25
A Dorang Lalaamangaai Wana Amun Takfaaxur Di Zangaaflu
Lk 12:35Iesu xa piaat kaarik naako, “La raan angkanaan a bikabar ila lia xana malasing a fingaaiang pana amun takfaaxur xa zangaaflu ina di zuruk amun laam sin naandi ma di waan kuna ruzuaaiang a rapti xana maxus. Naandi xa watmit di rabanat ma xa watmit di rauxin a mazamang daxa. Naandi di rabanat di zuruk amun laam sin naandi singsaxai xawit di zuruk ta mis wel varaxai zaait pana. Naandi di rauxin a mazamang daxa di suruk wel varaxai zaait. A rapti ina xana maxus, kawit na wat fazaaus, malasing ma a marana amun takfaaxur angkanaan ka zangaaflu, xa maravan ma di wa milaaif.
La xuxuna suk di langarin a ling a xazak ka viraai malasing kari, ‘A rapti xana maxus kari xa balas! Naagu wat ma naagu ruzuaai naan.’
Ma amun takfaaxur angkanaan di ravaangun ma di nimnimanin amun laam sin naandi. Ma naandi di rabanat di piaat sin naandi di rauxin a mazamang daxa malasing kari, ‘Naagu ralaas maam pana tazanon wel zinim panaze amun laam simaam dina samura maat.’
Singsaxai naandi di rauxin a mazamang daxa, di xis naandi malasing kari, ‘Kawit. A wel angkari xawit nat faraxas pana dia vaakdul. Naaguna waan la non dit faangurin a wel wana ma naaguna wul a wel aaxanim faatak.’
10 Singsaxai araan naandi angkanaan ka watmit di rabanat di waan faanong kuna wulang a wel, a rapti xana maxus ka balas. Naandi ina di nimniman, di albis lamaskana vaal varaxai wana naan kuna vanganang pana a flangan iwana vaamaxuzang. Ma xa baraat a mara.
11  Lk 13:25Mur naandi di watmit di rabanat di balas ma di viraai malasing kari, ‘Piran, piran! Kaas a mara wana maam!’
12 Singsaxai naan ka xis naandi naako, ‘Ga vazei varatunaan nim, ga wetexaazin nim.’
13 Malasing ma nim saait naaguna izit nimniman, panaze xawit naagu rexaazin a raan o a aaua a Piran sinim kana balas.”
A Dorang Lalaamangaai Wana A Iaana Kilaaiang Urul
(Lk 19:11-27)
14  Lk 19:11-27Iesu xa piaat kaarik naako, “A bikabar ila lia xana malasing aza rapti xa nimniman kuna waanang pana a zangazang baraaf. Naan ka viring fawat amun iaana kilaaiang sina ma xa lis amun lulugaan sina zin naandi xuna naadina xatkatong. 15 Ka vatawaraxin a kaakaai lalozang a mazamang sin naandi zaksaxai. Ka lis a taalen* A taalen azaxai xat faraxas pana a taausan ka wizik saaxa amun kaakaai denaarias. kaakaai xa watmit sin azaxai, ma a taalen kaakaai urua zin axazak, ma a taalen kaakaai azaxai zin axazak. Ma mur naan ka waan pana zangazang sina.
16 Fazaaus mase axazak angkaina xa ra zuruk a kaakaai xa watmit, ka waan ma xa vaamuzas pana ma xa vabalos aza watmit. 17 Ma xa malasing saait pana axazak ina xa zuruk a kaakaai urua. Fazaaus mase naan ka wa vaamuzas pana ma xa vabalos aza urua xaarik. 18 Singsaxai axazak angkaina xa ra zuruk a kaakaai azaxai, xa wa xaaf a luk lamaskana pira ma xa vun a kaakaai zin a mono zina.
