LA MERERA TAVU EGITEU E HIBRU
1
La Tahalo Uru baha taro e Latula, eia veipala la merera te Tamala somai te la maututula
Alaurati, La Tahalo Uru, eia veipala la merera tetala soio tegiteu e ururu tegatou e Iuda, eia baha taro egiteu la bilalaha tetala vaka usu, eia tovo lalai tai la gauru usu veia eia ge vei matagagea giteu la valalua tetala la gabutatalala tetala. Eala moli te la imamala ale igoie, La Uru baha taroti e Latula, eia veipalati la merera tetala somai tegatou. Oio te la limale Latula sesele, La Tahalo Uru eia vipou la golugolu tomi. La Uru hiloviti e Latula veia eia ge tahola la golugolu tomi ale eia vipoutia. Eia la matagaga ale uru te Tamala, la vulovulola tomi eia mai te Tamala sesele, eia sau tola la mori me la magasa mai la masasagala tetala sekela moli oio te la merera tetala ale vagari. Eia peho roboti etatou, me oio te la igogolu tetalale, eia vimaroka etatou la valalua me hatavivile tomi te la iruru. La igogolu tetala tomi alele kaluvuti, igoie eia pou oata te la pulolou la mulugaluga oio te la bali La Tahalo Uru.
E Latu La Uru eia urua giteu la angelo
Eia sesele viruru veia La Tahalo Uru eia vipou e Latula veia eia ge urua giteu la angelo. Ale eia toiti leia veia eia e Latula, eia vitikumu seseleti la isala mai ele veia eia sekela moli uru, egiteu la angelo tomi bisi tetala. Mai la merera te La Buk Tabu Ale Pala, La Uru eia veiale Latula maie:
Emei e Latugu,
Eiau e Tamamu, eau veipalatimei.
Me la merera ale tikumu mai ele, La Uru eia soukama veiale angelo isasa oio vola veia eia ge e Latula. Me la merera te La Buk Tabu Ale Pala isa lou, La Uru eia vikara matagaga te Latula, eia veia maie:
Eiau ge e Tamala.
Eia ge e Latugu.
Eala moli la merera ale tikumu mai ele, La Tahalo Uru eia soukama veiale angelo isasa oio vola, ouka.
Mai la vikararala te La Tahalo Uru isa lou, eia raragiti veia ge baha taro e Latula la posolagu somai te la maututula, eia goio vikara maie:
La Tahalo Uru vipou egiteu la angelo veia
egite ge sele tatavu la igogolu tetala
mai la lolovi.
Eala moli egiteu la angelo, egite la bilalaha tetala, me La Uru veia maie tegiteu ele:
Amuto raga tatavu la igogolu te La Uru,
mai la kalamea la havi ale karerere.
Eala moli mai oio te Latula, La Tahalo Uru kama vikara mai ele, eia vitikumu lou la merera tetala soio te Latula maie:
La pulolou taume te la pulolou la mulugaluga,
eia ge magiri moli mai ele, la kaluvula ge ouka.
Eme vibaumuli matata tataho moli
egiteu la valalua taume,
eme masaga la vulovulo ale matata,
eme vile sesele la vulovulo ale kama kokora.
Eala La Uru taume eia hilovitime, eia vaurutime
veia ge vipoume te la sagegela ale uru sesele,
kara polo la sagegela ale la valalua ge gabua.
10 Mai la merera te La Tahalo Uru isa lou soio te Latula eia veia maie:
La Uru,
Te la silokola eme vipou la magasa tomi,
te la limamu sesele tai, eme vipou la mori.
11 La mori me la magasa mulimuli ge kokovu,
eia ge mai la lavalava ale mumugu,
eala moli eme La Uru ge magiri moli mai ele,
eme kama ge kaluvu.
12 Eme ge pipi kurumu la mori me la magasa
mai la lavalava ale eme kai taroa,
eala moli eme kama ge vulo sapolo lou,
la imamala taume kama ge kaluvu.
13 Mai La Tahalo Uru, eia soukama vikara soio te angelo isa tetala, mago:
Eme gomai, eme ge pou te la pulolou la uru
oio te la baligu te la galegu e gata,
kara ale eau ge pigi egiteu la gima taume
sotatalo te la uluva la vahamu,
eme ge soa kuru egiteu.
14 Tio, me mave oio tegiteu la angelo? La Tahalo Uru eia soioge vipou egiteu te la igogolu ale mave? Egiteu la kalululu moli, egite susuli moli te la igogolu te La Tahalo Uru. Eia baha taro egiteu somai veia egite ge susuli etatou la valalua me hatavivile tetala, etato ale mulimuli ge pou te la mahulila tetala ale sesele.