12
Iesu Naan A Piraana Saabat
(Mk 2:23-28, Lk 6:1-5)
Lus 23:25Lamur, aza Saabat Iesu xa zazangas lamaskana amun uma wit. Ma ubina varaviraai zina di lagaai ma di imos azanon kalamona wit ma naadi iaan.
Araan amun Faarasi di raamin aze razaan ka balas, di piaat sina malasing kari, “Taamin! Araan ubina varaviraai zunum di giu malasing kanaan, di laxau a lus ina xa pitkol adu tuaa di vaamuzas la raan a Saabat.”
1Sml 21:1-6Ma Iesu xa xis naandi naako, “Malasing faa, xawit nanga naagu vakot aze Dewit ka ra giu, araan naan faraxai wana ubina zina di lagaai? Liv 24:9Naan ka albis la vaal zin Nakmai ma naan faraxai wana ubina zina di iaan a raraba ina amun pris di talazin aaxan Nakmai. A raraba angkanaan ka xoxok. Kawit na tak pana amun Lus sin Moses adu aubina walaau dina iaan a raraba angkanaan, amun pris singbe di iaan. Vaak 28:9-10Malasing faa, xawit nanga naagu vakot lamaskana a baar iwana amun Lus sin Moses adu amun pris dit faamuzas lamaskana vaal xoxok la raan a Saabat malasing ma di laxau a lus ina xa pitkol adu tuaa di vaamuzas la raan a Saabat? Singsaxai Nakmai xawit na vakor naandi adu di laxau a lus angkanaan. Ga vazei nim, adu axazak iriat, naan ka laaup pana a vaal xoxok.
Mt 9:13A Baar Xoxok ka piaat malasing kari, ‘Ga sasaxot a matmalabuk iwana varamaaluvang, kawit amun talazang sinim ina dit faif.’ (Osi 6:6)
Tamon naagu lek texaazin aknaaza dorang kanaan, naagu lek pen fakor naandi ina xawit di laxau amun Lus sin Moses. Avuna Naata Rapti naan a Piraana Saabat.”
Iesu Xa Vira A Rapti A Mitna Xa Maat
(Mk 3:1-6, Lk 6:6-11)
Iesu xa waan fataling a non angkanaan ma xa albis la vaal a maainungang sin naandi. 10 Ma aza rapti inaan, a mitna xa maat. Ma naandi di saxot dina vakor Iesu malasing ma di iaari zina malasing kari, “Malasing faa, wana lus simaam ka tak pana dina vira aubina la raan a Saabat o xawit?”
11  Lk 14:5Ma naan ka xis naandi naako, “Nis sinim tamon a sipsip sina xa zu lamaskana a luk la raan a Saabat, naana wen toting ma naana raxut fawat kaarik laaxur? 12 A roroiang sin a rapti xa laaup pana a sipsip. Malasing ma xa tak pana dia dina giu a matmalabuk daxa la raan a Saabat.”
13 Ma naan ka vazei a rapti angkanaan naako, “Fatok a mirum.” Ma naan ka vatok a mitna, ma a mitna xa daxa uli xaarik, malasing aza mitna. 14 Singsaxai amun Faarasi di tukbilak la vaal a maainungang, ma di pis a dorang kuna dina zop famaat Iesu.
Iesu A Iaana Kilaaiang Ina Nakmai Xa Kalin
15 Iesu xa rexaas adu naandi di pis a dorang kuna dina zop famaat naan, malasing ma xa waan lawalaau ziaana a non angkanaan. Ma adi mala aubina di los naan ma xa vira naandi vaakdul ina di ra gias. 16 Ma xa wisbuaak naandi tuaa dina pitfiaat naan nis. 17 Naan ka piaat malasing kanaan kuna waambazovang a dorang ina Nakmai xa ra vazei a profet Aaisaaia. Naan ka ra piaat naako,
 