19 Lamuraana a notaan baraaf, a mono zin nandiaal xa uli wat ma xa saxot kana waafatok a dorang faraxai wana nandiaal wana a kaakaai zina. 20 Axazak ina xa ra zuruk a taalen kaakaai xa watmit, ka wat sin a mono zina varaxai wana aza watmit kaarik, ma xa vazei naan naako, ‘Dipiran, gu ra lis a taalen kaakaai xa watmit ma ga vaamuzas pana. Taamin aza watmit kari ga vabalos.’
21 Ma a mono zina xa xis naan naako, ‘Ka daxa marazaat mase. Nua a iaana kilaaiang daxa. Gut falos a dorang sunum. Gu ra xatkatong fatalamin a kaana zaan mumut. Malasing ma ga saxot gana rasin nua a waamua xuna guna xatkatong amun saan ka varas. Laawus ma dina nanam faraxai iaa.’
22 Ma naan ina xa ra zuruk a taalen kaakaai urua xa wat sin a mono zina ma xa vazei naan naako, ‘Dipiran, gu ra lis a taalen kaakaai urua. Taamin, aza urua xari ga vabalos.’
23 Ma a mono zina xa xis naan naako, ‘Ka daxa marazaat mase. Nua a iaana kilaaiang daxa. Gut falos a dorang sunum. Gu ra xatkatong fatalamin a kaana zaan mumut. Malasing ma ga saxot gana rasin nua a waamua xuna guna xatkatong amun saan ka varas. Laawus ma dina nanam faraxai iaa.’
24 Mur naan ina xa ra zuruk a taalen kaakaai azaxai xa wat sin a mono zina ma xa vazei naan naako, ‘Dipiran, ga rexaas adu nua a rapti xawit taxazak kat faraxas kana plaas a waarum. Gut laflaaf a vanganang lamun uma azanon tawarak di ra vazu ma gui iot turin amun fnuaai lamun non ina azanon tawarak di ra xalawirin amun kala wana. 25 Malasing ma ga maraaut ma ga wa vun a kaakaai zunum lamaskana a pira. Taamin, naan a kaakaai zunum kari.’
26 Ma a mono zina xa xis naan naako, ‘Nua a iaana kilaaiang taksaat. Gut malumbaai. Gu piaat adu gu rexaas nia gat laflaaf lamun uma azanon tawarak di ra vazu ma gai iot turin amun fnuaai lamun non ina azanon tawarak di ra xalawirin amun kala wana. 27 Tamon malasing kanaan, gu lek sivaar a kaakaai zurugu lamaskana adi vaal a kaakaai xuna araan gana uli wat, ga lek suruk faulin faraxai wana azanon kaakaai xaarik laaxur wana.’
28 Ma a mono xa vazei amun iaana kilaaiang sina naako, ‘Naagu zuruk a kaakaai ziaana ma naagu lis sin axazak angkaina xa rauxin ka zangaaflu. 29  Mt 13:12, Mk 4:25, Lk 8:18Avuna aubina vaakdul ina di rauxin fanong, dina lis azanon kaarik sin naandi, xuna naandi dina rauxin kana bas pakluaai. Singsaxai axazak ina xawit na rauxin, naapalaau xa rauxin be xawit faras, dina zuruk pizin siaana. 30  Mt 8:12, 22:13, Lk 13:28Ma a iaana kilaaiang taksaat angkanaan, naagu psin fatukbilok naan ku lamanar la bungsuzuk. La non angkanaan dina rataangis ma dinat karaat alvana naandi.’ ”
Amun Sipsip Ma Amun Meme
31  Mt 16:27, Mt 19:28Iesu xa piaat kaarik naako, “Araan Naata Rapti xana uli wat faraxai wana adi marmari daxaiang sina ma varaxai wana amun aangelo vaakdul, naan kana iziar la kin izi xalxaalang sina lamaskana adi marmari daxaiang. 32 Amun lemlem aubina vaakdul dina balas fatu lamarana ma xana vatawaraxin aubina wana a lemlem urua malasing a rapti xa rataamaai xaaul wana amun sipsip, kai iot parok amun sipsip siaana amun meme. 33 Naan kana rasin amun sipsip la mit sazaxa zina ma amun meme la mit kais sina.
