MARK
Buka Kaobaisiyena Mark i Kirumi wai
Wonaberena
Wara gairena Mark kaobaisiyena i kirumi i wona, “God Natuna Iesu Keriso kona, Wara Gairena. Iesu kona maragata ba wose biyina.”
1
John Babataito Biyina ana Rumamara
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Jhn 1:19-28)
Nikona wai God Natuna, Iesu Keriso warana gairena dagudaguna. Peroveta Isaiah i kirumi wai nanakasike,
“God i wona, ‘Au kawariyonayona ani porai ini nao,
am keta ina bobunagi.’
Sebare kesana kupura momnai e paraparara,
‘Bada kairavina, keta ko bobunaga!
Ba totorinai ina yewo.’ ”* Isaiah 40:3
Kata John kupura momna i babataito, ba pipiya i wonewonisi, “Ami piragagoyosi ai koi nuwabirabira, ba kona babataito wai God ami piragagoyosi ina notataveyisi.” Judea biyisi ereonowasi ba Jerusalem meyagina pipiyisi ereonowasi si kasibau si nae John kurina, ba Jordan okowinai asi piragagoyo si tombaubaunisi ba si babataito. Ba John kana gara wai camel sini korokoronai si wosei, wai i kotei, ba abapayapayaya kwapirina i kikiruwei, ba kana kam sidim ba dudau i kamkam.
Pipiya kurisi i raumamara i wona, “Sebare kesana muriku ai ina botu kona wai i maragata saki kega bage yauku, kega gaireku ba ata borunoma kana kae sumasuma ata tombaunisi. Yauku okowai a babataitoimi, saba kona wai Kanuma Kaobaisiyenai ina babataitoimi.”
Iesu ana Babataito ba ana Ruruba
(Mat 3:13–4:11; Luk 3:21-22, 4:1-13)
Kona maranai, Iesu Nazareth meyagina, Galilee kupurinai i botu, ba John Jordan okowinai Iesu i babataitoi. 10 Ba Iesu okowai i rupaira i gegae ku tepa, ba sapama i kitai i tamotatara ba Kanuma Kaobaisiyena kinanina bage bunebune i gaigakira kurina. 11 Ba gamo sapamai i wona, “Kom Yauku natuku au nuwayauyauna kom ai ba a binuwagaire.”* Psalms 2:7; Isaiah 42:1; Matthew 12:18
Satan Iesu i Rurubai
12 Ba yagiyagina wata, Kanuma Kaobaisiyena i naovei i kasibau ku kupura momna. 13 Ba namai garagara aba payapayaya yabata si mana kao 40, ba Satan i botu i sakariyei. Ba God ana aneya si botu si baisi.
Iesu Banobanota Biyisi i Yorisi
(Mat 4:12-22; Luk 4:14-15, 5:1-11)
14 John si tere riuwei ku patuma yovena murinai, Iesu i veramaga ku Galilee ba God warana gairena e botubotu wai i rumamarei. 15 Ba i wona, “Mara i botu, ba God ana basileiya i neratui! Koi nuwabirabira ba wara gairena koni geruwei!”* Matthew 3:2
16 Kao kesana Iesu Galilee torenai i yewo i nenae, ba Simon waresina Andrew yabata i kinanisi sewari si bigarui kairavina kosi wai banobanotisi. 17 Iesu i wonisi, “Ko botu kona kibiku ba yauku ani beyebeyeimi mekabage pipiya kona konaisi.” 18 Ba yagiyagina wata asi sewari si sumarei ba si kibi.
19 I yewo i nae yoginaikei ba Zebedee natunatuna James ba John i kinanisi, wakai asi sewari si yanuyanumi. 20 Iesu i yorisi wai yagiyagina tamasi Zebedee ana saibisaibirisi yabata si sumarisi ba kona si kibi.
Iesu Kanuma Goyona i Kasibauni
(Luk 4:31-37)
21 Ba si nae ku Capernaum, ba Sabath marana i botu wai Iesu ku dugu yovena i riu ba bibeyebeyena i dagui. 22 Ba pipiya iyabosi ana bibeyebeyena si nonori wai si wareyei, kairavina ana bibeyebeyena ere maragasina kega bage kairuwana bibeyebeyena biyisi rutanisi.* Matthew 7:28,29
