1 Timoti
Pâlaŋ Timoti egat zapat meluwaŋ ŋeŋaŋ kumti saye
Pâlaŋ zapat meluwaŋ kapi kuye yaŋgut sekamaŋ ŋen kuye. Zapat meluwaŋ notnaŋ kukŋaŋgat tapmeliwen ke egaŋ dapmelaŋge mka ma msat dende keyet kumindadaŋaŋ. Âpme Timotiyet kuin kapi zapat meluwaŋ an kwepgat kuye yaŋgut zet keyet keŋaŋ tazin ke am sambe ŋep makumti winde titiyelen. Pâlaŋ mka katikŋan ku tati zapat meluwaŋ kapi kuye yek; egaŋ zupman mamti kuye.
Timoti ek Pâlaŋ mulup annaŋ mtetime mulup ilitsakwep mmebun. Timotiyet mamaŋ Zuda maŋgeengatnaŋ âpme bipmaŋ Glik an (Nembayelen Muluwin 16:1). Pâlaŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ŋeŋaŋ timegeen Timoti nâmkiŋpepe aige (Nembayelen Muluwin 14). Bamgat Pâlaŋ ekmak mamayelen ombempeye (Nembayelen Muluwin 16). Pâlaŋ Timoti peme ikŋak mepmamti mulup mge keyet zemgwatnaŋ zet kapi kumsaye. Ikŋak zempeme dapmelaŋge tuŋguwinan mamti mulup mimiyelen msaye. Mulup annaŋ tototat zigok tatagalen zet sekam ikŋak ikŋak ke zemâtâtât mulup omba penaŋ mge.
Zet ŋotekŋaŋ temaŋ kapigogaŋ 1 Timoti zapat meluwaŋ keŋan talip:
1:1-11 Zet yaŋbemti zenzeyelen zet
1:12-17 Pâlaŋ Kawawaŋgalen keŋ taoletnaŋ ekmagen wemsaye keyet zetnaŋ zeye
1:18-20 Yaŋaŋ eneyet aŋkeŋoo zet ke zemâge
2–3 Dapmelaŋge indikdamuŋ mimiyelen zemâtâtât zet
4 Ekŋen am zemyuŋguŋgu omba mamip ekŋenmak set zigoset zemusuwewet mimiyelen zet
5:1–6:2 Am maŋge ikŋak ikŋak dapmelaŋge kwepgat tuŋguwinan talip ekŋenmagen mulup mimiyelen zemâtâtât
6:3-19 Mama mimi yuŋguŋguŋaŋ omba weyayaŋgalen zemâtâtât zet
6:20-21 Zet zemdelaŋ zenze zet
1
Kawawaŋ Aŋgalalaŋŋ ma Zisas Kilais egat nin mawebenup. Egat mulup an neŋ mamti egalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zempalakŋaŋ bembeyelen nâmti nakumtetiwun.
Timoti, neŋ gâgât meluwaŋ kapi kumgayap. Geŋ nâmkiŋpepeen nemun penaŋ benik. Kogogapmti Kawawaŋ Bipm ma Zisas Kilais ningat Amobotnaŋnnaŋgalen keŋ taolet ma aŋgalaŋgogot ma keŋ sewakŋaŋ geŋmak tatagalen nâmti dunduyap.
Pâlaŋ Timotiyet zet kilom zemyuŋguŋgu an ekŋengat ekseseyet zein
Âpme neŋ Masedonia msalen mesât mti kapigok apitilim gewan, “Geŋ Epesa tati am notnaŋ am zet katnaŋ dâsuki sakam igak igak tadiindop ekŋen ke zemkulumindewanik.” Geŋ ekŋen bemzet dâsuki ma gulugalakŋineyet kwilin etaŋ omaiŋ maiŋ tapmip ke penaŋepiŋ keyepmti zemkuluminde. Set keboŋ keyaŋ Kawawaŋmagen nâmkiŋpepeyet setnaŋ ku manzuluzin. Âmandanda setnaŋ etaŋ manzuluzin. Neŋ golaŋ zet yaŋaŋ kapigok in mimiyet nâmti zeya, in gogot dopdop mbep. In gogot ke keŋ kwetetepmanengatnaŋ kobe ma nânâŋin kileŋ mamaip kemagengatnaŋ yek ma Kilaismagen nâmkiŋpepe tuwat tuwat palen mamaip kemagengatnaŋ ku kobe. Am notnaŋ ekŋenaŋ zet zeyap ke bamkumpemti selin myuŋguŋpemti kopa zelen gwidikbien. Ekŋen zii zet Mosesiyaŋ Kawawaŋmagen titiŋaŋ keyelen an zikat indanda igagen kwakwagalen mamip keyaŋgut ekŋenaŋ zelin tazeip ke yaŋaŋ ku nâmti keyet windeŋaŋ mamip.
