5
Damanina ba Bada Joshua kurina i wona, “Karaku Egypt patuma sinimayina a kasikasipupuni.” Kona kairavina niko kupura kana waba Gilgal ba karaku patana te yoreyorei Gilgal.
10 Kata Israel biyisi Gilgal siru basekwa Jericho guburinai, ba rabisi yai kao kana bi 14 ba nawaravi dagudagunai Baisaubona Kamna si wosewosei.* Exodus 12:1-13
Baisaubona Canaan Kupurinai
11 Mara itom Baisaubona Kamna murinai kupurinai grain si boyauna ba si kapukapuna ba bread kega yeast yabata si kani. 12 Niko kam si kanikani ba mara i tomtom wai manna i kakaba ba Canaan kupurinai awaika si bobaoni wai kona si kani.* Exodus 16:35
Damanina ba Joshua ba Israel biyisi Canaan kupurinai sepinai ba i nae ku sepina yabata si abiya. Kosi pipiya namai si kasibunuwana saba mutusi si gegenuwisi ba si ma yabata. Damanina ba Joshua kupura Israel asi dam kamosi yai i yapara owaowa. Ba kata si nae kosi yaparisi bubausi yai Canaan biyisi meyaga si bowa wai namai si mana. Bodu pesarisi si kakaba ba Joshua Israel biyisi iru notuwanisi.

*5:10: Exodus 12:1-13

*5:12: Exodus 16:35