24
Amun Faakilanang Iwana Amun Taan Iwana Vaanongang
(Mk 13:1-13, Lk 21:5-19)
Araan Iesu xa vataling a rabaraau ila vaal xoxok ma xa zangas ku lamanar, ubina varaviraai zina di wat sina xuna dina vatangin azanon faal ila vaal xoxok di rur lapaarana. Ka piaat sin naandi naako, “Naagu raamin amun saan faakdul angkari, aan? Ga vazei varatunaan nim, kawit ta vaat azaxai xana imaal laaxur wana axazak, amun purua dina wul psin ku waanaburut.”
Iesu xa waan ma xa iziar la Waatawut Olif, ma ubina varaviraai zina zingbe di wat sina ma di piaat malasing kari, “Fazei maam, lasang amun saan faakdul angkanaan kana balas? Ma aze ra wat faakilanang kana balas kuna xana vatidaai maam pana a uli watang sunum ma a vaanongang iwana a pira angkari?”
Ma Iesu xa xis naandi naako, “Naagu naknakaai, taulaan taxazak kana vagit nim. Avuna amala dina wat dina vaagit pana vakilaanang aizinugu ma dina piaat malasing kari, ‘Nia a Mesaaia,’ ma dina vagit aubina xa varas. Naaguna langarin a ling amun faropang lapuk ma amun fingaaiang pana varopang, singsaxai tuaa naagu maraaut. Awat saan malasing kanaan kana balas faaratunaan singsaxai a vaanongang iwana a raan kawit nanga. Ma aza gaapman kana varop faraxai wana aza gaapman tawarak ma aza xalxaal xana varop faraxai wana aza xalxaal rawarak. Ma amun zong ma amun maraulia dina balas lamun non farawuk. Amun saan angkari xana malasing a varumaraiang a maazikang ina a ravin kana tabung kazanin araan naako xana luk a popo.
Mt 10:22Mur aubina dina lis pizin nim kuna dina vamazik nim ma dina zop famaat nim ma amun kaantri vaakdul dina maska raksaat pana nim, a vuvuna wana aizinugu. 10 La raan angkanaan, amala ina di inaxam paazaai wana nia, a inaxam paazaaiang sin naandi xana zu ma dina maska raksaat pana naandi zaksaxai ma dina ngutlis naandi la mit amun purua. 11 Amun profet faagit ka varas saait dina balas ma dina vagit aubina xa varas. 12 A matmalabuk taksaat kanat laba uzaa, malasing ma aubina xa varas dinat luaa psin a matmalabuk iwana sasaxotang azanon tawarak. 13  Mt 10:22Singsaxai axazak ina xa irur dikdik ka ruaas pana vaanongang, Nakmai xana zaxot faulin naan. 14 Ma dina fazei wana Dorang Daxa angkari iwana a bikabar, la pira vaakdul angkari malasing a dor vaamaravazang ka waan sin aubina iwana amun linga bina vaakdul, ma mur a vaanongang iwana amun taan kana balas.”
A Fanaauang Pana Azaan Ka Mitikaai Adu Xana Balas
(Mk 13:14-23, Lk 21:20-24)
