3
Nuwanuba Suwarina
“Abisiri yai kotoi kam yabata suwarina aba payapayaya yabona kamonai ina suwara wai, sebare kona wasike, kega maumauwina Bada ina puyoi. Yebo yarona ana suwara abapayapayayina gayaminai ina terei ba Tabernacle matamketanai ina kasibunui. Kata Aaron natunatuna, kosi priest tarana raunabonabo sina sewa bibiri. Kata priest kam yabata suwarina mutuna wai puyobunuwa kaimasavina Bada kurina. Nikosi wai ereonowasi wairoro e sowosowoi kamokamona kamonai, kupuvidividi ruwamo, ere wairorosi ba katekatena e sowosowoi ba ere kupuvidividina ina taina taveyei. Ba Aaron natunatuna nikosi raunabonabo tepanai sina kapuna, suwara kapukapunina keyama karakarasi tepanai. Nikona wai sirina puguna gairena ba puyo kaimasavina Bada kurina.”
Mekabage Bada bull kona cow kairavina i wona wai kesanina yebo sheep ba goat sina berena kam yabata suwarina.