19
Sinai Koyanai
Israel biyisi nawaravi tonu murinai Egypt si kasibau taveyei ba si nae ku Sinai kupura momna. Namai Sinai koyana gaburinai si kwanatu.
Damanina ba Moses i gae God kurina ku koya tepana ba namai Bada Moses i yorei, ba i wona, “Nikasike Jacob ana yove ba Israel biyisi ke wonisi, ‘Komi ikesimi ko kinani awaika Egypt biyisi kurisi a wosei, ba mekabage a kabarimi manubada natunatuna mapemapenai e kabakabarisi wai rutainina, ba a botuvimi nikei kuriku. Kona bosisiriku ba au bidamanina maragasina kona bokikisi wai, komi dam ereonowasi kamosiyai wai komi au pipiya. Niko dobu tompipinina wai yauku kariku ai, saba ereonowasi kamosi yai, komi ana bineimi kata komi au sawara kaimasawina.* Titus 2:14 Komi kona bosaibiriku priest asi saibira kona wosei, kata ami dam wai pipiya kaobaisiyesi yauku karikuai.’* Deuteronomy 7:6; 1 Peter 2:9; Revelation 1:6, 5:10 Ba nikosi sisiya Israel biyisi kuna wonisi.”
Kata Moses koyai i gakira ba Israel babadisi i runotuwanisi ba Bada awaika ereonowana i kaotunetunei wai i kara berisi. Damanina ba pipiya ereonowasi si kaobeyei si wona, “Awaika ereonowana Bada i kaotunetunei wai kana wosei.” Ba Moses mekabage pipiya si kaobeyei i veramaga wai Bada i mamatarei.
Ba Bada Moses i wonei, “Guba duma potanai ana botu ani sisiya kurim wai pipiya sina nonoriku ba mara kau ereonowana sini geruvim.”
Damanina ba Moses mekabage pipiya si sisiya wai Bada i mamatarei. 10 Ba Bada Moses i wonei, “Ke gakira pipiya kuna wonisi kata karaku ba maram sina bobunaga meyisi kata God sina bopepetei, ba kasi gara sina bosusuwana, 11 ba mara bitonuina sina bobunaga kairavina, kona kaonai Bada Sinai koyanai ina gakira, ba pipiya ereonowana sina kinani. 12 Parata ko taini koya koni subibiri, kata pipiya kega sini garubona. Ko kaobiyoyobanisi sina kinana kabitam, kega ku koya kona gae kona, parinai kona yewo. Kotoi wata koya ina borubai wai ina rabobo. 13 Meo pipiya kona aba payapaya parata ini garubonei wai, kega nimami yai kona borubai, saba i yowai kona akimai ko kasibunui.* Hebrews 12:18-20 Saba maranai gisuma sina baini, gugurina kaikapona ba veoromina wai pipiya sina gae ku koya.”
14 Damanina ba Moses koyai i gakira ba pipiya i wonisi kata sita bobunaga meyisi bokabakabara kairavina ba kasi gara sita bosusuwana. 15 Ba Moses kurisi i wona, “Ko bobunaga meyimi kao bitonuina kairavina, ba karaku ba i nae ku marana wai kega kaokaowami yabata kona dauwa.”
16 Kao bitonuina didibarinai i bokadakadari ba waiparara i guguri ba, guba dumadumana koya tepana i sowoi, ba kosi gisuma gugurina kaikapo sakina si nonori.* Revelation 4:5 Ba pipiya ereonowasi namai si mamana wai si nagara ba si kiroro saburere. 17 Moses asi kwanatu ai i naovisi si kasibau ku koya gaburina ba si msiri, God sita verabeyei. 18 Sinai koyana ereonowana kasu i sowo potai, kairavina Bada keyama kaikarakarasina tepanai i gakira. Kasu kaikapona i gae nanakasike bage gwaba e karakarasi wai rutainina, ba koya ereonowana i nukei. 19 Kata gisuma gugurina i rakata ba i rakarakata saki wai kamonai Moses i sisiya, ba God gamona waiparara rutainina i kaobeyei. 20 Ba Bada Sinai koyana tepanai i gakira ba Moses i yore ita gae ku koya tepana. Damanina ba Moses i gae ku koya tepana.

*19:5: Titus 2:14

*19:6: Deuteronomy 7:6; 1 Peter 2:9; Revelation 1:6, 5:10

*19:13: Hebrews 12:18-20

*19:16: Revelation 4:5