3
A Uli Watang Sin A Piran
Amun paasaxo daxa zurugu, naari a varuaiang a waambaar ga varaar waan sinim. Ma lamaskana uru waambaar varaxai, ga vainaxaam kaarik nim pana amun saan kuna ainaxamang sinim kana tak. Ga saxot adu naaguna naxaam faulin a dorang ina amun profet ninis sin Nakmai di ra dador profet pana, ma naaguna naxaam faulin saait a dorang dikdik sin a Piran, a Baraai a Vaaroroiang sin dia ina amun aaposal zinim di ra fazei wana.
Jut 1:18Azaan paamua nim naaguna rexaazin adu lamun taan iwana vaanongang, azanon aubina dina balas ina dit falos be amun sasaxotang taksaat ila winpina naandi. Dina vis nim, ma dina piaat malasing kari, “Lasang ka Iesu xana uli wat malasing ina naa ra xalxalin? A maariaas ka varas faanong. Lamun taan nanga amun kulmua zin dia di maat, amun saan ka iziar nanga malasing Nakmai xa ra vaziaar naandi la varumaraiang iwana faaziarang.”
Var 1:6-9Singsaxai di baai dina rexaazin a dorang kari adu, la varumaraiang mase, Nakmai xa ra vaziaar a bara ma a pira angkari wana a dorang sina nanga. Naan ka ra vaziaar wana a daanim ma a pira xa balas lamaskana daanim. Var 7:11Ma araan ka vabalos adi ulim, a daanim angkanaan ka pung paramin a pira ila raan angkanaan ma xa kawin mase. Singsaxai a bara ma a pira angkari, dia di raamin nandiaa, di zimbong iaa a raan iwana aikilizang, araan axaiaf kana vanong pizin nandiaa varaxai wana aubina di ilis a tora naandi zin Nakmai. A dorang sin Nakmai xa vaziaar a bara ma a pira angkari ma a dorang kanaan nanga xa roting nandiaa xula raan aikilizang.
Saam 90:4Amun paasaxo daxa zurugu, tuaa naagu xanambain azaan azaxai angkari. A raan azaxai xa malasing a maariaas ka taausan azaxai lamarana a Piran, ma a maariaas ka taausan azaxai xa malasing be a raan azaxai wana naan. A Piran kawit nat faabung kuna waambazovang a xalxalang sina, malasing azanon aubina di naxaam malasing kanaan. Kawit. Naan kat simbong fatalamin nim, panaze xawit na saxot adu taxazak kana milung. Ka saxot adu aubina vaakdul dina inaxam taawuk.
10  Mt 24:43, Lk 12:39, 1Tes 5:2, Vaat 16:15Singsaxai a raan laba zin a Piran kana balas malasing a ruburung. La raan angkanaan a bara xana malik faraxai wana adi linga zaan kana raangis laba mase, ma axaiaf kana vaif pizin amun saan faakdul laaxur ma a pira angkari varaxai wana amun saan faakdul wana xana balas la maravas.
11 Tamon amun saan faakdul angkanaan kana vaanong malasing kanaan, aze rawat toroiang ka naaguna rauxin? Kana daxa tamon a roroiang sinim kana ninis ma naaguna valos fatalamin a sasaxotang ma ainaxamang sin Nakmai, 12 ma naaguna zimbong a raan sin Nakmai ma naaguna vazauzin a raan angkanaan kuna xana wat fazaaus. La raan angkanaan Nakmai xana vaif pizin a bara ma amun saan ikula la bara ma amun saan faakdul xana daanim pana a lagavang iwana axaiaf ma xana malik. 13  Aais 65:17, 66:22, Vaat 21:1Singsaxai dia di zimbong a raan Nakmai xa ra xalxalin sin dia: A lia vaaxur ma a pira vaaxur ina a non amun matmalabuk ka tak ka iziar lamaskana.
A Vaanongang Iwana Dorang
14 Amun paasaxo daxa zurugu, a raan naagu zimbang pana a raan angkanaan, naaguna gut kuna naaguna ninis ma xuna xawit ta vaakarang kana zuruk nim pana tazaan ma xuna iziarang lamaskana a luaai varaxai wana Nakmai. 15 Naaguna naxaam. A Piran sin dia xawit nanga na wat panaze naan kat simbang daxa wana aubina dina inaxam taawuk ma xana zaxot faulin naandi. A dorang kanaan, daaza dia Pol xa ra fararin paamua varaxai wana a mazamang ina Nakmai xa lis sina. 16 Lamaskana amun paambaar vaakdul zina, naan kai dador wana amun saan angkanaan pana a lan be azaxai. Azanon dorang ina naat faraar xa lagaf kuna zurukang a vuvuna. Ma azanon aubina ina xawit di maravas pana ma ainaxamang sin naandi xawit na dikdik, di xul aknaaza dorang pana dorang sin Pol malasing di xul aknaaza dorang lamaskana a Baar Xoxok. Ma naandi nanga dina milung pana.
17 Singsaxai nim amun paasaxo daxa zurugu, naagu tabung texaazin fanong amun saan angkanaan. Naaguna naknakaai xuna tuaa aubina ina xawit dit falos amun lus dina urif pizin nim lalozang amun faraviraaiang sin naandi xawit na tak. Tuaa naagu zu vataling ainaxam paazaaiang dikdik sinim naari naagu paazaai wana. 18 Naaguna walak lamaskana a daxaiang sin Iesu Kaarisito a Piran ma a Baraai a Vaaroroiang sin dia ma a mazamang sinim pana naan saait kana balas laba uzaa, uzaa.
A marmari daxaiang kana uzaa zina taning ma bulaai. Ka vaaratunaan.

3:3 Jut 1:18

3:5 Var 1:6-9

3:6 Var 7:11

3:8 Saam 90:4

3:10 Mt 24:43, Lk 12:39, 1Tes 5:2, Vaat 16:15

3:13 Aais 65:17, 66:22, Vaat 21:1