2 Kolin
Pâlaŋ Kolin dapmelaŋge ekŋengat zapat meluwaŋ sekŋen ewe kumindaye
Zapat meluwaŋ kapi Pâlaŋnegak kuye. Kan keyet Kolin dapmelaŋge ekŋengat tuŋguwinangatnaŋ an notnaŋaŋ Pâlmak atindândâ msâgât set notnaŋ aikti egat keŋaŋ walalatgalen zet notnaŋ kapigok zewien: Pâlaŋ Kawawaŋgalen zet timti zempalakŋaŋ bembe an gwalak dâsuki manzein enenogat egaŋ eweŋan Zisasimak ku maŋge. Tuŋgupmanen piwandesetgatnan koti zet kileŋ tazemulaloŋ mezin. Zet notnaŋ ikŋaŋgat mulupmaŋ mamneset bemzemti keyet zetnaŋ omba penaŋ zapat meluwaŋ kapiyet kumindaye. Pâlaŋ dapmelaŋge ekŋenaŋ milawat notnaŋ akumbewien ke ondekbeme delaŋ zeme timti kokogat an zut ombemideme met indamukulem mindeme bukŋen ombanik akumbemtiŋgut timti kot am Zuda msalen meuyet kambeŋ tapbien ekŋen indamukulem mimiyet zemgwatnaŋ zet notnaŋ diindoye. Egaŋ ekŋenmagen ewe gilik zemet indikdigat nâmti zapat meluwaŋ kapi kuye.
Zet ŋotekŋaŋ temaŋ kapigogaŋ 2 Kolin kapiyet keŋaŋ talip:
1:1-11 Zet yaŋbemti zenzeyelen zet.
1:12–7:16 Pâlaŋ Kolin dapmelaŋge ekŋenmak zet weyeyaŋgalen notnaŋ zenzeŋaŋ.
8:1–9:15 Zuda amgat milawat om aku aku mulup mimiyelengat zemgwatnaŋ zet notnaŋ zeye.
10:1–13:10 Pâlaŋ ikŋaŋgat mulupmaŋgat yaŋaŋ bandim mti zet zenzeŋaŋ.
13:11-13 Zet zemdelaŋ zenzeyelen zet.
1
Zet yaŋbemzenzeyelen zet
Neŋ Zisas Kilais ikŋaŋgalen ombemindendeŋaŋ mamayet Kawawaŋaŋ ikŋaŋ nâmdelaŋ zemti neme mamti mulupmaŋ kapi mamiyap. Âpme neŋmak Timoti nâmkiŋpepeen notn ekmak nit Kawawaŋgalen am maŋge nâmkiŋpepeŋinmak Akaia msalen mka kataŋ tapmelip ingat temakwep papia pigok kumti bemalu mkaŋin ŋotakŋan Kolin ke kozin. Kawawaŋ Bipm ma Amobotnaŋ Zisas Kilais egaŋ keŋ taolet mimindeme ingat tuŋguwinan keŋ sewakŋaŋ wemti weweyet nâmti dunduyap.
Pâlaŋ Kawawaŋgat zemsesewatpeye
Amobotnaŋŋ Zisas Kilais egat Bipmaŋ Kawawaŋ ek bakbak toŋaŋ ma ninmagen mukulem ekmageset etaŋ makopmâzin keyet mti nin ek sesewatpewanup. Egaŋ Zisasiyet buŋam zapatnaŋaŋ kaliŋaŋ tatagat nâmti mulupmaŋ mmann am ekŋenaŋ nukŋaŋ sambe dukŋnan beme keyet palen tapmann Kawawaŋaŋ ikŋaŋ ndamukulem dolakŋaŋ mamin. Âpme nin naman mama mimi sepem keyegak timtati am notnne notnaŋ nukŋaŋ sambe sokbemindame maolalip ekŋen keboŋ ke indamukulem mimindewanup. Kilais egaŋ ikŋaŋ sek sindem omba penaŋ nâmeti gakiye. Keyet kataŋ nin Kawawaŋgalen kwizet buŋamaŋgapmti sek sindem kegogak omba penaŋ matinup. Keyepmti Kilaisiyaŋ Emetak Teŋaŋ peme toti egaŋ ndamukulem mti keŋŋ m eleŋ beleŋ bemndein. Ninmagen sek sindem sambe masokbemndain ke belak etaŋ penaŋ yek. In indamukulem mmann in yomengatnan gilik zemkwati mama kanzizit timti mamayet maminup. In nin sindem matinup sepem kegogak matip. Âpme Kawawaŋaŋ nin nukŋanen ndamukulem mndeme mambanup beme nin keeset in nukŋanen ŋep indamukulem mimindemti zemgwatnaŋ mimindemann mambep. Âpme nin ingat nâmtemtem temaŋ mimipiŋ pigok manâmkatikbenup. In ninmak tusumti mamaip keyepmti sindem indame keyet kiŋgagapiŋ timti titiyak mamelip keyepmti Kawawaŋaŋ nin nukŋanen manndamukulem min sepem kegogak in maindamukulem min.