34 Ma a Xalxaal xana vazei naandi angkanaan la mit sazaxa zina naako, ‘Naagu wat, nim aubina ina a daxaiang sin Maagu xa iziar wana nim. Naaguna raumana a xalxalang ina Nakmai xa ra xalxal wana aaxa nim, naan a bikabar ina Nakmai xa ra nimnimanin tasin aaxa nim mumua pis araan naan ka ra vaziaar a pira angkari. 35 Avuna ga ra lagaai ma naagu ralaas nia wana vanganang, ga ra maaru ma naagu vaimin nia wana daanim, ga ropuran, ma naagu zaxot nia xu lamaskana amun faal zinim. 36 Kawit ga rauxin a marapi ma naagu vamamaus nia, ga ra gias ma naagu ra xatkatong nia, ga ra iziar lamaskana vaal a vaamaazikang, ma naagu wa rutaamin nia.’
37 Ma aubina la mit sazaxa, naandi aubina di tak, dina xis naan malasing kari, ‘Piran, lasang maadi raamin nua gu ra lagaai ma maadi ralaas nua wana vanganang, o gu ra maaru ma maadi vaimin nua wana daanim? 38 Ma lasang gu ropuran ma maadi ra zaxot nua xu lamaskana amun faal zimaam, o araan a waan marapi zunum ka xabaar ma maadi vamamaus nua? 39 Aze ra raan maadi raamin nua gu ra gias, o gu ra iziar la vaal a vaamaazikang ma maadi wa rutaamin nua?’
40 Ma a Xalxaal xana xis naandi malasing kari, ‘Ga vazei varatunaan nim, aze razaan naagu ra giu wana azaxai zin amun taatum surugu ina xawit di rauxin aiza laba, naagu giu wana nia.’
41 Ma xana piaat sin naandi la mit kais sina malasing kari, ‘Nim aubina a raksaatang sin Nakmai xa iziar wana nim, naagu waan siaagu, naagu waan lamaskana axaiaf kawit akin faanongang iwana, ina Nakmai xa ra nimnimanin tasin aaxan Saatan ma amun aangelo zina.* Amun aangelo zin Saatan kanaan ina di ra pukling sin Nakmai ma di balas amun sapalaau. 42 Avuna ga ra lagaai ma xawit naagu ralaas nia wana tazaan kuna gana iaan, ma ga ra maaru ma xawit naagu vaimin nia wana daanim. 43 Ma ga ropuran ma xawit naagu ra zaxot nia xu la vaal zinim. Ma xawit ga rauxin a marapi ma xawit naagu ra vamamaus nia. Ma ga ra gias ma ga ra iziar la vaal a vaamaazikang ma xawit naagu xatkatong nia.’
44 Ma naandi zaait dina xis naan malasing kari, ‘Piran, aze ra raan maadi raamin nua gu ra lagaai o gu ra maaru o gu ropuran o a waan marapi zunum ka xabaar o gu ra gias o gu ra iziar la vaal a vaamaazikang, ma xawit maadi vawaal nua?’
45 Ma xana xis naandi malasing kari, ‘Ga vazei varatunaan nim, aze razaan kawit naagu giu aaxan amun taatum surugu ina xawit di rauxin aiza laba, xawit naagu giu wana nia.’
46  Daan 12:2Ma naandi angkanaan dina waan lamaskana a vaamaazikang ina xawit akin faanongang iwana, singsaxai naandi di tak dina rauxin a roro tapal.”

25:1 Lk 12:35

25:11 Lk 13:25

25:14 Lk 19:11-27

*25:15 A taalen azaxai xat faraxas pana a taausan ka wizik saaxa amun kaakaai denaarias.

25:29 Mt 13:12, Mk 4:25, Lk 8:18

25:30 Mt 8:12, 22:13, Lk 13:28

25:31 Mt 16:27, Mt 19:28

*25:41 Amun aangelo zin Saatan kanaan ina di ra pukling sin Nakmai ma di balas amun sapalaau.

25:46 Daan 12:2