16
Amun Pin Ka Wizik Urua Iwana Adi Boromaazikang Sin Nakmai
Ga langarin a ling axazak ka raraf puat la vaal xoxok ka piaat sin amun aangelo xa wizik urua naako, “Naaguna waan ma naaguna vukin amun pin ka wizik urua iwana adi boromaazikang sin Nakmai la pira angkari.”
Zax 9:10A varumaraiang a aangelo xa waan ma xa vukin a win sina iwana adi boromaazikang la pira angkari. Ma amun burus taksaat mase xa maazik marazaat ka balas la winpina aubina ina di rauxin a vaakilanang sin a wungpung pana naandi ma di lotu wana a laklagai zina ina di giu.
A varuaiang a aangelo xa vukin a win sina iwana adi boromaazikang nana raas, ma a raas ka balas malasing a dari zin axazak ka maat. Ma amun saan faakdul ina xa roro lamaskana raas di maat.
Zax 7:17-21, Saam 78:44A varulang a aangelo xa vukin a win sina iwana adi boromaazikang lamun daanim ka valvalaau ma lamun daanim ka vuvuat ma xa balas a dari. Ma ga langarin a aangelo ina xat katkatong a raas ma amun daanim ka piaat naako,
 
“Nakmai Xoxok, nua gu iziar taning ma gu iziar mumua.
Nua gu tak pana amun puxaaiang kanaan pana aubina angkanaan,
panaze gu klis naandi malasing kanaan.
Avuna naandi di ra zop famaat aubina ninis sunum ma amun profet sunum, ma daraaia naandi xa zaal,
malasing ma gu ra lis a dari zin naandi xuna iminang malasing a puxaaiang kat faraxas pana naandi.”
 
Ma ga langarin a ling axazak ka wat ikula la aalta xa piaat malasing kari,
 
“Aiang, Piran Nakmai A Maradikdikang,
amun kilizang sunum ka vaaratunaan ma xa tak.”
 
A varalavaatang a aangelo xa vukin a win sina iwana adi boromaazikang laaxur wana iaas ma axazak ka lis a dikdikang sin a iaas kuna vaivang aubina wana xaiaf. Ma adi lagavang iwana xa vaif aubina, ma di dador lingpuak lawaana Nakmai, damana amun maravanang laba angkanaan, singsaxai xawit di inaxam taawuk siaana amun matmalabuk taksaat sin naandi ma xawit di valaup naan.
10  Zax 10:21A vawatmitang a aangelo xa vukin a win sina iwana adi boromaazikang laaxur wana akin izi xalxaalang sin a wungpung ma a bikabar vaakdul zina xa iziar la bungsuzuk. Ma aubina di xaraat a xaramana naandi wana adi maazikang, 11 ma di dador lingpuak lawaana Nakmai ina xa iziar ikula la lia, avuna wana adi maazikang laba ma amun burus taksaat ka iziar wana naandi, singsaxai xawit di inaxam taawuk siaana amun matmalabuk taksaat sin naandi.
12  Aais 11:15A vawizik saaxaiang a aangelo xa vukin a win sina iwana adi boromaazikang laaxur wana a daanim laba Iufretis ma a daanim ilamaskana xa maat faakdul mase xuna nimnimaninang a lan aaxan amun kalxaal ila non a iaas kai laak pana. 13 Naanaan ga raamin a zapalaau urul di raamaai malasing taal a waau urul. Azaxai zin nandiaal xa tukbilak la balana adi zizi ma azaxai la balana a wungpung ma azaxai la balana a profet faagit. 14 Nandiaal amun laklagai amun sapalaau urul ma di gigiu raal amun faamuzazang ka banglala, ma di waan farawuk taal zin amun kalxaal ila pira vaakdul angkari, xuna zaxot fatuiang taal naandi wana varopang faraxai wana Nakmai a Maradikdikang la raan laba zina.
15  Mt 24:43-44, Lk 12:39-40, Vaat 3:3Ma Naata Sipsip ka piaat naako, “Langar, gana wat malasing a ruburung. Naan ina xa izit naknakai ma xa nimnimanin amun marapi zina, naan kana zuruk a daxaiang, avuna xana wen bulbulu ma xana wen maangil.”
16  2Xal 23:29, Zek 12:11Ma amun sapalaau urul di zaxot fatuin amun kalxaal xula non ina di vakilaan Aamagedon pana linga bina Ibru.
17 A vawizik uruaiang a aangelo xa vukin a win sina iwana adi boromaazikang nana mof, ma adi ling axazak ka wat la kin izi xalxaalang ikula la vaal xoxok ma xa piaat malasing kari, “Ka vaanong ka!” 18  Vaat 8:5, 11:13,19Amun pilak ma amun bambarak ma amun faanggalaiang ma adi maraulia xa balas. Ka varumara wana faaziarang ka ruaas a raan angkari, xawit ta wat maraulia malasing kari nat balas nanga zin aubina la pira angkari, adi maraulia angkanaan ka raksaat mase. 19  Aais 51:17Ma a bina laba Baabilon ka rawagal wana a non urul ma amun bina laba zin amun lemlem aubina xa ramaangalas. Nakmai xa naxaam a bina laba Baabilon ma xa lis a win ka bas pana a waain ka rauxin a raksaatang iwana adi boromaazikang sina. 20  Vaat 6:14Ma amun kurunuza vaakdul di malik ma amun paatawut di wen taamin luk kaarik. 21  Zax 9:23, Vaat 11:19Adi daavur vaat, a maravanang iwana azaxai xa malasing a zangaaflu vaaralavaat a kilogrem ka zu laaxur wana aubina. Ma aubina di dador lingpuak lawaana Nakmai wana amun faamaazikang iwana daavur vaat angkanaan panaze a maazikang kanaan ka raksaat mase.

16:2 Zax 9:10

16:4 Zax 7:17-21, Saam 78:44

16:10 Zax 10:21

16:12 Aais 11:15

16:15 Mt 24:43-44, Lk 12:39-40, Vaat 3:3

16:16 2Xal 23:29, Zek 12:11

16:18 Vaat 8:5, 11:13,19

16:19 Aais 51:17

16:20 Vaat 6:14

16:21 Zax 9:23, Vaat 11:19