1 TESALONIK
Kweiboug Pawl ita̱vin, in Tesalonik, ikatimlakes sinapun Kelis, mo ilisawes, inoun. Wankuyeim gog mo ikayeb Timotiy, bein biguyes; ikous, mo iyum inek Pawl, ilana, “Min-Tesalonik isimounids bwein, issiwa̱youbs.” Mapuna Pawl ikalin nuwan, ilel silet towen, waseg ikatimlakes o iguyes silma̱nin Yeisuw inaked.
1
Nakabsilamaw
Yey Pawl sigwey Saylos son Timotiy, malet niwekeimiy min-Tesalonik yakamiy nukuyekelesiys Tamads Yowbad waseg, o daGuyaws Yeisuw Kelis waseg. Yowbad bo bisiwyoubumiy, mo beitaw nuwamiy.
Min-Tesalonik asisinap bwanabwein
2-3 Tut babaw ikalin nuwem daGuyaws waseg, peinan amisinap bwanabwein. Kaninitoug daGuyaws Yowbad waseg, kaninuweimiy, kakavvatag yigamiy, peinan nukusimounids Yeisuw waseg, o miwotet waseg sona siwa̱youb, o kunmises va̱gan daGuyaws Yeisuw Kelis bikatinabweimiy. E, amisinap ma̱wan bwanabwein, Tamads Yowbad wamatan.
E sigwey, kakakin-wan Yowbad bo isiwyoubumiy mapuna mo ikatigikeimiy angamag yakamiy.
Kweiboug nukuliganes amalivan bwanabwein peinan nakakatimlakeimiy liva̱nen Yeisuw. Nag kukwatilutegs mav, nag. Tage Kululuwan Yowbad waseg livan towen, mapuna itawtoun wasigeis yakamiy, o yakamey singay kasimounid waseg. O nukukines amasinap igaw simayas yakamiy nitasesus, mo nukutakayasis.
Abamiy singaya kalbaleb, tage Kululuwan Yowbad nilabeimiy mo kumwa̱saws, nukutakayasis amasinap yakamey, ma̱wan daGuyaws bo kutakayasis, peinan anilivan bo kutimakes.
Amisinap bwanabwein, mamagina sikabtaka̱yas yakamiy, tasiyas tayekelesiys ven Masidoniy waseg, o ven Akay waseg.
E, nukusimounids Yowbad waseg, bulagan amisinap bwanabwein mo inekes ven babaw gimgilis, mo iliganes liva̱nen daGuyaws Yeisuw, tasiyas min-Masidoniy sisiyas min-Akay. Mapuna nag ivag sivinem bakalivan bulagan misimounid, peinan bo ikakins nanawan.
9-10 Tasiyas gog livneimiy isekemas yakamey, peinan kweiboug nakasap wasigeis yakamiy mo nukuliganes agem, nukupiyaves tobwag yowbad, o nukutams Yowbad mounid waseg, va̱gan Tamwamov Towen kukwanawes aygan, o bukukwayamats Natun tonen igaw beinoy walba̱lab beim. Mtowen Yeisuw, igaw kanig waseg Yowbad niyakit, mo itamanaw vayuwein va̱gan kid bikatinabweids. Awoum igaw Yowbad bikamta̱nids adsinaps kalbaleb silma̱nin.