24
Kaobiyoyobana Saroba kairavina
19  Bada Moses kurina i sisiya i wona, “Israel biyisi ke wonisi, ‘Kotoi wata kwainana ini sirageyei wai, yebo kesanina kurina sina wosei. 20 Abisiri yai sirikena ina kasikotobi wai, kona yebo sirikena sina kasikotobi. Abisiri yai kotoi matana ini goyoni wai, kona yebo matana sini goyoni. Abisiri yai kotoi nibona ina kasitaveyei wai, kona yebo nibona sina kasitaveyei.* Matthew 5:38 Kotoi wata wose goyona ina wosei wai, yebo kesanina kurina sina wosei. 21 Kotoi wata pipiya ana aba payapaya ina kasibunui wai, ini tepari. Kotoi wata pipiya ina kasibunui wai, kona yebo ko kasibunui. 22 Yauku Bada, ami God, niko kairuwana, wai komi Israel biyimi, ba dam tumana, kamomi yai kosi te mamana wai ereonowami kairavimi.’ ”

*24:20: Matthew 5:38