23 Kona maranai, sebare kanuma goyona i bonuwei wai i riu ku Jew biyisi asi ku dugu yovena ba i para, 24 “Iesu Nazareth biyim, a kuirim kom kotoi, kom God ana kawariyonayona kaobaisiyem, awaika ke wiwaini kuna wosei kurikai, ku botu kuna kasibigoyonikai kona?”
25 Saba Iesu kanuma goyona i kaotunei i wona, “Kawam e pota, ba nao sebare ke kasibau taveyei!” 26 Kata kanuma goyona ere yagisina sebare i gusui, ba ere paraparana i kasibau taveyei.
27 Ba pipiya tupasi si wareyei, ba si dagui si bikaoboneyana, “Niko awaika, bibeyebeyena wauna kona? Niko sebare maragata karinai wai kanuma goyogoyosi e kaotuneisi wai te bosisirei.”
28 Ba Iesu warana yagiyagina wata Galilee kupurina ereonowana i bonuwei.
Iesu Pipiya Pesarisi i Yawasisi
29 Maranai Jew biyisi asi dugu yovena si kasibau taveyei wai, yagiyagina wata James ba John yabata si nae Andrew ba Simon asi ku yove. 30 Ba Iesu i verakasibau wai si wonei, kata Simon rawana wasikena i gubaga saki ana gawarai i dudauwa. 31 I nae kurina, yarona i yauni, ba i taina bimsiri wai i yawasa, ba i dagui i bosaibirisi.
32 Kona rabisinai kao i gakira murinai, pipiya gubagubagisi ba iyabosi kanuma goyogoyosi kamosi yai ereonowasi si yaunisi si botu Iesu kurina. 33 Ba pipiya pesarisi nao meyaga kaikaponai yove naonai si gaenisi. 34 Ba Iesu kasi gubaga bubausi yai i yawasisi, ba kanuma goyogoyosi pesarisi i kasibaunisi. Ba kanumisi kega i damainisi kata awaika siti sisiyei kairavina si kuiri kona wai kotoi.
Iesu Galilee yai i Rumamara
35 Maratom didibarinai muri yai mara ita ru yasegana, Iesu i sikwana ba yove i kasibau taveyei. Ba i nae kupura momnai ba namai i rupari. 36 Saba Simon turaturana yabata si kasibau kona si nuwenuweni. 37 Ba si panani wai si wonei, “Pipiya ereonowasi kom te nuwenuwenim.”
38 Saba Iesu i kaobeyisi i wona, “Tana nae ku meyaga mutusi, kosi yebo kamosi yai ana rumamara. Kona kairavina a botu.” 39 Kata Galilee kupurina i yewo roboisi, Jew biyisi asi dugu yovesi kamosi yai i rumamara ba kanuma goyogoyosi i bikasibaunisi.* Matthew 4:23, 9:35
Sebare Leprosy i Yauni
40 Sebare kesana leprosy sininai ba i botu Iesu kurina, i maere sogasoga ba i baba tupetupeni kata iti baisi, i wona, “Am waina wai kuni yawasiku.”
41 Iesu nuwanuwana i poya sakiyei, ba i bororona i borubai ba i wonei, “Au waina, ke yawasa!” 42 Yagiyagina wata leprosy i kasibau taveyei, ba sebarena i yawasa. 43 Damanina ba Iesu sisiya padapadana i berei ba i pora taveyei. 44 Ba Iesu i wona, “Kega kesana kotoi ketai kuna wonei, saba totorina ke nae priest kurina ba ikesina sinim ina kinani, ba ereonowasi sini geruwei kata kom ku yawasa wai, ke nae Moses puyo i wonei wai nanakasike ke puyobunuwa.”
45 Saba sebarena i nae ba kupura tupana i sisiya neubuwei wai koroto si kuira roboi kairavina kega rubana Iesu debai ita kasibau ku meyaga ba i ma taveyana, saba pipiya memei wata si mamana wai ereonowasi si botubotu kurina.

*1:3: Isaiah 40:3

*1:11: Psalms 2:7; Isaiah 42:1; Matthew 12:18

*1:15: Matthew 3:2

*1:22: Matthew 7:28,29

*1:39: Matthew 4:23, 9:35