12
Baisaubona Kamna
Ba Israel biyisi Egypt kupurinai si mamana, ba Bada Moses ba Aaron kurisi i wona, “Niko nawaravi wai ko wosei, bodu dagudaguna kana nawaravi kairavimi. Israel biyisi ereonowasi ko wonisi kata niko nawaravi, kao kana bi 10 kamonai wai sebare kesana rakaraka kamonai yove nununai, sheep wotuna ina yauni kanina kairavina. Ba rakaraka kega pesarisi ba aba payapaya kega tupana sina kam roboi wai rakaraka kesana maturaturasi gwabisi yai sina kam yabata. Aba payapaya sini kodei rakaraka nununai mekabage te kamkam wai nanakasike. Ba aba payapaya kona binei wai sheep sebare, kona goat kana bodu kesana, ba kega ere purupurukanina. Niko aba payapaya ko pota kabitamni yepo kao 14 niko nawaravi kamonai. Ba Israel biyisi ereonowasi asi sheep kona goat wotuna rabisi ina pompom wai sini kasibunuwana. Kosi tara mutuna sina yauni ba yove memena siyauwa si kam wai, matam ketasi parisi, ba tepasi, sini rupakipaki. Kona pomnai siyauwa keyamai sina sowo matagi ba sinamona kawasi kwarikwarina ba bread kega yeast yabata sina kani.
 
11 Nikasike niko kam kona kani, komi koni gara kabitam, kami kae sumasuma kona kote ba nimami yai wai ami ruwakuna. Kona kam yagiyagina kairavina nikona wai Bada ana Baisaubona Kamna.
12 Kona pomi nai yauku Egypt ana yewo roboi, sebasebare ba aba payapaya iyarokosi ani kasibunuwana. Ba Egypt biyisi asi god ereonowasi ani buibuiyisi, kairavina yauku wai Bada. 13 Ba tara ami matamketai ini mamatara kata komi wai namai ko mamana ba maranai ana kitai wai ani subonei. Maranai Egypt ana ravi wai komi kega nuwapoya ina borubaimi.
14 Niko kaona wai komi kona bosirei kata kimta murinai te botubotu wai sina kam bibitaba sini nuwagaire ba sina poraga Bada kurina, ba niko kaotunetune maragasina ina madamana.
15 Kata kao 7 kamonai bread kona kamkam wai kega yeast yabata. Ba kona kaonai ami yove yai yeast ko taura sairana, ba kotoi wata bread yeast yabata poraga kamonai ina kani wai, Israel kamonai koi pora taveyei. 16 Ba yebo kona kaonai ba kao 7 murinai dugu kaobaisiyena kona yauni, kega nikosi kao ruwamo kamosi yai saibira kesana kona wosei saba kam wata ko bobunagi. 17 Niko kaonai wai Bread Kega Yeast Yabata Poragina ko wosei ba ko kam bibitaba, koni nuwagaire kata nikona ini mamatara Egypt kupurinai ami bokwarakwara kamonai au rabaimi a kasibauwimi. Niko kaonai poragina kimta nununai ko wosei mama damanina ina mana kata au kaotunetune maragasina.”
 
