34
Baidamanina Maragasina
Bada, Moses kurina i wonei, “Akima petapetasi ruwamo ke ru tasi, rorowa kui kasi gaoworana wai rutainisi ba wona, a kiruma wai nanakasike yebo ana kiruma mena. Maram mara ina tom wai ke bobunaga, ba ke gae ku Sinai koyana ba namai tepanai ana pananim. Kega kesana kotoi yabata kona gae, kona kotoi kesana koyanai sina kinani. Ba kega abapayapayaya yabosi koya gaburinai sina kam bisubibiri.”
Damanina ba Moses, Bada i kaotunetunei wai, nanakasike akima ruwamo rorowa i rutasi wai rutainisi i bobunaga ba mara tom wai i kabara i gae ku Sinai koyana. Ba Bada guba kamonai i gakira, ba asi ruwamo nai si msiri. Ba Bada ikesina mom kana waba i kaobidebei “Yauku Bada.” Ba Moses naonai i veraibira, i wonawona, “Yauku Bada, Yauku Bada yagaireku, ba bibaita bitaku. Kega yagisi yagiyaginiku ba au nuwayauyauna ba yapaiki i rakata saki. Au bai nuwayauyauna ne bonabonana, kimta thousand rubana kurisi ba wose goyogoyosi, kawakasekase, ba piragagoyo a notanota taveyana. Saba wose goyosi pipiyisi kega ana kita bigaruisi, tama ana saroba ini garubona natunatuna, ba natunatusi ba kimta bitonuina ba bai bataina kurisi.”* Exodus 20:5,6; Deuteronomy 7:9,10
Moses i rudune ku tano ba God i bopepetei ba i wona, Bada, memna bage ke binuwagaire kuriku wai, a bibabaim yabata ta nanae. Bisuwona nikosi pipiya wai kawakasekasesi, saba ama piragagoyosi ke notataveyana ba ke yaunikai kata am buderi.”
10 Damanina ba Bada i wona, “Yauku bidamanina maragasina kom yabata a wosewosei. Ami pipiya ereonowasi matasi yai, wose kaimasavisi kega meyana dam kesana kamonai kona dobu kamonai si wosei wai ana wose. Nikosi wose wai komi kairavimi ana wose, pipiya yabata ko mamana wai ereonowasi au maragata sina kinani ba sini wareyei.”
 
28 Moses kao 40 ba pom 40 Bada yabata si mana ba kega kesana kam i kani kona okowa i tomani. Ba bidamanina maragasina akima petapetasi tepasi yai Bada i kiruma — kata Kairuwana asi 10.
Moses Naona Iru Yasegana
29 Maranai Moses Sinai koyanai kairuwana akimisi petapetasi ruwamo i kabara i gakira wai, kega i kuiri kata Bada yabata si sisiya wai naona i ruyasegana. 30 Maranai Aaron ba Israel biyisi Moses naona si kinani i ruyasegana wai si nagara ba kega si botu ku gwabina. 31 Saba Moses i yoereyana wai Aaron ba Israel badasi si botu ba kurisi i sisiya. 32 Kona murinai Israel biyisi si notuwa kurina, ba God ana kaobiyoyobana ereonowana Sinai koyanai Bada i berei wai i kara berisi. 33 Maranai Moses kurisi i sisiya i kakaba wai, kana kwarewai naona i sowoi. 34 Ba maranai Moses i riuriu Bada kurina bisisiya kairavina wai kwarewa i botaveyei. Ba i kasikasibau wai Bada awaika i kaotunei wai ereonowana i bimamatarisi, 35 ba si kinakinani kata naona wai yaseganina. Ba yebo Moses naona i sowosowo meyei yepo i veraveramaga mena Bada yabata si bisisiya.* 2 Corinthians 3:7-16
Damanina ba Moses suwara kairavina i baba Tabernacle bowaina kairavina ba Tabernacle sawarisi ba priests kasi gara. Ba pipiya sawara i rakata saki si yauna si botu. Bezalel ba Oholiab Judah biyisi kasi bibaita kuikuirisi sebasebare ba bibaine, mekabage God, Moses i beyei sawara sita wosei wai nanakasike si wose.

*34:7: Exodus 20:5,6; Deuteronomy 7:9,10

*34:35: 2 Corinthians 3:7-16