15 Iesu xa piaat kaarik naako, “Naaguna raamin azaan ka mitikaai xana rur lamaskana vaal xoxok. Kana vamitikaai amun non kuna xawit nat faraxas taxazak kana iziar inaan. Azaan angkari ina profet Daaniel xa ra dador wana.* Daan 9:27, 11:31, 12:11 Axazak ka vakot a dorang kari xana mazaam aknaasna. 16 Ma la notaan angkanaan, naandi ina di iziar Judia, dina valaau xu lamun paatawut. 17  Lk 17:31Axazak ka irur laaxur la waata vaal zina, araan ka kabal xuna valaauang, tuaa xana albis kuna zuruk fatukbilokang amun lulugaan sina. 18 Ma axazak ka iziar la uma, tuaa xana uli xula vaal xuna zurukang a marapi baraaf sina.
19 Ma la raan angkanaan, kana raksaat mase wana a furavin ina di buxut ma a furavin di vaazus. 20 Naaguna maainung kuna a raan angkanaan iwana valaauang kana wen balas lamun flan iwana milaatus o la raan a Saabat. 21  Daan 12:1, Vaat 7:14Avuna la raan angkanaan kana rauxin adi maravanang laba mase. Mumua pis araan a pira xa vaaxur nanga ma xa ruaas taning, kawit awat maravanang malasing kanaan ka ra balas. Ma mur zaait kana wen tauxin ta wat maravanang malasing kanaan kana balas. 22 Tamon Nakmai xana wen kip fabut amun taan angkanaan iwana maravanang, kawit taxazak kana roro. Singsaxai naana kip fabut panaze naan ka inaxam pana aubina ina naa kalin naandi. 23 La notaan angkanaan tamon axazak ka piaat sinim naako, ‘Taamin, a Mesaaia xari,’ o ‘A Mesaaia xa paa,’ tuaa naagu inaxam paazaai wana dorang sina. 24 Avuna azanon dina balas ma dina vaagit malasing kari, ‘Nia a Mesaaia.’ Ma azanon dina balas ma dina vaagit malasing kari, ‘Nia a profet sin Nakmai.’ Ma dina vabalos amun faakilanang laba ma amun faaxoxovang. Ma tamon kat faraxas, dina vagit saait naandi ina Nakmai xa ra kalin adu naandi aaxana vaatak. 25 Naagu langar, ga vazei vanong nim paamua wana amun saan kana balas.
26  Lk 17:23-24Malasing ma tamon taxazak kana vazei nim naako, ‘A Mesaaia xa kula la non bingil,’ tuaa naagu waan la non angkanaan. O tamon taxazak ka vazei nim naako, ‘Naan kari lamaskana vaal,’ tuaa naagu inaxam paazaai wana dorang kanaan. 27 Avuna auli watang sin Naata Rapti, xana malasing a wilak kat pilwilak la non a iaas kai laak pana ma aubina dina rataamin la non a iaas kai si wana. 28  Lk 17:37A non ina a maat ka itate wana, la non angkanaan amun kor dina wat fatu wana.”
A Uli Watang Sin Naata Rapti
(Mk 13:24-27, Lk 21:25-28)
29 Iesu xa piaat kaarik naako, “Fazaaus mase lamuraana amun maravanang ilamun taan angkanaan,
 