21 Damanina ba Moses, Israel warawaraetesi iru notuwanisi ba kurisi i wona, “Ko nae yagiyagina ba Baisaubona aba payapayayisi ko bine ba koi kasibunuwana ami rakaraka kairavisi. 22 Ba keyama hyssop ragaragana si gedowi wai tara kabomai e mamana wai ko kutubi ba tarana mutuna matamketa yatasi ba parisi koi rupakipaki. Kega kesana kotoi matam ketai ina rukasibau yepo mara ina tom. 23 Maranai Bada kupura ina riu roboi Egypt biyisi ravisi kairavina wai matam ketai, tara ina kinani wai kona yovena ini subonei ba, rabobo aneyina ini taraparanimi kata kega ami yove ina riuni ba ini kasibunuwanimi.* Hebrews 11:28 24 Nikosi kao bibeyebeyena ko yauni kata kaotuntune maragasina mama damanina komi ba natunatumi muri yai yabata. 25 Maranai kona riuriu Bada kupura i kao biyoyobani i na berimi wai niko poragina ko bokikisi ami puyobunuwa Bada kurina. 26 Ba maranai natunatumi sina toirubaimi, ‘Niko awaika poragina?’ 27 Kata ko wonisi, ‘Nikona wai Baisaubona puyobunuwina Bada kurina, kairavina kona pominai Israel biyisi asi yove Egypt kamonai i subonisi, ba ata rakaraka i gegenuwanisi. Ba Egypt biyisi i kasibunuwana.’ ” Damanina ba pipiya ereonowasi si rudune si gakira ba Bada si bopepetei.
28 Ba Israel biyisi mekabage Moses ba Aaron si kaotuneisi wai nanakasike si wosei.
Sebasebare Iyarokosi si Rabobo
29 Ba pom basunai Bada Egypt biyisi natunatusi iyarokosi, ba Pharaoh natuna yarokona, taupauma asi aba makimakirai e mamana wai, ba patuma yovena tano kamonai aba patupatuma natuna iyarokona ba aba payapaya manamisi natunatusi iyarokosi ereonowasi yabata i kasibunuwana. 30 Ba Pharaoh, ana babada ereonowasi ba yebo Egypt biyisi ereonowasi si bomsiri, wai tou rasarasa i rakata saki Egypt kamonai kona pominai, basuna rabobo wai kega yove kesana i vera taveyei.
Israel Egypt si Kasibau Taveyei
31 Ba kona pominai Pharaoh Moses ba Aaron i yorisi si botu ba i wona, “Ko nae! Au pipiya ko boterisi, komi ba Israel biyisi, ba koi baba kairavina wai, Bada ko bopepetei. 32 Ami aba payapayaya manamisi ko yauna ba ko wona wai, ko nae, ba yauku yebo koi gaireniku.”
33 Egypt biyisi, Israel si ru bisasarisi kata siti yagiyagina ba kupurina siti sumarei si wona, “Muri yai ba ereonowakai kana rabobo!”
 
37 Israel biyisi Ramese si kasibau taveyei ba si nae ku Sukkoth mena. Kosi sebasebare wata ereonowana asi 600,000 rubana kaesi yai si yewo, ba bibaine ba pipiya gunaguna wai kega si baiyavisi. 38 Pipiya pesarisi yabata si nae, ba yebo aba payapayaya yabosi pesarisi, cow ba sheep yabata. 39 Ba Egypt kamonai flour kega yeast yabata si botuwana wai bread dubidubisi si kapuna kasi tamasina. Basuna si sasarisi wai kega si bobunaga kata bread kega yeast yabata sita kapuna ba Egypt si kasibau taveyei.
40 Israel biyisi Egypt kamonai si mana wai bodu 430 rubana.* Genesis 15:13; Galatians 3:17
Baisaubona Biyoyobanina
43 Ba Bada Moses ba Aaron kurisi i wona, “Nikona wai Baisaubona kamna biyoyobanina: Dam tumana kega niko kam sina kani. 44 Abisiri yai aba saibisaibira kona gimoni wai sinina ko bonai wai niko kam ina kani. 45 Ba meo dam tumana saibisaibirina nina e mamana ba kega ko gimoni ba i botu e bobagibagi wai niko kam kega ina kani. 46 Niko kam wai yove kamonai sina kani ba siyauwa kega kona kabari ku matara ba kega sirikena kesana kona kasikotobi.* John 19:36 47 Israel ereonowasi Baisaubona kamna sina kam binuwagaire.”

*12:23: Hebrews 11:28

*12:40: Genesis 15:13; Galatians 3:17

*12:46: John 19:36