16
Amun Faarasi Ma Amun Saadusi Di Iaari Wana Ta Vaakilanang
(Mk 8:11-13, Lk 12:54-56)
Mt 12:38, Lk 11:16Amun Faarasi varaxai wana amun Saadusi di wat sin Iesu ma di saxot adu dina vaxabebeu naan. Malasing ma di iaari zina xana giu ta vaamuzazang ka banglala lamarana naandi malasing a vaakilanang kuna vatanginang adu Nakmai xa kalin naan.
Ma Iesu xa xis naandi naako, “Araan a iaas ka si, naagu piaat malasing kari, ‘Kana raan daxa, wanaze ambara xa memek.’ Ma paanaraan naagu piaat malasing kari, ‘Kana daavur, wanaze a bina xa bubung ma a iaas ka memek.’ Naagu raamin fakilaan amun faakilanang la ambara ma naagu rexaazin a raan kana malasing faa. Singsaxai xawit nat faraxas naaguna raamin fakilaan amun faakilanang ilamun taan angkari. Mt 12:39, Lk 11:29Nim a watkul angkari taning, nim aubina raksaat, naagu waan fataling Nakmai malasing a ravin ka waan fataling labana ma xa zaxot aza rapti rawarak. Naagu iaari wana ta vaakilanang, singsaxai a vaakilanang be gana vatangin sinim, naan a vaamuzazang ka banglala ina xa balas pana Jonaa.” Ma Iesu xa vataling naandi ma xa waan.
A Fanaauang Pana A Is Sin Amun Faarasi Ma Amun Saadusi
(Mk 8:14-21)
Araan Iesu varaxai wana ubina varaviraai zina di kas buaak a laman, ubina varaviraai di naxambain dina zuruk tazanon raraba. Lk 12:1Ma Iesu xa vazei naandi malasing kari, “Naagu naknakaai, naagu xatkatong fatalamin nim siaana a is sin amun Faarasi ma amun Saadusi.”
Ma ubina varaviraai di xulus a dorang kanaan lawalaua naandi nanga ma di piaat malasing kari, “Naan ka piaat malasing kanaan panaze dia xawit di zuruk ta raraba.”
Singsaxai Iesu xa rexaas faanong pana aze razaan naadi xulus, malasing ma xa piaat naako, “Ainaxam paazaaiang sinim ka xalxaalif. Kunaze naagui dador lawalaua nim nanga adu xawit naagu zuruk ta raraba? Mt 14:17-21Malasing faa, xawit nanga naagu mazaam? Iaak naagu naxambain fanong a raraba xa watmit ina ubina xa taausan ka watmit di ra iaan. Ma usfa laxa naagu sfaar vambos pana amun kibaala vanganang? 10  Mt 15:34-38Ma iaak naagu naxambain fanong a raraba xa wizik urua ina ubina xa taausan urulavaat di ra iaan. Ma usfa laxa naagu sfaar vambos pana amun kibaala vanganang?
11 Kunaze xawit naagu maravas? Nia xawit ga dador zinim pana raraba. Singsaxai naaguna naknakaai wana a is sin amun Faarasi ma amun Saadusi.”
12 Ma naanaan di maravas laxo adu naan kawit na piaat adu dina naknakaai wana a is lamaskana raraba, xawit. Singsaxai naan ka ra vazei naandi adu dina naknakaai wana amun faraviraaiang sin amun Faarasi ma amun Saadusi.
Pita Xa Pitfiaat Adu Iesu A Mesaaia
(Mk 8:27-30, Lk 9:18-21)
13 Araan Iesu xa balas la pira in Sesaria Filipaai, xa iaari zin ubina varaviraai zina naako, “Aubina di piaat adu Naata Rapti nis?”
14  Mt 14:1-2, Mk 6:14-15, Lk 9:7-8Ma di xis naan malasing kari, “Azanon di piaat naan Jon A Rapti Iwana Baaptaaizang, ma azanon di piaat naan Elaaija, ma azanon nanga di piaat naan Jeremaaia, o naan azaxai zin amun profet.”
15 Ma Iesu xa iaari zin naandi naako, “Ma malasing faa wana nim? Naagu piaat adu nia nis?”
16  Jn 6:68-69Ma Saaimon Pita xa xis naan malasing kari, “Nua a Mesaaia,* Mesaaia adu Kaarisito. Naata Nakmai xa roro.”
