2
Amun Maravas Faagit
Mumua amun maravas faagit di iziar lawalau amun Israael. Ka malasing saait bani taning, amun maravas faagit dina wat nanga lawalaua nim. Pana amun faraviraaiang faaratunaan dit faraviraai wana, dina rasin funfunin amun faraviraaiang faagit ina xana vanong mase ainaxam paazaaiang sinim, ma dina lis a tora naandi zin a Piran ina xa wul luk naandi. Malasing ma naandi dina zuruk fazaus a puruaiang sin naandi. Amala dina valos amun matmalabuk ka mitikaai zin amun maravas faagit malasing ma azanon aubina rawarak dina dador raksaat pana a lan iwana dorang faaratunaan. Wana adi sasaxotang sin naandi wana a kaakaai, dina vagit nim pana amun fingaaiang palaau di paata naxaam kuna zurukang a kaakaai zinim. Singsaxai Nakmai xawit na imilaaif, mumua nanga xa ra nimnimanin aikilizang ma xana samura lis a puxaaiang sin naandi.
Avuna Nakmai xawit na ra roting faulin aikilizang sina wana amun aangelo ina di ra giu amun matmalabuk taksaat. Naan ka ra psin fawizik naandi lamaskana a bina iwana adi axaiaf kawit nai maat ma di iziar wana vaamaazikang lamaskana adi luk ina xa bungsuzuk kuna zimbongang a raan aikilizang. Var 6:1-7:24Ma mumua pis Nakmai xawit na roting faulin aikilizang sina wana aubina ila pira angkari zaait araan naan ka vabalos adi ulim ma aubina ina di ilis a tora naandi zin Nakmai di milung lamaskana. Naan ka zaxot faulin be Noaa, a rapti iwana fazeiang pana matmalabuk ka tak, naan ma naandi di wizik urua zaait. Var 19:24Naan ka lis aikilizang iwana puxaaiang sin uru bina Sodom ma Gomoraa araan ka vaif nandiaa ma di vaanong daxa iaa mase, ma a burut be xa iziar. Naan ka giu malasing kanaan kuna waafivingang azaan ina xana balas sin aubina di ilis a tora naandi zin Nakmai. Var 19:1-16Singsaxai xa zaxot faulin Lot, a rapti xa tak, ina xat maskalus mase wana a matmalabuk ka mitikaai zin aubina xawit dit falos amun lus. A rapti angkanaan ka tak, ka iziar lawalau aubina angkanaan di gigiu amun matmalabuk ina xawit nat falos amun lus ma lamun taan faakdul naan kat kazanin a maravanang laba wana amun saan taksaat naa rataamin ma naat langarin naadi gigiu. Araan aubina dit falos fatalamin a sasaxotang ma ainaxamang sin a Piran di iziar lamaskana maravanang, naan ka rexaazin a lan kuna zaxot faulinang naandi. Ma naan ka rexaazin saait a lan naan kana vamazik aubina xawit di tak ina dit simbong aikilizang iwana puxaaiang sin naandi la raan aikilizang. 10 Faaratunaan mase, a Piran kana lis aikilizang ka dikdik sin naandi ina dit falos a sasaxotang ka mitikaai ila winpina naandi ma di wispiaal a burburaaiang sina.
Amun maravas faagit angkanaan kawit dit marauring tazaan, dit naxaam falaup be naandi nanga. Kawit dit maraaut araan dit lingpuak lawaana amun faaziarang inikula la lia. 11 Amun aangelo di dikdik marazaat mase wana amun maravas faagit, singsaxai amun aangelo xawit dit lingpuak lawaana amun faaziarang inikula la lia lamarana a Piran. 12 Singsaxai amun maravas faagit angkanaan, dit falos be amun saan a winpina naandi xa sasaxot kana giu, malasing amun pungpung ina di luk be naandi xuna zaraakang naandi ma zop famaatang naandi. Di ipiaat faraksaat amun saan ina xawit naadi mazaam. Malasing ma dina milung saait malasing amun pungpung.
13 Naandi di gigiu a raksaatang ma Nakmai xana xis naandi wana a raksaatang. Dit nanam be araan di imimin ma di ngong farawuk lawaanaas. Ma araan di iziar varaxai wana nim pana a flangan, di malasing be azaan ka mitikaai, ma azaan ina xa raksaat mase. Ma dit nanam be wana a matmalabuk iwana vaagitang naadi gigiu. 14 Dit naxaam be a matmalabuk iwana milivinang a ravin tawarak o a rapti rawarak. Kawit dit siaavus pana gigiuang amun matmalabuk taksaat. Dit falmur aubina ina xawit di irur dikdik. Di rexaas daxa wana amun lan iwana urif lukang a kaakaai. Singsaxai Nakmai xa ra nimnimanin tasin a vaamaazikang tapal aaxan a lemlem taksaat angkanaan. 15  Vaak 22:4-35Naandi di waan faanong siaana a lan ka tak ma di milung. Di valos a lan sin Baalaam, naata Beor, naan ina xa ra sasaxot a wulwulang iwana amun gigiuang taksaat. 16 Amun dongki xawit di dador, singsaxai a dongki zin Baalaam ka dador zina wana a matmalabuk taksaat sina wana a linga rapti ma xa wisbuaak a matmalabuk ka baabaa zin Baalaam.
17 Ubina angkanaan di malasing amun luka daanim ina xa maat faanong ma di malasing saait a xuf ina adi maaliu xa wif. Nakmai xa nimnimanin tasin fanong a non aaxan naandi lamaskana a suk ka maxit baangut. 18 Avuna amun maravas faagit angkanaan dit falaup naandi nanga wana dorang palaau ma dit purif falmur aubina xuna valozang amun sasaxotang taksaat ila winpina naandi. Naandi aubina angkanaan ina di samura inaxam paazaai ma di waan fataling amun matmalabuk taksaat sin aubina raksaat. 19 Amun maravas faagit angkanaan di xalxal zin naandi adu dina mamaraxas be singsaxai naandi nanga xawit di izi mamaraxas. Di iziar malasing amun iaana kilaaiang sin amun matmalabuk ka mitikaai zin naandi. Avuna axazak ka balas a iaana kilaaiang sin azaan ina xat paamuain naan. 20 Aubina di valaau vataling amun matmalabuk ka mitikaai ila pira angkari wanaze di rexaazin fanong Iesu Kaarisito a Piran ma a Baraai a Vaaroroiang sin dia. Singsaxai tamon mur di zu lamaskana a flung iwana matmalabuk taksaat ma amun saan taksaat angkanaan di bulupis kaarik naandi, aiziarang sin naandi mur xana raksaat mase wana aiziarang sin naandi waamua araan kawit nanga di rexaazin Iesu Kaarisito. 21 Iaak tamon naandi xawit di rexaazin a lan iwana matmalabuk ka tak, ka daxa nanga wana naadi ra rexaazin fanong ma di lis a tora naandi wana a dorang koxok sin Nakmai ina aubina di ra fazei wana zin naandi. 22 A dorang lalaamangaai angkari xa tak pana naandi: “A wiu xa ulili wana azaan naa luaak pizin fanong.” (Maz 26:11)
Ma aza dorang lalaamangaai zaait kari: “A bari ina di tus fanong naan kana uli ma xana wulwulaai lamaskana ambimbi.”

2:5 Var 6:1-7:24

2:6 Var 19:24

2:7 Var 19:1-16

2:15 Vaak 22:4-35