18 “A iaana kilaaiang surugu xari ina ga ra kalin,
axazak ina ga sasaxot, ma ga nanam pana naan.
Gana sfaar a Laklagai zurugu wana naan,
ma xana pitfiaat aikilizang ka tak, sin aubina vaakdul la pira angkari.
19 Naan kana wen faruaas ma xana wen kupkup,
ma xawit taxazak kana langarin ta ling labaiang sina varawuk lamun lan.
20 Naan kana wen buaak a vis ina xa ambi naan,* Iesu xana wen faraksaat axazak ina a maravanang ka ambi naan malasing a vis ka ambi naan.
ma xana wen pif famaat a laam ina xawit na ililap daxa.** Iesu xana wen paramin axazak ina a maravanang adu xana vanong pizin a roroiang sina.
Naan kana giu malasing kanaan
ka ruaas kana vabalos aikilizang ka tak, ina xana waramin amun taksaarang faakdul.
21 Ma aubina xawit amun Judaa zaait dina inaxam paazaai wana aizina
ma dina zimbong naan.” (Aais 42:1-4)
Di Piaat Adu Iesu Xa Vaamuzas Pana Dikdikang Sin Belzebul
(Mk 3:20-30, Lk 11:14-23)
22 Naanaan di zaxot fawat aza rapti zin Iesu ina a zapalaau xa ragul naan, ka marawif ma xa nguspo zaait. Ma Iesu xa vira naan ma naan ka raamaai ma xa dador xaarik. 23 Aubina vaakdul di raknar ma di iaari malasing kari, “Iaak naan a Natnaat Sin Dewit?”* Amun Judaa dit fakilaan a Mesaaia adu naan a Natnaat Sin Dewit panaze di rexaas adu a Mesaaia xana balas lamaskana amun natnaat sin a Xalxaal Dewit.
24  Mt 9:34, 10:25Singsaxai amun Faarasi di langarin ma di piaat malasing kari, “A rapti angkanaan kai mof pizin amun sapalaau wana dikdikang sin Belzebul, a waamua zin amun sapalaau.”
25 Iesu xa rexaazin ainaxamang sin naandi, ma xa piaat naako, “Tamon aubina lamaskana ta bikabar di varop farawuk lawalaua naandi nanga, a bikabar angkanaan kana vaanong palaau be. Tamon aubina ilaza bina o ilamaskana ta vaal di varop lawalaua naandi nanga, dina wen iziar varaxai xaarik. 26 Tamon Saatan ka mof pizin amun iaana kilaaiang sina, naan ka varop faraxai wana naandi zina nanga. Tamon ka malasing kanaan, a bikabar zina xana irur dikdik malasing faa? 27 Tamon ga mof pizin amun sapalaau wana a dikdikang sin Belzebul, aubina zinim di mof pizin amun sapalaau wana dikdikang sinis? Amun faamuzazang sin naandi nanga xana vatangin adu aikilizang sinim kawit na tak. 28 Singsaxai araan ga ra mof pizin amun sapalaau wana dikdikang sin a Laklagaai a Nakmai, naagu rexaas adu a bikabar zin Nakmai xa balas faanong sinim.
29 Ma xawit saait nat faraxas taxazak kana albis la vaal zin ta rapti maradikdikang ma xana vazaak finau amun lulugaan sina, tamon kana wen tabung pis fating kalaak a rapti angkanaan. Naan kana tabung pis fating naan ma mur laxo xana vinaau la vaal zina.
30  Mk 9:40Axazak ina xawit nat fawaal nia, naan kai ruxol nia. Ma naan ina xawit nat firing fatuiang aubina varaxai wana nia, naan ka vutfut farauxin naandi. 31 Malasing ma ga vazei nim adu Nakmai xana naxaam pizin amun matmalabuk taksaat faakdul zin aubina ma amun dorang iwana wispiaalang Nakmai, singsaxai amun dor lingpuak lawaana Laklagaai a Raabu, Nakmai xana wen naxaam pizin. 32  Lk 12:10Ma tamon axazak ka piaat ta dorang taksaat pana Naata Rapti, Nakmai xana naxaam pizin, singsaxai tamon axazak ka piaat ta dorang taksaat pana a Laklagaai a Raabu, Nakmai xana wen naxaam pizin a matmalabuk taksaat angkanaan sina, wana roroiang kari ma wana roroiang mur zaait.”
A Iaai Di Rataamin Fakilaan Pana Vuaaina
(Lk 6:43-45)
33  Mt 7:20, Lk 6:44Ma Iesu xa piaat kaarik naako, “Tamon a iaai xa daxa, amun fnuaaina xana daxa, ma tamon a iaai xa raksaat, amun fnuaaina xana raksaat, avuna dina raamin fakilaan a iaai wana amun fnuaaina. 34  Mt 3:7, 23:33, Lk 3:7, Mt 15:18, Lk 6:45Nim a funalik sin amun sizi di ikarat. Naaguna piaat amun saan daxa malasing faa araan naagu bas pana matmalabuk taksaat? Avuna a nguza aubina xai pitfiaat amun matmalabuk ina xa bas pakluaai lamaskana naandi. 35 A rapti daxa xat fatangin a matmalabuk daxa zina wana a daxaiang ina xa iziar lamaskana roroiang sina. Ma a rapti raksaat kat fatangin a matmalabuk taksaat sina wana a raksaatang ina xa iziar lamaskana roroiang sina. 36 Ga vazei nim adu amun dorang taksaat faakdul ina aubina di valai psin palau, Nakmai xana iaari zin naandi wana la raan aikilizang. 37 Araan gu rur wana aikilizang, a dorang sunum nanga xana vamamaraxas nua o xana vamazik nua.”
