24
Baidamanina Maragasina si Waubirai
Damanina ba Joshua Israel biyisi asi dam nununai Shechem meyaginai i runotuwanisi. Ba wara i porapora asi magumagura, babada, bibuibuya biyisi ba abiya babadisi sita botu God naonai si gaenisi.
Ba Joshua pipiya ereonowasi kurisi i wona, “Bada Israel biyisi asi God nikasike i wona, ‘Matapa naki tamatamami naki, Abraham ba Nahor tamasi Terah yabata Euphrates okowina sepinai si mamana ba god mutusi si bopepetisi. Ba yauku tamami Abraham kupura okowa sepinai a yauni ba Canaan kupurinai wata ai naovei* Genesis 12:1-9 ba natuna Isaac kamonai ana rakaraka pesarisi a berei.* Genesis 21:1-3
 
13 Kata kupura a berimi wai tano kega ko baoni ba meyaga kega ko bowai, saba kamosi yai ko mamana ba vine ba olive keyamisi kega ko bao ba kamsi ko kamkam.’
14 Karaku Bada ko kumarei ba nuwanuwami tupanai ko bosaibiri. God mutusi nosinosimi Euphrates okowina sepinai, ba Egypt kamonai si bopepetisi wai koi garugaru, ba Bada ko bosaibiri. 15 Saba Bada bosaibirina sinimi ina kai wai, karaku niko kaonai kairavimi ko binei kata kotoi kona bosaibiri, abisiri yai god mutusi okowa sepinai nosinosimi si bosaibirisi wai, kona Amori biyisi asi god, asi kupurai ko mamana wai kosi. Saba yauku ba au rakaraka wai Bada kana bosaibisaibiri.”
16 Damanina ba pipiya si kaobeya, “Yakai kega rubarubana Bada kana boterei ba god mutusi kana bosaibisaibirisi! 17 Yakai Bada ama God ikesina Egypt kamonai tamatamakai yabata patuma kupurinai i uraba kasibauwikai, ba kiyakiyaya kaikaposi mataki ai i wose. Kona dam ba dam kamosi yai ama wagawaga ereonowanai i pota kabitamnikai. 18 Ba Bada naoki ai dam pesarisi i kwabinisi si kasibau, nanakasike Amori biyisi kupurinai si mamana wai, ba yakai yebo Bada kana bosaibiri basuna kona wai ama God.”

*24:3: Genesis 12:1-9

*24:3: Genesis 21:1-3