4
Guyawaw yakamiy, kadiloka kumtakavates mitawwotet beibwein, tatanok tatanok wasigeis, mikaleiwag didumwal bukuva̱ges peinan yakamiy mitovek walba̱lab nises.
Tatanok tatanok yakamiy kadiloka bukutoukums nitoug, tuta babaw bukuninitougs Yowbad waseg. Nanoum katanok waseg bukunitoug, bikalin nuwam waseg Yowbad.
Kunitougs-vak pinem yakamey va̱gan Yowbad bikaliyow maked silma̱nin anilivan bwanabwein bakageiguy waseg. Liva̱nen Kelis kweiboug gamag na-ikakins, nagein gog mo ikamnat, ageiguy; mapuna niyousigs nisenags wa̱deil.
Kunitougs Yowbad waseg bilabeig va̱gan bageiguy liva̱nen Kelis kamnat waseg. Kadiloka bageiguy ma̱wan.
Kadiloka kuva̱ges amisinap beibwein simiyas tasiyas watoulan nisesus. Awoum kuyma̱des mitut.
Amilivan tut babaw son siwa̱youb, sabal; bukwatimapus bwein teitan teitan asilivan.
Nakabiyokous
Bwadads bwanabwein Tukik singay tatoukum daGuyaws nawotet waseg. Igaw beiw mo bikamtel liva̱neig meivek-wan.
Silma̱nin towen nakayeb niwekeimiy, bilivan wasigeis yakamiy, bukuliganes mo bukukwakins ama̱wan makasis yakamey. Silma̱nin-vak biguyeimiy bikimtuw ateimiy.
Tukik son Onesim-vak biweis. Teitan miven gimgeilin mtowen Onesim, mamagina bwadag bwanabwein, tatoukum. Asteiy son Tukik bisekeimiy livnem wamapalatan towen.
10 Alistak yey soug nakases wa̱deil, anilivan siwa̱youb wasigeis yakamiy; ma̱wan-vak Ba̱nab nubein, yagan Mak, anilivan siwa̱youb wasigeis yakamiy. Kweiboug nadibakeimiy, kukin mtowen beiw kadiloka kutams bises amibwabwal towen.
11 Yeisuw-vak anilivan siwa̱youb wasigeis yakamiy, mtowen idokes yagan kweitan Yusitos, gum-Yudiy teitan. Min-Yudiy tasiyas asteitoun sigwey nakawotet Yowbad nakaleiwag silma̱nin. Min-Yudiy yakamey misinaka amateivas. Singay gog ililabeigs tasiyas.
12 Tayuwein miven gimgeilin simey nakases, yagan Epapil, anilivan siwa̱youb wasigeis yakamiy. Mtowen Kelis natouwat; singay ininitoug pinamiy yakamiy, va̱gan bukutamatuws son amisinap bwanabwein, o bukuyakousis Yowbad nanon silma̱nin yakamiy.
13 Akakin-wan mtowen Epapil inawotet singay avakaein pinamiy yakamiy, o pines tasiyas min-Leyodisiy, o pines tasiyas min-Ayelapol.
14 Luk son Dimas asilivan siwa̱youb wasigeis yakamiy. Mtowen Luk madoket bwanabwein.
15 Agulivan siwa̱youb kusekes tasiyas tayekelesiys ven Leyodisiy; ma̱wan-vak mana̱wen Nimip siney tayekelesiys wanbunatum nisesus.
16 Kuvinis milet towen beikous, mo kusekes tasiyas tayekelesiys ven Leyodisiy. Tasiyas-vak mo bivinis tapwa̱loul waseg; o yakamiy-vak kuvinis silet nalel nein silma̱nin tasiyas.
17 Kudibakes Alikip, kulansa, “DaGuyaws nawotet nisekeim, kadiloka bukutoukum waseg, kuyakous.”
18 Namag mulin towen yagag Pawl. Kuninuweigs yey wa̱deil nases. Yowbad bisiwyoubumiy.