13
Sinap bwanabwein
Awoum kupiyaves siwa̱youb simiyas wasigeis.
Awoum kupiyaves amibwabwal. Kweiboug mwasanin itams asibwabwal wasigeis; nag ikakins min-liba̱lab tasiyas.
Kuninuways tawlimiyas wa̱deil nisesus, kulabes, mamagina ya̱koum simwey tasiyas kusesus.
Kuninuways tasiyas abes igeg, peinan igaw gimgeilin ven watinow ya̱koum.
Babaw yakamiy, kadiloka kuvays beibwein. Awoum kusubwans, peinan igaw Yowbad bikatimop asisinap tasiyas taggeinawls peinan ikanavays mav.
Awoum bimwamon matam silma̱nin money. Aveiyag nises waseg ya̱koum bo kadilok. Awoum bukunineivs vayuwein. Peinan Yowbad anilivan mamagina:
“Nag balisaweim. Nag bapiyaveim, nag.”
Mapuna takapwapouts talansa,
“GunGuyaw ilabeig.
Kukin gamag ama̱wan binuwakeigs,
nag beivag agpwa̱yat, nag.”
Kuninuways asisinap mitamumugwas tasiyas nikamtilakeimiy liva̱nen Yowbad. Kuninuways asisinap anagin bwanabwein, peinan nisimounids. E, kuva̱ges ma̱wana tasiyas.
Yeisuw Kelis ansinap katanok-wan, kweiboug, nagein, o igaw tut wanakougwaw. Ansinap katanok-wan.
Kukin takatimlakays tobwag bimeis, asisinap kweitan, awoum kuliganes ages. Tasiyas idokes bikatimlakeids sinapun kan kweitan kweitan, tage asisinap nag ilabes tasiyas. Misinaka Yowbad nasiwa̱youb bikimtuw kululuwads.
10 Dakabeiluns nises. Tanuwgwes lun ven watinow nag kadilok beikams waseg dakabeiluns ya̱kids.
11 Towen tanuwgwes lun sitovek ikokew buyvis man mansiyas neiweiys o neiluns waseg Yowbad, peinan adsinaps kalbaleb. Ikow buyvis, isiw Yowbad wanbunatum wanuwan. Ikous, wous mansiyas man mo igabus watoulan ven. E, taninuways mansiyas man.
12 Yeisuw-vak ma̱wan neiweiys awkwedan ven watoulan, mamagina lun bulukwan buya̱vin iwidids angamag ya̱kids.
13 Mapuna bitanekes Yeisuw watoulan ven. Gamag mwasanin mo bikasigumids ya̱kids ma̱wana towen, Yeisuw.
14 Wadaban pwepway davanuys nag bises bisigeg, tage tanineivs davanuys, tut wanakougwaw silma̱nin.
15 Yeisuw bilabeids, va̱gan bitatams waseg Yowbad, mamagina bitaluns waseg. Ma̱wan mo bitakavvasis Yowbad beibwein. E, ya̱kids nitatams yagan waseg, wadouds waseg mo bitasiwyoubus Yowbad.
16 Awoum kupiyaves siwa̱youb. Mivavag waseg kusiwyoubus simiyas. Yowbad mo bikalin nuwan waseg, ma̱wana lun.
17 Kwanawes ages mituwa̱veks, o kutams sikaleiwag waseg. Tasiyas siwotet imtakavates kululuwamiy. Igaw Yowbad bikatiga̱nes siwotet silma̱nin. Kadiloka bukutams sikaleiwag waseg mo bimwa̱saws tasiyas; kukin gog bukukwa̱bwags yakamiy mo bigeg ninous tasiyas.
18 Kunitougs pinem yakamey. Kakakin bwein mawotet kamnat. Sivinem amasinap beibwein youd babaw wasigeis.
19 Singay sivinag bukunitougs peinag, va̱gan nuwanaw mo baw.
Livan siwa̱youb
20-21 Yowbad waseg niwal nises. DaGuyaws Yeisuw neimat, tage Yowbad bo iyakit. Inakeleiwag towen bises bisigeg. Buya̱vin waseg ikatinabweids o imtakavateids bwein, ma̱wana alen sip ya̱kids.
Yowbad bweina bisekeimiy youd babaw bwein va̱gan bukuwteles ma̱wana towen sivinan. Yeisuw Kelis talabein Taman mo iwgow nanouds ma̱wana nanon towen. E, mo bitaya̱kawns waseg Kelis tut nag beikous. Eimen.
22 Sigwey, milet towen kakit neiw. Let towen waseg bo aguyeimiy. Awoum bigeg ninoumiy. Bweina kwaptuleimiy.
23 Liva̱nen bwadads Timotiy bo kuliganes, peinan bo ilik wa̱deil, isap. Kukin nuwanaw beim, mo bakaw, bakalakwaneimiy.
24 Amalivan siwa̱yaoub kusekes tasiyas mituwa̱veks sisiyas tasiyas tayekelesiys. Gamag tasiyas meinoy nimeis Ita̱liy asilivan siwa̱youb wasigeis yakamiy.
25 DaGuyaws bisiwyoubumiy amibabaw-wan. Eimen.