17
Okowa Akimai Iru Busibusira
Israel korotona ereonowana Sin kupura momna si kasibau taveyei, ba kupura nununai si bowagawaga neubuwa Bada i kaotuneisi wai nanakasike. Ba Rephidim yai asi basekwa si bowai, saba namai wai okowa kega ba pipiya sita toma. Kata Moses yabata si kawapata ba si wona, “Okowa ke berikai kana toma.”
Saba Moses i kaobeyisi, “Awaika kairavina ko bikawapatiku? Ba awaika kairavina Bada ko raurubai?”
Ba pipiyisi kamyosi si puru saki wai Moses kurina si gwini si wona, “Awaika kairavina Egypt kamonai ku urabaikai nikei ba natunatukai ba ama aba payapaya yabata nina kamyokai sini puru ba kana rabobo?”
Damanina ba Moses i tou Bada kurina, “Yauku abi awaika ana wosei nikosi pipiya kurisi? Kosi te bobunaga kata akimai sina raviku.”
Bada Moses i kaobeyei, “Pipiya naosi yai, ki nao ke nae ba Israel babadisi mutusi ke urabaisi ba nao am ruwakuna Nile okowina ku ravi wai ke yauni ba ke nae. Yauku Horeb akimina tepanai naomi yai ani msiri. Ba akimina ke ravi ba okowa ina busira ina kasibau wai pipiya sina toma.” Ba Moses niko wose Israel babadisi matasi yai i wosei.
Ba kupurina i yorei Massah ba Meribah basuna Israel biyisi namai si kawapata ba Bada si rurubai ba si wonawona, “Niko Bada kamoti yai e mamana kona kega?”* Nambas 20:2-13
Amalek Biyisi si Gebinubaisi
Damanina ba Amalek biyisi si botu ku Rephidim ba Israel biyisi yabata siti abiya. Kata Moses, Joshua kurina i wona, “Ata sebasebare mutusi ke bineisi ba kona nae Amalek biyisi yabata koni abiya kairavita. Yauku maram God ana ruwakuna yaroku ai ba koya tepanai ani msiri.”
10 Joshua mekabage Moses i kaotunei wai nanakasike i wosei, kata Amalek biyisi yabata si abiya, ba kona kamonai wai Moses, ba Aaron, ba Hur si gae ku koya tepana. 11 Maranai Moses ruwakuna yaronai i bokabari wai, Israel biyisi Amalek si getawanisi, ba yarona ibo wagawaga ba i teretere kirei wai, Amalek biyisi Israel si getawanisi. 12 Maranai Moses yarona si bowagawagana wai akima si yauni, gaburinai si terei ba tepanai i makira. Kata Aaron ba Hur yarona si bokabara wai, kesana sepinai ba kesana yebo sepinai, kata yaroyarona kasi gawarai si mamana yepo kao i yori. 13 Kata Joshua Amalek abiabiyisi ana seri yai i gebinubaisi.

*17:7: Nambas 20:2-13