15
Moses ba Miriam kasi Tabora
Dama ba Moses ba Israel biyisi niko tabora Bada kurina si tabori:
Bada kurina ana tabora basuna,
kona kaidamo sakina.
Horse ba geru pipiyina
i ru kasi paiyisi ku enaga.
Bada kona au maragata ba kau tabora
Kona au bibiyawasina, kona wai au God.* Psalms 118:14
Ba ana bokabakabari
Kona wai tamaku ana God, ba ana bogegeyei.
Bada wai abiabiyina;
Kana waba wai Bada.
Pharaoh ana chariot ba ana abiabiyisi
i kasi paiyisi ku enaga.
Pharaoh ana abiya babadisi kaimatanisi
Enaga Tarataranai si toma bunuwa.
Boga dumaduma i tarasowoisi;
Akima rutaina si rukwauruba ku raguna si gakira.
 
Yaro kasaum Bada wai,
maragata sakina, biwareyena kabakabana.
Yaro kasaum Bada wai,
abiya e kasikasi bimosarisi.
Am maragata biwareyena kabakabana kamonai
iyabosi si gebeyimi wai kui garu kireisi.
Am yagisi rugweyaurina i kasibau;
ba gwanewa rutanisi i kara pupunisi.
Enaga ku baina tatabi
ba i gaeni i gae saki.
I msi totora bage papa;
Ba okowa ragu boga basunai i bopadapada.
 
Ba abiya i pasa i wona,
‘Ana vera nunurisi, ba ana taina tawanisi.
Ba asi mariya ani kodei;
au waina wata sawara ana yauna
Au seri ana yauni
ba yaroku maragasinai ani tara bunuwanisi.’
10 Saba kom Bada am yasibe ku baini,
ba enaga i tarasowoisi;
si rukwauruba bage kawakari bitana
yoyo kaikapo sakina kamonai.
 
11 Bada, god kesana kom rutainim?
Kotoi kom rutainim
biwareyim ba kaobaisiyem,
Maragata sakim ka kumakumarim
Wose kaimasavisi ke wosewose.
12 Nima kasaum ku kotoi
ba kam abiya tano i tonanisi.
 
13 Am nuwayauyauna kega kakabinai kuni naovikai
ba am pipiya kui yawasisi wai.
Am maragatai kuni naovisi
am ku aba mamana kaobaisiyena.
14 Dam ba dam sina nonori ba sina kiroro
Philistia biyisi sini nuwagoyo.
15 Ba Edom kaikaiwabo nagara ina bobunuisi
Moab babada sina kiroro sini pokipokiyisi
Canaan biyisi asi maragata ina kakaba.
16 Kiroro ba nuwa kairagaraga ini bonuvisi.
Yarom ana maragatai
sini msiri bage akima
yepo am pipiya sina tupa saira, Bada,
yepo ku gimonisi wai sina tupa saira.
17 Kuna botuvisi ba kuna terisi
am buderi koyanai.
Gawarina, O Bada, ku wosei am aba mamana
gawara kaobaisiyena Bada nimami yai ku bowai.
18 Bada ini taupauma damana.”
Miriam kana Tabora
19 Israel biyisi enaga kamonai tano gasarinai si yewo. Saba maranai Pharaoh ana horse ba chariot pipiyisi si riu ku enaga wai Bada okowina i neveramagei ba i kutubisi.
20 Ba peroveta Miriam, Aaron nobuna ana retoreto i yauni ba bibaine si kibi wai asi retoreto si yauna si biyakwarana ba si rikuriku. 21 Ba Miriam kurisi nikasike i tabora:
 
Bada kurina ko tabora,
Kaidamonai tana bogegeyei.
Kata horse ba pipiyisi yabata
i kasi paiyisi ku enaga mena.”
Marah ba Elim Okowisi
22 Damanina ba Moses Enaga Tarataranai Israel biyisi i naovisi si nae ku Shur kupura momna. Kao tonu kupura momnai si wagawaga wai kega memena okowa si panani. 23 Maranai si botu ku Marah wai okowina kega rubana ba sita tomani kairavina okowina wai kawasi kwarikwarina. (Kona kairavina si yorei Marah.) 24 Pipiya si gwini Moses kurina si wona, “Awaika kana toma?”
25 Moses bibaita kairavina wai Bada kurina i tou ba Bada keyama ragana yoginaikei i beyei ba keyamina i garu kirei ku okowa wai okowina tomanina i gaire. Ba namai Bada i yoyobanisi ba kairuwana kairavisi i wosei ba yebo i rurubaisi. 26 Ba i wona, “Bada ami God gamona kona nonora kabitamni ba gairena matanai kona wosei ba kairuwana ba ana kaotunetune kona bokikisi wai Egypt biyisi gubaga a berisis wai kega ana berimi, kairavina Yauku Bada ami bibi yawasina.”
27 Damanina ba si botu ku Elim, memena okowa busibusirisi asi 12 ba palm keyamisi asi 70 temamana wai, ba namai okowa parinai si kwanatu.

*15:2: Psalms 118:14