ACTS
Saivira
1
Iesu ana Nonorayauna ba Kanuma Kaobaisiyena
Ae kapore Theophilus, yauku Luke kainaonai au buka kamonai, Iesu ana saibira ereonowana i dagui i wosewosei ba, i bibeyebeyena wai ereonowana a kirumi.* Luke 1:1-4 Yepo mara i botu wai i gae ku sapama. Ba muri yai ita gae ku sapama wai, Kanuma Kaobaisiyena ana maragatai ana apostle i bineisi wai, i kaobibeyebeyisi. I rabobo murinai ba kao 40 kamonai, ikesina mom keta pesarisi yai i rerematara kurisi, ba i beyisi kata kona wai yawayawasina, ba God ana basileiya i sisiyei kurisi. Maranai si kesanisi yabata si kamkam wai nikasike i kaotuneisi, “Jerusalem kega kona kasibau taveyei, ba koi potapota yepo, Tamaku puyo i kaobiyoyobani ba a wonimi wai ini porai kurimi.* Luke 24:49 John wai okowai i babataito, saba kao kega pesarisi murinai wai komi Kaunuma Kaobaisiyenai kona babataito.”* Matthew 3:11; Mark 1:8; Luke 3:16; John 1:33
Iesu i Gae ku Sapama
Maranai apostles Iesu yabata si kesanisi wai si toirubai, “Bada, kom karaku basileiya Israel biyisi kuna bere meyisi kona?”* Te nosinosi Iesu Jew biyisi ini naovisi i kesisi sini badeina meyisi.
Ba kurisi i wona, “Komi kao ba mara tama ikesina ana bibadana maragasina i tere naveyisi wai kega kona kuiri. Ba maranai Kanuma Kaobaisiyena ina botu kurimi wai maragata kona yauni, ba yauku kairaviku pipiya kurisi koni sisiya, Jerusalem kamonai ba Judea ereonowanai ba Samaria ai ba dobu tompipininai.”* Matthew 28:19; Mark 16:15; Luke 24:47,48 Nikona i sisiyei murinai wai si kinakinani ba God i yauna taveyei, i gae* Mark 16:19; Luke 24:50,51 ba guba kamonai i siwana.
10 Si gagawa si kita tupeni i gegae ku kaidamona ba yagiyagina wata sebasebare ruwamo gara poepoesi yai si kau bunaga ba parisi yai si bimsiri. 11 Ba si wona, “Galilee sebasebare, awaika kairavina nina ko bimsiri ba ko gagawa ku sapama? Niko Iesu, gwabimi yai God i yauna taveyei i gae ku sapama wai ketana kesaninai yebo kona kinani ina veramaga.”
Judas Wasana
12 Damanina ba apostle Olive koyanai si veramaga ku Jerusalem, kata si yewo wai kana rabarabana kilometre kesana rubana. 13 Maranai si verakasibau wai, si riu ku yove ba si gae memena si mamana wai ku gawarina. Ba iyabosi wata nai si mamana wai kona, Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew ba Mathew, Alphaeus natuna sebare James, Simon Zealot biyina Zealot wai Jew biyisi kega asi waina Rome biyisi siti badisi. ba, James natuna sebare Judas yebo yabata. 14 Kosi ereonowasi mamanina namai si kesanisi ba si rupari, bibaine ba Iesu sinana Mary ba warewaresina yabata.
15 Ba kosi marasi yai bigeruwana biyisi asi 120 rubana kamosi yai ba Peter i bomsiri ba i sisiya, 16 i wona, “Warewaresiku, God wonana wai bisuwona ina tupuwa Kanuma Kaobaisiyena, matapa naki David kawanai Judas kairavina i sisiya, kata i wawana wai Iesu si patumi. 17 Kona wai ata pipiya kesana ba kamoti yai i saibisaibira.”
18 Ba kona ana goyona maisana i yauni wai tano i gimoni, ba namai gayaminai i nao i peku ba siyana i kwata wai kamokamona i tamosewasewa. 19 Ba pipiya ereonowasi Jerusalem kamonai niko sisiya si nonori wai asi gamo ai kupurina si yorei, Akeldama, kona basuna wai tara tanona.* Matthew 27:3-8
20 Damanina Peter i wona, “Nikona Salamo kamonai si kirumi si wona,
‘Kata kona gawarina wai ina kwebu,
ba kega kesana kotoi namai ina mana.’* Psalms 69:25
Ba ‘pipiya bauna kana gawara ina yauni ini bada.’* Psalms 109:8
21 Kona kairavina sebare kesana kamoti yai niko mara veoromina Bada Iesu yabata ta mana ba ta yewo neubuwa wai, kona tana binei kata Judas kana gawara ina yauni, 22 ba John i babataito imaranai i dagui, ba i botu karaku ba i yauna taveyei ku marana. Kotoi wata tana binei wai kona yabata Iesu ana bomsiri menina tani mamatarei.”
23 Kata sebasebare asi ruwamo si bineisi, Joseph si yoreyorei Barsabbas (yebo si kuiri kata kona Justus) ba Matthias. 24 Damanina ba si rupari, “Bada kom pipiya ereonowasi nuwanuwasi ku kuira. Ki beyikai kata nikosi pipiya ruwamo kamosi yai mekona ku binei, 25 kata niko apostle saibirina Judas i sumarei ba i nae ana ku aba mamana wai ina yauni.” 26 Damanina aba binebine bi yakwarina si yakwarei wai Matthias si binei kata i botu Iesu ana apostle kana bi 12.

*1:1: Luke 1:1-4

*1:4: Luke 24:49

*1:5: Matthew 3:11; Mark 1:8; Luke 3:16; John 1:33

*1:6: Te nosinosi Iesu Jew biyisi ini naovisi i kesisi sini badeina meyisi.

*1:8: Matthew 28:19; Mark 16:15; Luke 24:47,48

*1:9: Mark 16:19; Luke 24:50,51

1:13: Zealot wai Jew biyisi kega asi waina Rome biyisi siti badisi.

*1:19: Matthew 27:3-8

*1:20: Psalms 69:25

*1:20: Psalms 109:8