‘a iaas kana suk,
ma a flan kana wen ilap,
amun patpada dina zu wat paanaburut,
ma amun saan faakdul nana mof kana valvaaliang.’ (Aais 13:10, 34:4)
 
30  Daan 7:13, Zek 12:10-14, Vaat 1:7La notaan angkanaan, a vaakilanang sin Naata Rapti xana balas la ambara ma aubina ilamun linga bina vaakdul la pira angkari dina raamin Naata Rapti xana wat pana ambara i nana mof, faraxai wana a dikdikang ma adi wilaakna. Ma naandi dina raangis maskalus. 31 Ma a raavuru xana raangis lapuk mase, ma naan kana kling amun aangelo zina ma dina zaxot fatu aubina vaakdul ina naa ra kalin fanong adu naandi aaxana vaatak. Amun aangelo dina zaxot fatu naandi lamun non faakdul wana amun marana maaliu urulavaat ila pira angkari ma lamun non faakdul i nana mof.”
A Varaviraaiang Pana A Iaai A Fik
(Mk 13:28-31, Lk 21:29-33)
32 Ma Iesu xa piaat kaarik naako, “Naaguna zuruk a varaviraaiang pana a iaai a fik. Araan amun baurivi di balas ma di rasin amun paxana naandi, naagu rexaas adu araan a maariaas ka vaasilik ka. 33 Malasing saait bani, araan naagu raamin amun saan faakdul angkari xa balas faanong, naagu rexaas adu a raan sina xa vaasilik ka, lamarana mara. 34 Ga vazei varatunaan nim, a watkul angkari xana wen maat nanga xa ruaas amun saan faakdul angkari xana balas. 35 A lia ma a pira angkari xana milung, singsaxai a dorang surugu xana wen milung.”
Kawit Taxazak Na Rexaazin A Raan Iesu Xana Uli Wat
(Mk 13:32-37, Lk 17:26-30,34-36)
36 Ma Iesu xa piaat kaarik naako, “Kawit taxazak na rexaas pana a raan angkanaan o a aaua angkanaan kana balas, amun aangelo ila lia zaait kawit di rexaas, ma Naatna zaait kawit na rexaas, singsaxai Damana zingbe, xa rexaas. 37  Var 6:5-8Ka malasing bani lamaskana amun taan sin Noaa, malasing saait bani la raan Naata Rapti xana balas. 38 Lamaskana amun taan paamua wana adi ulim, aubina di vavangan ma di imimin ma dit maxus, ma ubina di lis amun nativa naandi zin azanon kuna maxuzang, ka ruaas la raan Noaa xa albis lamaskana a sip sina. 39  Var 7:6-24Aubina xawit di rexaas aze razaan kana balas ka ruaas adi ulim ka balas ma xa vazaak pizin fakdul naandi. Kana balas malasing kanaan la raan Naata Rapti xana balas. 40 La notaan angkanaan uru rapti dina vaamuzas iaa la uma, azaxai dina zaxot pizin naan, ma axazak dina luaa naan. 41 Uru ravin dinat maios iaa amun wit kuna flaaua, azaxai dina zaxot pizin ma axazak dina luaa naan.
42 Malasing ma naaguna naknakaai, wanaze xawit naagu rexaas aze ra raan a Piran sinim kana balas. 43  Lk 12:39-40Singsaxai naaguna maravas pana azaan angkari, tamon damana vaal xa ra lek texaas aze ra raan labung a vinaau xana wat, naan ka lek izi naknakaai, ma xana wen luaa a vinaau angkanaan kana taar a vaal ma xana albis lamaskana. 44 Malasing ma nim saait naaguna nimniman, panaze Naata Rapti xana wat pana a raan nim kawit naagu naxaam naan kana wat.”
A Dorang Lalaamangaai Wana A Iaana Kilaaiang Daxa Ma Iaana Kilaaiang Taksaat
(Lk 12:42-46)
45 Ma Iesu xa piaat kaarik naako, “Nis a iaana kilaaiang kat falos a dorang sina ma xa mazam? A mono xai kalin awat iaana kilaaiang kari xuna xana xatkatong amun iaana kilaaiang sina xuna xana talazin a vanganang sin naandi la raan iwana zurukang a vanganang. 46 Kana daxa wana a iaana kilaaiang kanaan araan a mono zina xa uli wat ma xa tangin naan kai giu vatfaraxazin a vaamuzazang sina. 47 Ga vazei varatunaan nim, a mono xana kalin naan kana xatkatong amun lulugaan faakdul zina. 48 Singsaxai tamon naan a iaana kilaaiang taksaat, ma xa naxaam la inaxamang sina nanga naako, ‘A mono zurugu xana wen puli wat fazaaus,’ 49 ma xana ramaraat ma xana zop amun paliaana, amun iaana kilaaiang, ma xa wa vavangan ma xa imimin faraxai wana ubina di imimin. 50 Ma a mono zina xana wat balas la raan naan kawit na naxaam adu a mono xana wat balas pana. 51 A mono xana ftuk famimidi naan ma xana rasin naan faraxai wana aubina ina xawit dit falos a dorang sin naandi, inaan la non iwana rataangizang ma xaraatang alva.”

24:9 Mt 10:22

24:13 Mt 10:22

*24:15 Daan 9:27, 11:31, 12:11

24:17 Lk 17:31

24:21 Daan 12:1, Vaat 7:14

24:26 Lk 17:23-24

24:28 Lk 17:37

24:30 Daan 7:13, Zek 12:10-14, Vaat 1:7

24:37 Var 6:5-8

24:39 Var 7:6-24

24:43 Lk 12:39-40