Nin Esia msalen mulup mmamti sek sindem palen etaŋ mamkwabenn. Keyet zapatnaŋ bugan pigok zemâtâtindama nâit. Kwitnaŋ kwitnaŋ nukŋaŋ omba penaŋ sekŋnan moti mtotndeme ekti nin ilak kapi gakisâpmnup elak penaŋ nâmkatik bewenn. Sepem kegok mti windenn penaŋ kwalepme delaŋ zemâge. Yaŋgut kwitnaŋ kwitnaŋ ke belak etaŋ penaŋ ku sokbemndaye. E nin nnaŋgat nâmann tototnaŋ beme Kawawaŋ ek am gakikiengatnan mamme walip egat kwewetaŋ nâmkiŋpepeyet nukŋaŋ sambe ke sokbemndaye. 10 Nin nukŋaŋ temaŋ ke timti gakikiyelen bududuk tapmnepemann Kawawaŋaŋ ikŋaŋ ndaŋgalaŋ ndemti ndatimti koge. Nan alak nukŋanen tapmann pi ewe taaŋgalaŋ ndemkwazin. Yaŋ bam ewe tatndaŋgalaŋ mepmambe e penaŋ nâmkatik beyap. 11 Keyet mti in dundunduyaŋ ndamukulem minndewep. Âpme Kawawaŋaŋ dundunduŋin nâmti ndaŋgalaŋ ndeme ewe mamann in ma am sambeyaŋ ningat mti Kawawaŋgat olim sesewatsawep.
Pâlaŋ Kolin mkaengatnaŋ am ekŋen ŋen ku tetim indeye
12 Nin yaŋaŋ kapigogapmti nnaŋgat bugan nâmann dolakŋaŋ mambein. Nin Kawawaŋaŋ ndadamuŋ mme egat zikatnan zet penaŋ penaŋak zemti kwetetepmaŋ mamti am nâmkiŋpepepiŋ ekŋen indamukulem mamimtemenn. Âpme naman ingat tuŋguwinan kopmamti indamukulem omba penaŋ mamimtemenn. Ewan am nnaŋgalen nânâen yek. Ke Kawawaŋaŋ keŋ taolet minndamti nânâ ndame egalen nânâen mulup mamimtemenn. 13 Nin in zet maiŋti nânâyelen ilak kapi kumti bemann kozin. Ke maiŋti yaŋaŋ weyaŋ nâmâtâpme delaŋ zemâbe ke nâmkiŋpemindenup. 14 In ningat yaŋŋ omba penaŋ ku nâmtalip; isikŋaŋ bugan nâmtalip yaŋgut yaŋŋ belatnik mamoti nâsâip. Mme temaŋ penaŋ Amobotnaŋ Zisasiyaŋ kobeen kan keyet nin dopmaŋaŋ dopmaŋgat yaŋŋ eknâm mbanup keyet oloŋen temaŋ penaŋ mbanup.
15-16 Neŋ zet kapi keŋŋnan penaŋ tageyepmti neŋ weyeyaŋ mti ŋeŋaŋ in kot indikti nâmkiŋpepeŋin gwatnaŋ mimindemti eyetnan Masedonia msalen met maneti gilik zemti ewe inmagenak koti ewe sepem kegogak mimindema in naman napmukulem mimneme Zudia msalen mebegat nâmti zewan. 17 Âpme in nâme neŋ zet ke belak etaŋ tetim indewanok bein? Ma in nâme neŋ am dâsukitoŋ ekŋenaŋ kwilekiŋen mimiyet zet zemkatik bemtiŋgut naman ŋen mimipiŋ belak mapeme wennok sepem kegok mamiyap bein? 18 Yek. Kawawaŋ ek an zet teŋ toŋ egat zikatnaŋ zet zewenn kelak penaŋ etaŋ. Dâsuki ŋen ku tazin. 19 Kogogapm Kawawaŋgat Nemuŋaŋ Zisas Kilaisiyet buŋam zapatnaŋ neŋmak Sailas, Timotimak nin tim koti diindowenn ke zemusulalatnaŋmak ku tazin. Zetlak ikŋaŋ kwep ke etaŋ diindowenn kemak. 20 Kawawaŋgalen zetik sambe sopmaŋ zigok mkwakwatnaŋ ekŋen keyet penaŋin Zisasmagen sokbemâpme delaŋ zenzeŋaŋ. Kogogapmti nin egalen zetikŋaŋgalen penaŋaŋ ke nâmkiŋpemti Zisas Kilaisiyet wisikŋ zenup mti Kawawaŋgat kwizet buŋamaŋ kegoset mwatpenup. 21 Kegok ke Kawawaŋaŋ ikŋaŋ in ma nin Kilaisiyet bembeyet zemgwatnaŋ mamminndein. Mti Kawawaŋ ikŋaŋgat zapat mamayet maombemndein. 22 Kawawaŋaŋ nin ikŋaŋgat betziŋaŋ bembeyelen nâmti Emetak Teŋ keŋnan bempeye keyaŋ ekmagen kwitnaŋ kwitnaŋ bam tiwanup keyet busilinan bugan kogok mndaye. 23 Kawawaŋaŋ neŋmak tapme zet kapi zeap. Neŋ Kolin dapmelaŋge inmagen ku gilik zemkobanen e yaŋaŋ kapigogat neŋ inmak ku atindândâyelen nâmbangapm ku koban. 24 Neŋ inmak ku atindândâyelen nâmbanen ke kapigogat neŋ ingat mobotnaŋin bem tati nâmkiŋpepeen ke mit ke mit ku mimindandayelen nâmban. Nin inmagen mulup mbenen ke in nâmkiŋpepeen katikŋaŋ bemti oloŋen nsakwep mamayelen nâmti mbenn.