana noe, itoka yaka nuanua bagibagina dewa ahiahina kadedewei. Gal 1:4; NiT 19:5; V.V 7:6; Ese 37:23; 1Pi 2:9.
15 Akanai ka, nau‑wawanim viwavenena habuhabui taina eviwavenei. Ka wamke am veimea Yaubada wayahina mamaei, kadu Yaubada awaehem ekalesia‑naia eveimeyei. Wayahina, aveimeyem tau ekalesia evo‑vi‑vatui kadu evo‑vi‑tunutunuhi. Eha enꞌ‑awaehe aitam wayahia na‑dune‑opuem. 1Ti 4:12.

2:3: 1Ti 3:11.

2:5: Epe 5:22.

2:7: 1Ti 4:12.

2:8: 1Pi 2:15.

2:9: 1Ti 6:1.

2:12: 1Io 2:16.

2:14: Gal 1:4; NiT 19:5; V.V 7:6; Ese 37:23; 1Pi 2:9.

2:15: 1Ti 4:12.