Di Vazei Iesu Xana Giu Amun Faamuzazang Ka Banglala
(Mk 8:11-12, Lk 11:29-32)
38  Mt 16:1, Mk 8:11, Lk 11:16Naanaan azanon Faarasi ma azanon maravas iwana amun Lus sin Moses di piaat sina malasing kari, “Maravas, maadi saxot guna giu ta vaamuzazang ka banglala xuna maadina raamin.”
39  Mt 16:4, Mk 8:12Ma Iesu xa xis naandi malasing kari, “Aubina ilamaskana watkul i taning, nim aubina raksaat. Naagu waan fataling Nakmai malasing a ravin ka waan fataling labana ma xa wa maxus sin a rapti rawarak. Naagu saxot naaguna raamin a vaakilanang, singsaxai gana wen fabalos ta vaakilanang aaxan nim. Gana vabalos be a vaakilanang sin Jonaa. 40  Jnaa 1:17Jonaa xa iziar lamaskana xuna adi ian pana a raan urul ma a suk urul, malasing saait bani Naata Rapti xana iziar a raan urul ma a suk urul lamaskana pira. 41  Jnaa 3:5Ma la raan iwana aikilizang, aubina in Niniwe dina rur ma dina vakor valagot aubina ilamaskana a watkul i taning, panaze naandi di inaxam taawuk pana fazeiang sin Jonaa, ma axazak ina xa laaup pana Jonaa, naan kari xa iziar vaanong faraxai wana nim. 42  1Xal 10:1-10, 2Xux 9:1-12La raan iwana aikilizang, a ravin kalxaal ina xa iziar la saaut, naan kana rur ma xana vakor valagot aubina lamaskana watkul i taning panaze naan ka wat lawalaau xuna langarinang a mazamang sin a Xalxaal Solomon, ma axazak ina xa laaup mase wana Solomon, naan kari xa iziar vaanong faraxai wana nim.”
A Dorang Lalaamangaai Wana A Zapalaau Xa Uli
(Lk 11:24-26)
43 Ma Iesu xa piaat kaarik naako, “Tamon a zapalaau xa tukbilak siaana taxazak, a zapalaau angkanaan kana waan lamun non kawit ta daanim kuna xana ziaavus, singsaxai xana wen tangin ta non siaavuzang. 44 Ma a zapalaau xana piaat naako, ‘Gana uli xula vaal zurugu ina ga ra waan fataling.’ Ma araan kana balas, kana raamin a vaal xana gof, dina sor vanong ma dina rasin fatalamin amun saan. 45 Naanaan kana waan ma xana wa zaxot fawat uzamun sapalaau xa wizik urua ina di raksaat marazaat pana naan nanga. Ma naandi vaakdul dina albis lamaskana vaal angkanaan ma dina raagul inaan. Malasing ma a roroiang sin a rapti angkanaan kana raksaat pana a roroiang sina i waamua. Kana malasing kanaan pana aubina ilamaskana a watkul i taning, naandi aubina raksaat.”
Naanaa Zin Iesu Ma Amun Daasna
(Mk 3:31-35, Lk 8:19-21)
46 Araan Iesu xai dador nanga zin aubina, naanaa zina varaxai wana amun daasna di wat, ma di rur inaan lamanar, wanaze di saxot dina dador zina. 47 Ma axazak ka vazei naan naako, “Naanaa zunum ma amun daazum di irur lamanar, di saxot dina dador zunum.”
48 Ma Iesu xa xis naandi naako, “Nis naanaa zurugu ma nis amun daazugu?” 49 Iesu xa zaxatalus ubina varaviraai zina ma xa piaat naako, “Naandi xari naanaa zurugu ma amun daazugu. 50 Avuna nis be xa giu lalos a sasaxotang ma ainaxamang sin Maagu la lia, naan daazugu ma fafnugu ma naanaa zurugu.”

12:1 Lus 23:25

12:3 1Sml 21:1-6

12:4 Liv 24:9

12:5 Vaak 28:9-10

12:7 Mt 9:13

12:11 Lk 14:5

*12:20 Iesu xana wen faraksaat axazak ina a maravanang ka ambi naan malasing a vis ka ambi naan.

**12:20 Iesu xana wen paramin axazak ina a maravanang adu xana vanong pizin a roroiang sina.

*12:23 Amun Judaa dit fakilaan a Mesaaia adu naan a Natnaat Sin Dewit panaze di rexaas adu a Mesaaia xana balas lamaskana amun natnaat sin a Xalxaal Dewit.

12:24 Mt 9:34, 10:25

12:30 Mk 9:40

12:32 Lk 12:10

12:33 Mt 7:20, Lk 6:44

12:34 Mt 3:7, 23:33, Lk 3:7, Mt 15:18, Lk 6:45

12:38 Mt 16:1, Mk 8:11, Lk 11:16

12:39 Mt 16:4, Mk 8:12

12:40 Jnaa 1:17

12:41 Jnaa 3:5

12:42 1Xal 10:1-10, 2Xux 9:1-12