13
Sinita kasi Gubaga
Bada Moses ba Aaron kurisi i wona, “Kotoi wata gubaga kona, dibudowa kona sinina ina yano tabiri wai yagiyagina ina botu Aaron kona natuna kesana e bipriest wai kurina. Gubagina priest sina bokinakinani ba sini korokorona ina poepoe ba gubagina ina gakira ku biyona wai, kona wai gubaga goyona. Ba priest ina kita kabai wai ini yoneyonei kata kona pipiyina wai pudapudana, ba meyaga ina kasibau taveyei.
 
45 Kotoi wata gubaga kaikapona sininai wai gara tamo sikasikasi ina kote, ba kega uyawina ina pagiri ba kipuruna ina kasi papari ba ina para pipiya kurisi, ‘Pudapudaku! Pudapudaku!’ 46 Ba gubagina karakuwata gwabinai ina manamana wai, kona wai pudapudana. Ba i kesina meyaga kupunai ina mataveyana.”