21
Ikesim Kam Gubaga
12 “Kotoi wata pipiya kesana ina ravi, ba ina rabobo wai, kona sina kasibunui. 13 Saba memena bage i tupuwa kwatama ba God i damaninei ba i tupuwa wai, yauku ana gawara ana binei ba yawasa kairavina naka mena ina vera.* Nambas 35:10-34 14 Saba abisiri yai pipiya nuwanuwana i geyei, ba i kasibunuwa wai kasibunuwa pipiyina bagunai wata ina vera au ku raunabonabo saba sina taina kwarokwaroi ba sina kasibunui.
15 Kotoi wata tamana kona sinana ina ravi wai, sina kasibunui.
16 Kotoi wata pipiya kesana ina i veruwei ba i buniyei, ba memna bage i gimoni, kona e botawani ba sina panani wai, ko kasibunui.
17 Kotoi wata tamana kona sinana ina kaonawai wai, sina kasibunui.”* Matthew 15:4; Mark 7:10

*21:13: Nambas 35:10-34

*21:17: Matthew 15:4; Mark 7:10