11
Egypt Biyisi Kasi Rabobo
Damanina ba Bada Moses kurina i wona, “Yauku, Pharaoh ba Egypt kupurina ana kasibigoyana meyei, kona murinai Pharaoh niko kupurai ina boterimi kona nae, ba ina wosei wai ini su kwabina taveyimi. Israel biyisi ereonowasi ko wonisi kata, maturaturasi Egypt biyisi sebasebare ba bibaine sina wonisi kata sawara silver ba gold yai si wose wai sina berisi.” Kata Bada, Egypt biyisi i wosisi wai, Israel biyisi si kamyosukuvisi, ba Egypt kamonai Pharaoh ana babada ba pipiya mom yebo Moses si bokuwayena sakiyei.
Kata Moses i wona, “Bada nikasike i wona, ‘Pom basunai Egypt kupurina tupana ana verabauni. Egypt kamonai natunatusi sebasebare, si tupuwa kainao wai ereonowasi sina rabobo. Pharaoh yebo natuna iyarokona yabata, taupauma asi aba makimakirai e mamana wai, ba aba saibisaibira wasikena aba gudaguda nimanai kona natuna iyarokona ba aba payapayaya manamisi si nao si tupuwa wai ereonowasi yabata. Kata namai Egypt kamonai wai tou rasarasa ina rakata saki kega meyana nanakasike i tupuwa, kona murinai ina tupuwa mena. Saba Israel biyisi kamosi yai, wai kega kukou, pipiya kona abapayapayaya ina kokonisi. Ba nikonai kuiri kata Bada mekabage Egypt biyisi ba Israel biyisi e totonisi.’ Nikosi Egypt babadisi sina botu kuriku ba naokuai sini maere sogasoga ba sina wona, ‘Ko nae, am pipiya tebi sununurim wai yabata!’ Kona murinai yauku ana nae.” Damanina ba Moses ere yagisina taupauma i sumarei.
Ba Bada, Moses kurina i wona, “Karaku wata taupauma kega am sisiya ina nonori wai au kiyakiyaya mutusi Egypt kamonai pesarisi ana wose.” 10 Moses ba Aaron kiyakiyaya pesarisi taupauma naonai si wose, saba Bada taupauma nuwanuwana i badobadoi wai Israel biyisi kega i boterisi Egypt si kasibau taveyei.