Yaŋgut nin nânup zii zet teŋ mamâti mip beme keyaŋ dolakŋaŋ mambein. In pigok penaŋ nâit, zii zet sambe kewan am teŋgat yek. Kelak am zii zet ku mamâlip ma am keŋ katik ma Kawawaŋgat ku manâme mozin ma ayomtoŋ ma am eseseŋinpiŋ ma Emetak Teŋ ku mamâlip ma am mambiwine maindome gakip ma am notnaŋaŋ am sambe maindome gakip, 10 ma animbi set kileŋ mama ma anaŋ anaŋaŋ timambet wewe ma imbiyaŋ imbimak timambet wewe ma amnaŋ am nolin kambutiti ma am dâsukitoŋ ma am nolinaŋgat zet dâsukiyet zemkatikbembe ma Kilaisiyelen dapmelaŋge mama mimiŋinaŋ zet katnaŋ penaŋ tazin ke ku mamâlip ekŋen keyelen. 11 Zet katnaŋ penaŋ am zikat indandayelen ke ilak Zet Zapat Dolakŋaŋ Penanen Kawawaŋaŋ mamsokbein. Ke Kawawaŋaŋ neŋ zempalakŋaŋ bembeyelen naŋge. Zet keboŋ keyaŋ Kawawaŋ pembenaŋgat windeŋaŋ dolak dolakŋaŋ keyet sesewatpepeyelen diindom zikat ndamamm.
Pâlaŋ Kawawaŋgat pembenaŋaŋgat wisikŋ zein
12 Neŋ mulupmnaŋgat winde Kilais Zisas Amobotnaŋnnaŋ manaingapm wisikŋ penaŋ zeyap. Egaŋ neŋ mulupmaŋ ke ŋep mbap e nâŋgeyepm name mulupmaŋ ke mamiyap keyepm egaŋ neŋ ombemneŋge. Neŋ keyet wisikŋ zeyap. 13 Neŋ penaŋ egat eweŋan ku nâmkiŋpemti egat bekanaŋ zewan ma amŋane sisipeŋpeŋ mimindewan ma kwelat kumpemti kwileki tapmiyap ke ku nâmtiyepm mbanaŋgut Kawawaŋaŋ neŋ aŋgalaŋ gogot mneŋge. 14 Kogok tapmnepema ningalen Amobotnaŋ ek neŋ keŋ taoletnaŋ bemisisikŋaŋmak bem mnemti nâmkiŋpepe ma gogot mimi keyet yaŋaŋ Kilais Zisasmagen tusumneŋge. 15 Zet kapi penaŋ sukwep keyepmti neŋ manâyawen am sambeyaŋ kapi nânâyelen Zisas Kilaisiyaŋ msalen toti am yom toŋaŋ nin timkwatndeye. Ninmagengatnaŋ nâgât yommnaŋ am sambe sebemindein. 16 Keyaŋgut Kawawaŋaŋ nâgât aŋgalaŋ gogot mge ewan Kilaisiyaŋ neŋmagen mulup mge e sepsepnok keyepmti am yomtoŋ ekŋenaŋ ke ekti nâwep ek an sewakŋaŋ. Kogogapmti notnaŋaŋ ŋep kapi nâmti mama kanzizit Kawawaŋmagen tiwep. 17 Mama katikŋaŋgalen Amobotnaŋ ku gakikiyelen ma amnaŋ ŋep ku gigigalen. Geŋ Kawawaŋ kwewetaŋ mamanik. Amnaŋ Geŋ eksemgemti sesewatgepeŋ mamti mamambep. Ke penaŋ sukwep mgaŋgayelen.
18 Timoti, nâmkiŋpepeen nemun benik keyepmti neŋ apitilim gesowap kapi mbanik. Eweŋan geŋ Kawawaŋgalen anaŋ muluwen gesâti ekŋenaŋ gâgât Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemkawaŋ bembeyelen Emetak Teŋaŋ nâmbiliwepme weme ombemgeye keyet zemgwatnaŋ mgewien. Keyet Amobotnaŋgalen muluwen geŋ zedaŋ an kasayen dolakŋaŋ maâin keboŋ bemti âwanik. 19 Mti nâmkiŋpependi katikŋaŋ bemti tapme keŋdi damuŋ mmane kwetetepmaŋ tabe. Am notnaŋ ekŋenaŋ keŋin damuŋ mme kwetetepmaŋ ku tage keyepm nâmkiŋpepeŋin kwalepme delaŋ zeme kileŋ mekobien. 20 Ekŋenmagengatnaŋ an zut Aimenias ma Aleksandia egelaŋ sepem kegok mbun. Egelaŋ ŋoktik dolakŋaŋ kapigok ku tiwungapmti neŋ eget Sadaŋgat betnan bemidema nukŋaŋ omba idame keyaŋ idamukulem mme egelaŋ Kawawaŋgat zet kwelat ewe ku kuwalup.