3 Zân
Zânaŋ zapat meluwaŋ ŋen ewe kume sek tuk bein
Zapat meluwaŋ kapi Zânaŋegak kuye. An kapi Zisasiyaŋ nemba indatim mayeengatnaŋ tuŋgupmaŋ an Zân kapiyaŋ zezapat bukgen ombanik kuye. Papia ekŋen kuye keyet kwilin kapigok: Zânaŋ Buŋam Zapat kuyeen ma Zân ma Zân ma 3 Zânmak Kie Kienok.
Egaŋ an kwitnaŋ Gaiasiyet kumsaye. Zânaŋ an kapi zapat meluwaŋ mti same mmet an sek mobot Daiotepis zemkulumpepeyet nâmti meluwaŋ kapi kumsaye. Daiotepis an ke an damuŋ mobotnaŋ penaŋ. Damuŋ mulupmaŋ nânâŋak mti dapmelaŋgemagengatnaŋ am notnaŋ Zângalen am mukup timbumuluŋbien ekŋen ke indamâti pasalen taindemeyepmti Gaias zemâtâtât zet msamti zemsesewatpemti zapat meluwaŋ kapi kumsaye.
Zet ŋotekŋaŋ temaŋ kapigogaŋ Zân zapat meluwaŋ keŋan talip:
1-8 Gaiusiyet zemsesewati zemgwatnaŋ mpeye
9-10 Daiotepis zemkulumpepeŋaŋ
11 Zemgwatnaŋ zet
12 Demitiasiyelen mama mimi dolakŋaŋ ekti mâbep
13-14 Zemdelaŋ zenze zet
1
Neŋ ingalen an ŋeŋaŋin ya Gaias gâgât tikŋaŋ nâmgemti gogot mamgayapgapmti zapat meluwaŋ kapi kumti gayap.
Nâgât notn penaŋ, geŋ Zisasmak tususundi ma ekmak zenâ zenâ dolakŋaŋ penaŋ matazingapm neŋ Kawawaŋgat dunduma geŋmagen sek zawat kumbemgawe mme kwitnaŋ kwitnaŋ dolakŋaŋ sambeyaŋ geŋmagen wembe. Geŋ zet penaŋ ŋotekŋaŋ ŋep mmamti maŋgawepunik keyet zapadi am notnne ekŋenaŋ kot zeme nâma keŋŋ dolakŋaŋ penaŋ beye. Nemban geŋ ma nodine in zet penaŋ ŋotekŋaŋ keyelen set mamâpmelip zet ke nâmti keŋŋ oloŋen omba penaŋ manâyap.* Wa ke ikŋaŋgat nembaŋane penaŋ keyet ku zein. Ke am Kilais nâmkiŋpemti maip ekŋenaŋ Kawawaŋgat nemunambaŋene mambeip ekŋengat nâmti zeye.
Notn, geŋ nâmkiŋpepemak nodine mukulem mamimindenik am sokŋan kapiyetnaŋ etaŋ yek. Kawawaŋgalen mulup am notnaŋ beŋangatnaŋ ekŋenaŋ kopme kegogak mukulem mamimindanik. Kegok ke dolakŋaŋ penaŋ mamnik. Am ekŋenaŋ gogot mimindi dolakŋaŋ ya dapmelaŋge ŋenaŋ yaŋdi zemsokbeme ekŋenaŋ gâgât nâme mobotnaŋ beye. Keyepm geŋ Kawawaŋgalen mulup an notnaŋ ekŋenaŋ selen mebegalen indamukulem mane mebep. Kegok mmane dolakŋaŋ penaŋ nâmgewap. Ekŋenaŋ Zisasiyet zet zapatnaŋ zemkawaŋ bembeyet mulupmaŋ am msat palen kapi mamti mandiindome manâip. Ke ekŋenaŋ, “Muluwinaŋgat tosaŋaŋ kogok nda,” kok ku zenzeyelen. Keyepmti nin am ekŋen keboŋ indamukulem mti bandim mimindemti nin mulup keyet toŋaŋnok bemti nsakwep zet ke mpalakŋaŋ bembeyet zemndendeŋaŋ.
Neŋ dapmelaŋge ekŋengat zet zapat meluwaŋ notnaŋ kuwan yaŋgut Daiotepis ek ikŋaŋ amobotnaŋ kwesâtgat nâmti zetn manzemtalazin. 10 Keyepmti neŋ koti mama mimiŋaŋ zigok mamain keyet yaŋaŋ msokbewap. Egaŋ ningat dâsuki penaŋ zemti manzemtalatndein yaŋgut ke etaŋ yek. Egaŋ am nâmkiŋpepemak notnne ekŋenaŋ am kup notnaŋ kopme ikŋaŋ timbumululuŋpiŋ tapme am notnaŋ ekŋenaŋ timbumuluŋ indame, kegok ku mimiyet zemkulumindemti am mukup dapmelaŋge notnaŋ ekŋengalen zet nânâyelen mme egaŋ zupman maindamâzin. 11 Notn, geŋ an keyaŋ mama mimi bekanaŋ ŋen mme ekti sepem keyak ku mâti mbanik. Geŋ naman mama mimi dolakŋaŋ mâti mbanik. An ŋen mama mimi dolakŋaŋ mbe egat Kawawaŋmak tususu dolakŋaŋ mamain kegok bewe. Ma an ŋenaŋ bekanaŋ mti mambe beme egaŋ Kawawaŋ ku nâmkiŋpein kegok zenzeyelen.
Demitias egat nâmpeme dolakŋaŋ penaŋ beye
12 Demitias egat am sambe ekŋenaŋ nâme dolakŋaŋ mambein. Ma Kawawaŋgalen zet penaŋ ŋotekŋaŋ yaŋaŋaŋ kegogat zemkawaŋ mambein. Neŋ ma mulup an notnne nin kegogak zetnaŋ zeme nâmann ŋep penaŋ mambein. Ya nin zet penaŋ manzenup ke manânik.
13 Zet zenzeyelen sambe penaŋ tazin yaŋgut zet ke papiaen kukuyet nâma ŋep penaŋ ku bein. 14 Neŋ sakwep penaŋ geŋmagen kot gikti nit nsakwep zenâ zenâ mimiyelen nâyap.
15 Kawawaŋgalen keŋ sewakŋaŋ geŋmak wemti tabe. Nodine pi taliwen ekŋenaŋ gâgât nâpeŋ mamaip. Ningat notnne ke taliwen ke giti indamukuwanik.

*1:4: Wa ke ikŋaŋgat nembaŋane penaŋ keyet ku zein. Ke am Kilais nâmkiŋpemti maip ekŋenaŋ Kawawaŋgat nemunambaŋene mambeip ekŋengat nâmti zeye.