16
Manna ba Aririta
Kao 15 ba nawaravi bairuwainai Egypt si sumarei murinai, Israel biyisi ereonowasi Elim yai si tauya ba si botu ku Sin kupura momna, ba kona wai Elim ba Sinai basusi yai. Israel biyisi ereonowasi kupura momnai Moses ba Aaron kurisi si gwini. Ba Israel biyisi si wona, “Namai Egypt kamonai Bada yaronai kata rabobo mom! Kairavina namai wai siyauwa nausi ba kam yabata ka ma bisubibirana, ba ama wainai wata ka kamkam. Saba ku botuvikai niko kupura momnai kam soyana ina bobunukai.”
Damanina ba Bada Moses kurina i wona, “Yauku kam sapamai kusana rutainina kairavimi ani porai ina gakira.* Psalms 78:24; John 6:31 Kao patepatena pipiya sina kasibau kam kona kaona, rubana wata sina utubitaura. Ba nikasike ana rurubaisi ba ana kinani kata au kaotunetune maragasina te kibikibi kona kega. Ba kao 6 kamonai kam sina utu bitaura ba sina bobunagi wai kao ruwamo rubana.”
 
11 Damanina ba Bada Moses kurina i wona, 12 “Yauku Israel biyisi asi gwini a nonori. Ke wonisi, ‘Rabisi pompom ai siyauwa kona kani ba didibarai wai kam kona kam siyabagi. Ba kona kuiri kata Yauku Bada ami God.’ ”
13 Kona rabisinai aririta si gakira asi basekwa si bonuvi ba, didibarai wai yawara i gakira asi basekwa i subibiri. 14 Maranai turuba i netaveyei, wai sawara nenanenasi ba dubidubisi ba poepoesi bage isara kupura momna tanona, i bonuvi. 15 Maranai Israel biyisi si kinani wai si kaoboneyana si wona, “Niko abi awaika?” Kairavina kosi kega si kuiri kata kona abi sawara.
Ba Moses kurisi i wona, “Nikona wai kam, Bada i berimi kanina kairavina.* 1 Corinthians 10:3 16  Bada nikasike i kaotunetune: Kesakesasike wata rubanai ina utubitaura, rakaraka kamonai pipiya kesana, litre ruwamo rubana ina yauni.”
17 Israel biyisi mekabage si wonisi wai si wosei; mutusi si utubitaura saki, ba mutusi wai kega. 18 Ba maranai si rubai wai, kotoi i utubitaura saki wai kega i yauna saki, ba kotoi kega i utubitaura saki wai,* 2 Corinthians 8:15 ereonowana rubana kesanina wata si yauni. 19 Damanuna ba Moses kurisi i wona, “Kega kotoi kamna ina terei ina mamaratom.” 20 Saba mutusi Moses ana sisiya kega si nonori wai, si botaura si mamaratom si puwata wai motamota si yowa, ba si dagui si pagapaga. Kata Moses i yagisi kurisi.
21 Didibara patepatena rakaraka kesakesasike wata asi wainai si biutubitaura ba kao i gegae i boborabora wai, mekona si ma boterei wai ibi okowa. 22 Kao 6 kamonai pipiya ereonowasi 4 litre rubana si utubitaura pipiya kesana kairavina. Ba pipiya asi babada ereonowasi nikona kairavina, si botu Moses si wonei, 23 ba kurisi i wona, “Nikasike Bada i kaotunetune: Kata maram wai biyakam kaona kaobaisiyena, kona kairavina, karaku ami waina awaika kona gibu wai, ko gibu ba awaika koni tabi wai koi tabi.* Exodus 20:8-11 Ba awaika wata kona ma boterei wai, maram kairavina ko tere sirei.”
24 Kata Moses i kaotunetuneisi, ba si tere sisirana si mamaratom wai, kega si paga ba motamota kega si yowa. 25 Moses i wona, “Niko kam wai karaku nina ko kani, basuna karaku wai Sabath, Bada kurina ba kega memena kam tano ai kona panani. 26 Kao 6 kamonai koni utubitaura, saba kao kana bi 7 wai Sabath, ba tano ai kega kam kesana kona panani.”
27 Bagunai wata kaotunetune si nonori, saba pipiya mutusi kao 7 kamonai si kasibau siti utubitaura saba si kinana kabakaba, kega kesana si panani. 28 Damanina ba Bada, Moses kurina i wona, “Mara biyamo, au kaotunetune ba kao bibeyebeyena kona nonori? 29 Kega nuwanuwami ina wapa kata, Bada Sabath komi kairavimi i berimi, kata kao 6 kamonai kam kao ruwamo rubana e bereberimi. Ba pipiya ereonowasi kao kana bi 7 wai, kega yove sina kasibau taveyei.” 30 Kata pipiya kao 7 kamonai kega si bagibagi ba si yakam.
31 Kata Israel biyisi kamna si yorei manna. Kona kinanina bage coriander pesina rutainina ba kanina damina bage wafers ba manigewa yabata si wosei.
 
35 Israel biyisi manna bodu 40 si kam bonei yepo si verakasibau ku Canaan kupurina.* Joshua 5:12

*16:4: Psalms 78:24; John 6:31

*16:15: 1 Corinthians 10:3

*16:18: 2 Corinthians 8:15

*16:23: Exodus 20:8-11

*16:35: Joshua 5:12