17 Ma Iesu xa xis naan naako, “Saaimon, naata Jonaa, Nakmai xa ra lis a daxaiang sunum, panaze xawit ta rapti ila pira angkari xa viaat a dorang kanaan sunum. Maagu la lia xa viaat sunum. 18 Ma ga vazei nua adu nua Pita.* Aknaaza waaling Pita adu a vaat. Ma wana a vaat siar angkanaan,** Ubina mazaam di piaat adu aknaaza dorang kanaan adu Pita o a dorang sin Pita o Iesu nanga (1Kor 10:4). gana varur a lotu zurugu. Ma a dikdikang iwana maatang kawit nat faraxas kana waramin a lotu angkanaan. 19  Mt 18:18, Jn 20:23Gana lis amun ki ila bikabar ila lia zunum: Aze razaan gu pis tasin iriat la pira angkari, Nakmai xana pis tasin ikula la lia, ma aze razaan gu akpaat iriat la pira angkari, Nakmai xana akpaat ikula la lia.”
20 Ma xa dador dikdik sin ubina varaviraai zina adu tuaa di vazei taxazak adu naan a Mesaaia.
Iesu Xa Tabung Piaat Paamuin A Maatang Sina
(Mk 8:31-9:1, Lk 9:22-27)
21 La notaan angkanaan ma xa uzaa, Iesu xa varumara vazeiang ubina varaviraai zina adu naan kana waan Jerusalem kuna xana vazaak a vaamaazikang ka varas la mit amun paamua zin amun Judaa ma amun pris laba ma amun maravas iwana amun Lus sin Moses. Ma naandi dina zop famaat naan ma la varulang a raan, kana ramaraat puli xaarik siaana maatang.
22 Pita xa zaxot parok Iesu ma xa vadawaar naan naako, “Piran, kawit mase! Tuaa gu piaat malasing kanaan. Amun saan angkanaan kana wen balas sunum.”
23 Ma Iesu xa plaas a marana xa waan sin Pita ma xa vazei naan naako, “Saatan! Paan siaagu. Gu malasing a vaat kuna tuxinang nia, wanaze amun inaxamang kanaan sunum kawit gu zuruk sin Nakmai. Gu valos be amun inaxamang sin aubina.”
24  Mt 10:38, Lk 14:27Ma Iesu xa vazei ubina varaviraai zina naako, “Tamon axazak ka saxot kana los nia, xana vazaak a robuxul zina ma xana los nia. 25  Mt 10:39, Lk 17:33, Jn 12:25Avuna nis ka saxot kana roting falagot a roroiang sina, a roroiang kanaan sina xana milung siaana, singsaxai nis ka lis pizin a roroiang sina saxotang aizinugu, naan kana tangin a roro tapal. 26 Tamon axazak ka rauxin amun saan faakdul ila pira angkari singsaxai a roroiang sina xa milung ma xa waan la bina iwana adi xaiaf kawit nai maat, amun saan angkanaan kana vabalos a daxaiang aaxana malasing faa? Ma aze razaan naana lis kuna wul xulang a roroiang sina? 27  Mt 25:31, Saam 62:12, Rom 2:6Avuna Naata Rapti xana uli wat lamaskana marmari daxaiang sin Damana ma varaxai wana amun aangelo zina. Ma la notaan angkanaan, naan kana lis a wulwulang sin axazak saksaxai lalozang aze razaan naa ra giu. 28 Ga piaat faratunaan sinim, azanon angbari di irur iriat taning, dina wen maat nanga ma dina raamin Naata Rapti xana wat faraxai wana a bikabar zina.”

16:1 Mt 12:38, Lk 11:16

16:4 Mt 12:39, Lk 11:29

16:6 Lk 12:1

16:9 Mt 14:17-21

16:10 Mt 15:34-38

16:14 Mt 14:1-2, Mk 6:14-15, Lk 9:7-8

16:16 Jn 6:68-69

*16:16 Mesaaia adu Kaarisito.

*16:18 Aknaaza waaling Pita adu a vaat.

**16:18 Ubina mazaam di piaat adu aknaaza dorang kanaan adu Pita o a dorang sin Pita o Iesu nanga (1Kor 10:4).

16:19 Mt 18:18, Jn 20:23

16:24 Mt 10:38, Lk 14:27

16:25 Mt 10:39, Lk 17:33, Jn 12:25

16:27 Mt 25:31, Saam 62:12, Rom 2:6