16
Kawawaŋgalen an imbi toweweŋaŋ indamukulem mimiyelen tewalaŋ akukuyet diindoye
Kawawaŋgalen an imbi toweweŋaŋ ekŋengat mukulem mimiyet mânep akum besât nâmbep beme Galesia am diindowan sekem kegogak mbep. In mânewin tiwep kataŋ butnaŋ ŋen kalaŋti Sonda kataŋ eweŋanek mkaŋinan mopmangat Kawawaŋgalen tewalaŋ bembeyet wisimti beme tabe kogogapm neŋ ke tisât kopma in nâmkwindendepiŋ âlâkŋak bewep. Neŋ inmagen kot pataŋ zemti an zemindewep ekŋen zemâtâtât papia ŋen kumindama tewalaŋin akum bembeŋaŋ kemak indame timti Zelusalem mebep. Ma tewalaŋin sambe neŋ nsakwep mebegalennok bewe beme ŋep mebanup.
Pâlaŋ Kolin ekŋenmagen met indidikgat zet beme mege
Neŋ Masedonia msat kuma balaŋ zeme mamkotne kotne inmagen kot pataŋ zewap. Neŋ Masedonia msalen kwesiŋ penaŋ ku mambap, winde bembeŋak inmagen kobap. Inmagen koti inmak belaknik bugan mambap ma inmak ke tapmetnepema mawalam kanen delaŋ zewe mene. Ma in set aikneme neŋ katim indemti butnaset ŋen mebap. Neŋ inmak abatatat palen kotati mebegat ku nembein inmak ke Amobotnaŋaŋ nâmneme koti inmagen kan teepmaŋnik bugan mamayelen nâmti zeyap. Neŋ pi ewe Epesa mkaen kapi mama Pentikos Kendo bewe. Pienen Kawawaŋaŋ ikŋaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zenzeyelen set weyaŋneme mulup temaŋ penaŋ sokbemnain. Yaŋgut keyet keŋan Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋgalen kasa kuku an notnaŋ tapmaip ekŋen neŋmak ŋeŋbeluŋ beluŋ mti mulupnnaŋgat kasa bugan tapmip.
10 Timoti egaŋ inmagen koti kiŋgatpeŋ mambeyet kopme ekti in wati mkitikpewep. Neŋ Amobotnaŋgalen mulup mamiyap egaŋ mulup keyegak mamin. 11 Keyepmti in egat nâme tototnaŋ ku bewe. Ek ekdamuŋ dolakŋaŋ mpemti peme ewe gilik zemti nenmagen keŋ sewakŋaŋ palen kobe. Neŋ ma am nâmkiŋpepemak notnaŋ nin egat damuŋ tapmanup.
12 Ningat notn Apolos ek inmagen am nâmkiŋpepemak notnaŋ indatime inmagen kokogat zegiŋgiŋ mpema egaŋ nâme bugan nukŋaŋnik bein. Egaŋ kan kapigogat ku kobe bam maneti ikŋaŋ inmagen kokogalen nâmtiŋgut kopme ekbep.
13 In nâmkiŋpepeŋin mme toweweyelen nukŋaŋ sambe kobeyet eksemti tabep. Ma Kilais kogogak giŋgiŋ nâmkiŋpemti mambep. Am windetoŋ ekŋenaŋ nâmtalat matalipnok in kogogak nâmtalati mamambep. In mama mimi bekanaŋ ŋen nâmpeme keyaŋ ku indikdamuŋ mti tabe. 14 Kogok mti kwitnaŋ kwitnaŋ sambe gogot palen mbep.
15 In Stepanesmak am egalen mkaen matalipgat yaŋaŋin nâip. Akaia msalen an ke ma am egalen mkaen matalip ekŋenaŋ ŋeŋaŋ bemti Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ nâmti nâmkiŋpepe aikbien. Ekŋenaŋ dapmelaŋgeyelen damuŋ mamti Kawawaŋgalen buŋam zapalaŋ palakŋaŋ bembeyet mukulem eyo mamip. Kilaismagen notnne, in kapigok ewe mimiyelen zema nâit, 16 in ekŋengat nâmindeme mopme an damuŋ sambe neŋ mamiap sepem kegogak mâti mamip ekŋen eksemindewep. 17 Ingalen an damuŋ kapigogaŋ neŋmagen Epesa kobien Stepanesmak Potiunetas ma Akaikas ekŋenaŋ kopme neŋ indikti oloŋen penaŋ mimindewan. Ekŋenaŋ ingat munduminan koti ingat zet zapalin mname keyaŋ keŋŋ mkipmaŋ beye. 18 Dolakŋaŋ penaŋ an ekŋen kapi zemindeme kobiengapm nâgât keŋŋ ma ingat keŋin kogogak msewakŋaŋ bewien. In an keboŋ ekŋengat kegogak nâme dolakŋaŋ bewe.
Pâlaŋ amŋane indamukumindemti zemgwatnaŋ mimindein
19 Nâmkiŋpepemak am Esia msalen maip ekŋenaŋ in indamukumindeip. Akwilamak Plisila ekŋetgalen mkaen am nâmkiŋpepemak maondegip ma egelaŋ Amobotnaŋgat pembenaŋgapm in gogot palen indamukumindeip. 20 Kilaismagen notnne neŋmak pien taliwaŋ indamukumindeip. Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ mâti maip ilinak bet butem aimti oloŋen palen mambep.
21 Pi neŋ Pâl inda mukukuyelen zet kapi betnnaŋ penaŋ meluwaŋ kumindayap.
22 Am ŋenaŋ Amobotnaŋgat wisat mbe beme ek teziŋ ŋandeŋgat zapat bewe. Amobotnaŋ, geŋ kot!
23 Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyelen keŋ taolet inmagen wemti weweyet mandunduyap.
24 Neŋ Kilais Zisasmagen tusumtati in sambe nâmtikŋaŋ mimindeyap.