ALE LA MERERA TE POL EIA KEKESIALE PILIMON
1
Tavu e tabaragu e Pilimon,
Eiau e Pol, amila me tabara galua e Timoti, amila kekesiamu. Eau pou te la luma la kilisi, la vuhula eau valolo la valalua me hatavivile te la isale Kraist Iesus. La igogolu tegatou isa moli te la valolo te la isala. Eau kekesi taiale rutumu uru e Apia, eia mai e hatavile milua sesele, me e latumu e Akipas, eia taho sesele loio taku te la vaubila te la valolo te Kraist. Eau kekesi taia giteu la valalua me hatavivile te Kraist ale lotulotu oio te la luma taumele. La gilogo te Tama gatou, tegirua me Latula e Iesus Kraist, La Uru gatou, eia ge pou tamutou, la tia mutou oilo ge malilo tataho.
E Pol vei tataho la vulovulole Pilimon
Pilimon, ale eau pou te la kilaka, eau kama gabu tarome, eau kaka moli La Tahalo Uru veia eia ge sulime. Eau toi taritigi pepeho soata tetala, la vuhula eau rovitia eme sau tola seseleti la isale Kraist, eme suliti egiteu la valalua me hatavivile tetala, me egite gilemulitiagu la vulovulomu tomi ale taritigi ele.
Pilimon, ale eme la tahalo te Kraist sesele mai ele, eau kaka La Tahalo Uru veia etala ge vitau me tabara sesele te la isala, me eme ge rovi seselea mai ele veia e Kraist, eia vibalava seseleti etatou tomi ale tetala.
Tabaragu, la vulovulomu tomi ale taritigi ele, eia visagege seseleau, ale eme puhi tataho egiteu la valalua me hatavivile te Kraist. Me la vagagarila taku eia sibitala halabati lou ale eau lolotia mai ele veia la valalua me hatavivile te la lotu egite mata muliti la vulovulomu ale taritigi ele, egite mata kaseka tatahoti lou. Taritigi pepeho tabaragu.
E Pol kaka e Pilimon te la tahalo ale Onesimas
Sesele, tabaragu, eau la bilalaha te Kraist, eia koramulia veia eau ge karasukume te la gauru ale taritigi. Eala moli eau kama ge vikara vagari soio taume. Ale etala vitau me tabara sesele te la isale Kraist, eau kaka gogogo moliamu veia eme ge loloau. Eau e Pol, eau uruti, la ivugu sisiti. Eau pou tai te la luma la kilisi, ale egite viligiau te la igogolu la valolo te la isale Kraist. 10 Mai alele eau kekesiamu te la tahalo isa bisi, la isala e Onesimas, eia mai e latugu sesele. Eau pou te la luma la kilisi, eau pogea, amila virovi tatahoti. 11 Eia la bilalaha taume eme rovia. * Ale pala, egite Rom, e Grik, e Iuda, mai te la vulovulo giteu ele, egiteu la tahalo la vuliti, egite tahola tai la tahalo me la tavile te la igogolu tegiteu, egite babaha tai egiteu, kama lotoloto egiteu. Te la merera e English egite toi legiteu ale maie e slev (slave). Pala eia tou pasi la igogolu, eia hele tarome. Eala moli igoie eia vuloti, la vulovulola isapoloti, eia koramulitia mai ele veia ge suli pepeho etalua, eia kamati ge tou. La isala ale Onesimas, te la merera e Grik la masovala mai “kama tou”.
12 Pilimon, e latugu ale Onesimas ele, eau ge baha taro rivua soio taumele. Me ale eau baha taroa soio taume, eau ilo rururu sesele, la vuhula eia la tahalo taku sesele. 13 Mai eau ge sau tola molia, mai eia ge abi la mulimu te la visuli somai taku ale eau pou te la kilisi te la isale Kraist. 14 Eala moli umala, eau ge baha rivu lou e maura soio taume, la vuhula eia la tahalo taume, me eme kama vikara matagaga somai veia eau ge sau tolea. Mai eme masagea veia ge suliau mai ele, taritigi alele la gabutatalala taume sesele.
15 Sesele, Pilimon, amula me la bilalaha taume e Onesimas ele, amula vipou baati la leavala isahari, eala moli ale eia ge beua soio taumele, amula ge virovi baoli tataho lou mai e tau me tabara sesele te la isale Kraist, me mai ele eia kati ge hele lou. 16 Eme ge gabu tikumu molia, eia mai e tabaramu sesele te Kraist. Eau sagege pasi le maura, me eau rovi taia mai ele veia eme ge sagege pepeho lou leia, la vuhula eia la bilalaha taume, eala moli eia sibitala taiti mai e tabaramu sesele te la isale Kraist, eia vulo uruti mai ele.
17 Sesele, Pilimon, mai te la gabutatalala taume eme veia etala e tau me tabara sesele, taritigi eme ge loloau, eme ge rara tavu e Onesimas ele, eme ge vagoilo halaba loua taume, mai moli ale eme ge rara tavuau mai eau ge guvi oiole. 18 Mai la iruru tetala isasa eia soio taume, veia mai la dinau tetala isa tai eia soio taume, eia souka kolia, taritigi eme ge vuloa ge kekesi la isagu ovola. 19 Male, te la limagu sesele eau kekesia maie: “Eau, e Pol, eau ge koli la makodo te Onesimas soio taume.” Eala moli eau kama ge toi tikumu soio taume la makodo taume somai taku, ale mai eau pala kama ge goio tamutou, eme kama ge rovi e Kraist, la kalulumu ge soloio te la maligoma. La makodo alele, kora, eme kama ge kolia somai taku, eau suli moli emei.
20 Ioge, tabaragu, eau pou tali molime veia oio te la isa La Uru, eme ge vimata kaseka louau, ale eme ge vagoilo tataho sesele lou e Onesimas ele, la vuhula eme e tabaragu sesele te la isale Kraist. 21 Sesele, eau kekesiamu mai ele, la vuhula eau rovitia veia eme ge igo molia mai ale eau kakatime ovola, eme ge igo pepeho tigi seselea.
La tapasi la merera
22 La kilaka taku isa lou, mai eme ge raragi veia eau ge guvi oio tamutou ele, ge hari lalai amutou, mai la kilaka tamutou tomi soio te La Tahalo Uru eia ge puru, veia eau ge beu rivu loua somai tamutou ele.
23 E Papras, ale amila vipou tomi oilo te la luma la kilisi ele, eia tai egite viligia te la igogolu la valolo te la isale Kraist, e Papras ele, eia veia mutou la haro sesele tamutou. 24 Mai tai egiteu ale omai taku, amite igogolu vikapopo te la valolo te la isale Kraist Iesus, mai e Mark, e Aristakas, e Dimas, e Luk, egiteu ale vei taia mutou la haro sesele tamutou.
25 Taritigi pepeho veia la gilogo te Iesus Kraist, La Uru gatou ge pou tamutou tomi. La merera taku bakisi eala moli ele. Kaluvuti.
Eau e Pol.

*1:11: Ale pala, egite Rom, e Grik, e Iuda, mai te la vulovulo giteu ele, egiteu la tahalo la vuliti, egite tahola tai la tahalo me la tavile te la igogolu tegiteu, egite babaha tai egiteu, kama lotoloto egiteu. Te la merera e English egite toi legiteu ale maie e slev (slave).

1:11: La isala ale Onesimas, te la merera e Grik la masovala mai “kama tou”.